กานต์กวี ถาดดอน : ช่างภาพข่าว บริษัท สปริงค์นิวส์ คอเปอเรชั่น จำกัด

สาขาวิชา:    วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
อาชีพปัจจุบัน:  ช่างภาพข่าว  บริษัท สปริงค์นิวส์ คอเปอเรชั่น จำกัด
 
view: 66 shares: