ข่าว/กิจกรรม

"ภาพวาดมันมีชีวิตของมันเอง โดยมาจากจิตวิญญาณของจิตรกร" (วินเซนต์ แวนโก๊ะ)

"ภาพวาดมันมีชีวิตของมันเอง
โดยมาจากจิตวิญญาณของจิตรกร"
(วินเซนต์ แวนโก๊ะ)

ภาพใบเดียวสื่อความหมายหลายสิ่ง ?

รูปภาพเปรียบเสมือน
การสื่อสารทางอ้อมแขนงหนึ่ง
ที่สามารถทำความเข้าใจ
ด้วยตัวมันเอง
ไม่ต้องมีการอธิบาย
ด้วยประโยค หรือคำพูดสวยหรู
เพราะมันเกิดจากการ
ใช้อารมณ์และความรู้สึกของผู้วาด

ดั่งเช่น คำพูดของจิตรกร
ผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลก

"Paintings have a life of
their own that derives
from the painter's soul."
-Vincent Van Gogh

ปัจจุบันการวาดภาพ
มีการเลือกใช้
อุปกรณ์ที่หลากหลาย
โดยผสมผสานเข้ากับ
เครื่องมือ และเทคนิคในคอมพิวเตอร์
อีกทั้งยังมุ่งเน้น
การนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์
เพื่อสร้างการรับรู้ที่แพร่หลาย และรวดเร็ว

สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ OCM

view: 335 shares: