บริการวิชาการ

SPU-PSF มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ

1.ประกาศ มศป.เรื่อง PSF
ไฟล์แนบ
2.ประกาศ มศป. เรื่องระดับมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพและผลตอบแทน
ไฟล์แนบ
3.ขั้นตอนการขอ PSF
ไฟล์แนบ
4.แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์เสนอเข้ารับการประเมิน PSF
ไฟล์แนบ
5.แบบฟอร์มสรุปผลงาน ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์
ไฟล์แนบ
6.แบบประเมินศักยภาพของพี่เลี้ยง (Mentor)
ไฟล์แนบ
7.แบบประเมินศักยภาพของอาจารย์ใหม่ (Mentee)
ไฟล์แนบ
8.แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้ได้รับเสนอชื่อ
ไฟล์แนบ
9.PSF-อาจารย์บุณยนุช สุขทาพจน์
ไฟล์แนบ
10.แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์เสนอเข้ารับการประเมิน ของ อาจารย์บุณยนุช สุขทาพจน์
ไฟล์แนบ
view: 0 shares: