กฤตกร ทองแสง : ดารา นักแสดง พิธีกร

สาขาวิชา:    วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
รหัส : ปี 51
อาชีพปัจจุบัน:   ​ดารา นักแสดง พิธีกร
view: 309 shares: