เตชินจิตต์ กาวรรณ : Producer บริษัท Comedy Corporation

สาขาวิชา:    วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
อาชีพปัจจุบัน: Producer  บริษัท Comedy Corporation 
view: 38 shares: