พิมพ์ตะวัน แน่ประโคน : นักข่าว บริษัท สปริงค์นิวส์ คอเปอเรชั่น จำกัด

สาขาวิชา:    วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
รหัส : ปี 53
อาชีพปัจจุบัน:   นักข่าว บริษัท สปริงค์นิวส์ คอเปอเรชั่น จำกัด
view: 319 shares: