ข่าว/กิจกรรม

วันนี้มีโอกาส บรรยายเรื่อง "Digital Marketing"

วันนี้มีโอกาส บรรยายเรื่อง "Digital Marketing"

ให้กับข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ และพี่ ๆ เกษตรกร

ในโครงการ Smart Farmer ของกระทรวงฯ ที่ DEPA

ขอบคุณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ DEPA ค่ะ

ครูนิเทศ
SPUการออกแบบสื่อสารออนไลน์

view: 55 shares: