ข่าว/กิจกรรม

เด็กนิเทศ FD กับการสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที่ไม่อาจสัมผัสได้ด้วยตา

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ของเด็กนิเทศ FD

เด็กนิเทศ FD : วิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ด้วยกับ “นิทรรศการบทเรียนในความมืด Dialogue in the Dark-Thailand” ณ จามจุรีสแควร์ กรุงเทพฯ

เด็ก FD ได้สัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่ที่ไม่อาจสัมผัสได้ด้วยตา และรับรู้ประสบการณ์ที่ไม่อาจเข้าถึงด้วยการบอกเล่า ผ่านบทเรียนในความมืด ได้เข้าถึง Insight และเรียนรู้ศีกยภาพของผู้พิการทางสายตา

#เด็กนิเทศ #SPU เรียนรู้จากการลงมือทำ

#นิเทศศาสตร์ #SPU