ห้องปฎิบัติการ

ห้องตัดต่อระบบ Linear และ Non-Linear Editing

ห้องตัดต่อระบบ Linear Editing ของศูนย์มีเดีย เป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้ตัดต่อรายการโทรทัศน์โดยใช้เทปโทรทัศน์ DVCAM เป็นฐานข้อมูลภาพในการตัดต่อ (Tape base editing) จำนวน 2 ห้อง ใช้เป็นห้องฝึกตัดต่อขั้นพื้นฐาน ใช้การเรียนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติในรายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ สื่อระบบดิจิตอล และการผลิตรายการโทรทัศน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสอนพื้นฐานการตัดต่อ

ห้องตัดต่อระบบ  Non-Linear Editing ให้นักศึกษาใช้ฝึกปฏิบัติการตัดต่อ ภาพที่ต้องการลูกเล่น และเทคนิคพิเศษมากขึ้น โดยสามารถใช้อุปกรณ์หลายชนิด อาทิ อุปกรณ์ควบคุมเสียงและผสมเสียง (Audio Mixer) อุปกรณ์การทำ Effect ให้กับภาพ (Digital Multi Effect) อุปกรณ์การซ้อนตัวหนังสือ (Character Generator) ในการสร้างผลงานตัดต่อให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

ห้องตัดต่อระบบ Non-Linear Editing แบ่งเป็น 2 ระบบ คือห้องตัดต่อระบบคอมพิวเตอร์ PC จำนวน 2 ห้อง และห้องตัดต่อ Hi-end Mac Pro จำนวน 2 ห้อง เป็นระบบ Macintosh ที่วางระบบการตัดต่อแบบเดียวกับห้องตัดต่อจริงในวงการวิชาชีพ

view: 424 shares: