วิภารัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์ : หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด

สาขาวิชา:  การประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด​
รุ่น:  รหัส 43
อาชีพปัจจุบัน:  หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)​
view: 517 shares: