ผลงานและรางวัล

นายณัฐพงษ์ โต๊ะพ่อ สาขาศิลปะการแสดง กับรางวัลเยาวชนต้นแบบดีเด่น

เด็ก PA ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบดีเด่น

นายณัฐพงษ์ โต๊ะพ่อ (วายุ) นักศึกษาสาขาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาตร์
ได้รับรางวัลจากงานประกาศเกียรติคุณ หลานย่าคนเก่ง ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1
โดยนักศึกษาได้รับรางวัลใน สาขาเยาวชนต้นแบบดีเด่นจิตอาสาธารณะบุญ 
ซึ่งงานครั้งนี้ ดำเนินการจัดโดย ชมรมส่งเสริมกิจกรรมการแสดงเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
ณ หอประชุมสตาร์เวลล์ บาหลี จังหวัดนครราชสีมา