ข่าว/กิจกรรม

การประชุมสัมมนาและ แสดงนิทรรศการ สำนักงาน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


การประชุมสัมมนาและ
แสดงนิทรรศการ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
Ministry of Higher Education 
Science, Research and Innovation 
(MHESI) วันที่ 31 มกราคม 2563 
ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท 

ประเด็นในการอภิปรายครั้งนี้
มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
อุตสาหกรรมการศึกษา
ในยุคดิจิทัลเป็นอย่างมาก 
หนึ่งในการอภิปรายได้กล่าวถึง
ยุทธศาสตร์ครั้งที่ 3 ดังนี้

ประเด็นที่ 1
1. บัณฑิตพันธ์ุใหม่ หมายถึง
การสร้าง Smart Citizen 
to Global Citizen โดยให้ตระหนัก
ถึงคุณและโทษของสื่อออนไลน์
2. พัฒนานวัตกรรม หมายถึง 
การผสมผสานสิ่งแปลกใหม่
ให้เข้ากับของที่มีอยู่ให้ได้
ประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุด
3.พัฒนาองค์ความรู้ หมายถึง 
การเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา Life long learning

ยุทธศาสตร์ประเด็นที่ 2 
- การบูรณาการเรียนการสอน
  เข้ากับกิจกรรม
- ความเป็นสากล 
  และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
- สร้างเครือข่ายพัฒนานักศึกษา
- การแก้ปัญหานักศึกษา (ซึมเศร้า)
- G.E. กับกิจกรรมนักศึกษา
- การทำงานร่วม
และผ่านเครือข่ายต่างอุตสาหกรรม

ในการนี้ยังได้กล่าวถึงการพัฒนา
นักศึกษาให้ก้าวกระโดด
โดยยึดหลัก 4H
1. Head  สติปัญญา
2. Hands เรียนรู้และปฏิบัติจริง
3. Heart  มีพลังคิดในแง่บวก
4. Health สุขภาพที่ดี

รวมถึงยังได้มีการเแสดง
ตัวอย่างงานนวัตกรรมตามบูธ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ
view: 144 shares: