ปฐมพงศ์ หลวงพันธ์ : IPG ADVERTISNG (THAILAND) LIMTED : MULLEN/LOWE