ห้องปฎิบัติการ

ห้องปฏิบัติการ (Marketing Room/SIM Agency)

ห้องปฏิบัติการ (Marketing Room/SIM Agency Lab)
บริษัทตัวแทน การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สื่อสารการตลาด และการออกแบบสื่อสารออนไลน์ จำลอง เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทำงานจริง เพื่อสร้างประการณ์การทำงานและเตรียมความพร้อมก่อนสู่ตลาดงานจริง
view: 0 shares: