ข่าว/กิจกรรม

การเขียน..เรียกว่าคอนเทนต์หรือไม่? และคอนเทนต์แบบไหนเรียกว่าคุณภาพ?

การเขียน..เรียกว่าคอนเทนต์หรือไม่?
และคอนเทนต์แบบไหนเรียกว่าคุณภาพ?
การเขียน คือการอธิบายเรื่องราว
โดยมีเป้าหมาย หรือไม่มีก็ได้
แต่..การเขียนที่เป็นคอนเทนต์
คือการอธิบายเรื่องราว
การนำเสนอประเด็นต่างๆของบริบทนั้นๆ
โดยปัจจุบันนี้ คอนเทนต์มีหลากหลายประเภท ซึ่งคอนเทนต์แต่ละแบบ
มีเทคนิคการเขียนที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
แต่ทว่า สิ่งที่มีความเหมือนกัน
คือ "คุณภาพของคอนเทนต์"
คอนเทนต์ที่มีคุณภาพต้องประกอบด้วย
- นำเสนอประเด็นหลัก และประเด็นรอง
- การใส่ใจรายละเอียดของการเขียน
- เน้นผู้อ่านเป็นหลัก
- เน้นเนื้อมากกว่าน้ำ
- รูปภาพประกอบสวยงาม
- อ้างอิงแหล่งข้อมูล (สถิติ)

องค์ประกอบข้างต้นเปรียบเสมือนไฟฉายส่องทาง
ให้ผู้เขียนได้เรียนรู้วิธีการเขียนคอนเทนต์ด้วยคุณภาพ

ตัวอย่างผลงานการเขียนคอนเทนต์บนเว็บไซต์
ของนักศึกษาปี 3 สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์
นภาพร จันทร์สี (เจน) และ ประกายดาว ปานโรจน์ (ดาว)

https://sites3.tpopup.com/

สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ OCM
view: 90 shares: