ธนาพัทธ์ คณาวัชรากุล : ผู้กำกับเวที บริษัท สปริงค์นิวส์ คอเปอเรชั่น จำกัด

ผู้กำกับเวทีสาขาวิชา:    วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
อาชีพปัจจุบัน:  บริษัท สปริงค์นิวส์ คอเปอเรชั่น จำกัด
view: 51 shares: