อรรถพล ไข่ทอง : Youtuber Channel “ขอบสนาม”

สาขาวิชา:    วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
อาชีพปัจจุบัน: ​Youtuber  Channel  “ขอบสนาม”
view: 594 shares: