จารึก บุญเลิศ : ช่างภาพละคร บริษัทเวิรค์พอยท์ เอนเตอร์เทน เมนท์ จำกัด มหาชน

สาขาวิชา:    วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
อาชีพปัจจุบัน: ช่างภาพละคร  บริษัทเวิรค์พอยท์  เอนเตอร์เทน เมนท์ จำกัด  มหาชน
 
view: 45 shares: