ห้องปฎิบัติการ

ห้องปฏิบัติการทางความคิดสร้างสรรค์

ห้องปฏิบัติการทางความคิดสร้างสรรค์ (Creative Room)

ที่จัดกิจกรรมการฝึกอบรม ทางความคิดสร้างสรรค์ ทางการสื่อสาร  ให้กับนักศึกษา นักเรียน และบุคคลภายนอก 
view: 0 shares: