ข่าว/กิจกรรม

รูปภาพบนโฆษณาดึงดูดลูกค้าได้ ?

รูปภาพบนโฆษณาดึงดูดลูกค้าได้ ?

ทุกอุตสาหกรรมต่างๆให้ความสำคัญ
กับโฆษณาเป็นอย่างมาก
เพราะโฆษณา คือการสื่อสารสินค้า
และผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะเป็นการสะท้อน
ถึงภาพลักษณ์ขององค์กร

ซึ่งโฆษณานั้นจะต้องมาพร้อมกับ
การออกแบบรูปภาพให้น่าสนใจ
เนื่องจากรูปภาพบนโฆษณา
มีอิทธิพลในการสื่อสาร
และสร้างการตัดสินใจให้กับลูกค้า

รูปภาพบนโฆษณาที่ดีจะต้องประกอบด้วย
- แนวคิดการออกแบบ
- ทิศทางที่องค์กรต้องการสื่อสาร
- สื่อถึงภาพลักษณ์องค์กร
- ข้อความ รูปภาพ ดูเรียบง่าย

แต่ทว่า ณ ปัจจุบัน
การโฆษณา และรูปภาพจะ
พบบ่อยผ่านสื่อออนไลน์
ซึ่งจะต้องมีการปรับ และประยุกต์
ให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าด้วย

ถ้ารูปภาพบนโฆษณาดึงดูด
จะสร้างการเปลี่ยนแปลง
ทั้งเรื่องพฤติกรรม และทัศนคติ
ของลูกค้าไปตลอดกาล

ผลงานนักศึกษา
สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ OCM
หัวข้อ "Advertising idea"

view: 198 shares: