ข่าว/กิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาอาจารย์สู่มาตรฐาน SPU-PSF”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาอาจารย์สู่มาตรฐาน SPU-PSF”

คณะนิเทศศาสตร์ 
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การพัฒนาอาจารย์สู่มาตรฐาน SPU-PSF” โดยเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐสภา แก่นแก้ว วิทยากรที่มีความรู้ ประสบการณ์และได้รับรางวัลมาจากหลายเวทีด้านการเรียนการสอน อาทิ อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ. 2561 จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (สวอท.) และ อาจารย์มืออาชีพ ระดับชำนาญพิเศษ (LEVEL 3) ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU-PSF) มาช่วยในการสร้างความรู้ความเข้าใจ และแรงบันดาลใจแก่คณาจารย์ให้พัฒนาตนเองสู่มาตรฐาน SPU-PSF 

ใน วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 14.30 – 17.30 น.
ณ ห้อง 9-801 อาคาร 9 ชั้น 8 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
view: 108 shares: