ข่าว/กิจกรรม

เสียงของลูกค้า คือ หนทางสู่ความสำเร็จ ?

เสียงของลูกค้า
คือ หนทางสู่ความสำเร็จ ?

การศึกษาการตลาดนั้น
มีองค์ประกอบ
และ กลยุทธ์ที่แตกต่าง
ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมประเภทอะไร

แต่กลยุทธ์ที่สำคัญมากที่สุด
ในการตลาด คือ ปัญหาของลูกค้า
(Pain Point)

ปัญหาของลูกค้า คือข้อเสนอแนะ
หรือ ข้อบกพร่องที่ลูกค้าพบเจอ
หลังจากการใช้สินค้า

การนำปัญหาของลูกค้านั้น
กลับมาแก้ไข และพัฒนา
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
เป็นสิ่งที่องค์กรมักลงมือทำเพื่อ
นำไปสู่ความสำเร็จในภายภาคหน้า

ผลงานตัวอย่างวิชา Future Skills
ของนักศึกษาปี 63

view: 245 shares: