ผลงานและรางวัล

เด็กนิเทศ สาขา RTV คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จาก ACNOC ADVERTISING VIDEO CONTEST

นายภูมิดล แดดขุนทศ
นายศิรชัช นุชนา
นายทนง จึงสุขสันต์
นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง กับการ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดคลิป โฆษณา 60 วินาที ACNOC ADVERTISING VIDEO CONTEST กับโจทย์ ACNOC น็อคทุกตระกูลสิว ชื่อผลงาน "แอคชนะน็อค"

โดยมี อาจารย์ธีระพันธ์ ชนาพรรณ หัวหน้าสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เป็นที่ปรึกษา ได้รับทั้งทุนการศึกษา 25,000 บาท และประสบการณ์จากการทำงานจริง

#เด็กนิเทศ #SPU เรียนรู้จากการลงมือทำ

#นิเทศศาสตร์ #SPU