ห้องปฎิบัติการ

ห้องควบคุมการถ่ายทำ (Control Room)

ห้องควบคุมการถ่ายทำ (Control Room)

ห้องควบคุมการถ่ายทำ (Control Room) ซึ่งจะติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการตัดสลับภาพ (Video Switcher) อุปกรณ์ควบคุมแสง (Lighting Control) อุปกรณ์ควบคุมเสียงและผสมเสียง (Audio Mixer) อุปกรณ์การทำ Effect ให้กับภาพ (Digital Multi Effect) อุปกรณ์การซ้อนตัวหนังสือ (Character Generator) รวมทั้งเครื่องบันทึกเทประบบ DVCAM ซึ่งสามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้ ควบคุมการถ่ายทำและบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ได้อย่างสมบูรณ์
view: 1194 shares: