สุนารัตน์ รัตนสากล : Co-producer ช่องไทยไชโย

สาขาวิชา:    วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
อาชีพปัจจุบัน: Co-producer   ช่องไทยไชโย
view: 34 shares: