ข่าว/กิจกรรม

ความคิดสร้างสรรค์จำเป็นอย่างยิ่งยวด ?

คำว่า "สร้างสรรค์" มีความหมายว่า
การใช้กระบวนการความคิด
ที่ออกมาจากสมอง
ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งแปลกใหม่
หรือไม่ก็เป็นได้

แต่ในความเป็นจริง แค่การคิดแปลกใหม่
มันยังไม่เพียงพอกับโลกแห่งธุรกิจ
เนื่องจากจะต้องนำความคิดนั้น
ไปประยุกต์ให้เข้ากับความต้องการ

ความคิดสร้างสรรค์ไม่มีสิ่งที่ถูก หรือผิด
มันขึ้นอยู่กับมุมมอง
บริบท หรือสถานการณ์ที่พบเจอ

ดังนั้น สิ่งสำคัญของความคิดสร้างสรรค์
คือ การดึงความคิดของบุคคลนั้น
ออกมานำเสนอ
และ กล้าที่จะลงมือทำ

ผลงาน วิชาความคิดสร้างสรรค์
"The Mask Creator"

view: 180 shares: