ข่าว/กิจกรรม

"Future Skill (ทักษะแห่งอนาคต)"

ผู้บริหาร และคณาจารย์

ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียม

ความพร้อมอย่างมืออาชีพ

สำหรับวิชาใหม่ "Future Skill (ทักษะแห่งอนาคต)"

เพื่อนักศึกษาปี63

สำหรับวิชา Future Skill

ได้มีการวางแผนโดยได้รับความร่วมมือ

จากหลายหน่วยงาน ทั้งนี้วิชา Future Skill มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสร้างทักษะที่

หลากหลายแขนงให้แก่นักศึกษาปี63 ตั้งแต่ก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยศรีปทุม

รวมถึงนักศึกษาปี63ทุกคน

จะได้เรียนรู้ศาสตร์ต่างๆดังนี้

1.การวิเคราะห์เชิงลึก (Critical Thinking)

2.ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

3.การทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration)

4.การสื่อสาร (Communication)

5.ด้านสารสนเทศ (Information Literacy)

6.การใช้เทคโนโลยี (ICT Literacy)

สำหรับ Future Skill (ทักษะแห่งอนาคต) ถือได้ว่าเป็นการรวบรวมศาสตร์ต่างๆที่

เป็นประโยชน์เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

ในอุตสาหกรรมต่างๆในวันข้างหน้า

view: 566 shares: