ข่าว/กิจกรรม

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่14 ประจำปีการศึกษา 2562

คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่14 ประจำปีการศึกษา 2562

เรื่อง "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อประเทศไทย 4.0"

view: 82 shares: