ข่าว/กิจกรรม

สาขาการแสดง จัดโครงการ The Boot Up

ขอบคุณวิทยากรคุณอรการ ศิลตระกูล พี่ทริป ที่มาสอนเทคนิคการแต่งหน้าแฟชั่นให้นักศึกษาสาขาศิลปะการแสดง ในรายวิชา PER388 เทคนิคการแต่งหน้าขั้นสูง วิทยากรได้ให้ความรู้ในเรื่องวิเคราะห์โครงหน้าของผู้อื่นและการเลือกใช้เครื่องสำอางให้เหมาะสมกับนางแบบและเหมาะกับสภาพผิว รวมไปถึงการเลือกใช้สีสันให้ถูกต้อง และยังให้ความรู้ถึงเทคนิคการแต่งหน้าที่ใช้ในงานการแสดงละครให้กับนักศึกษาอีกด้วย สาขาศิลปะการแสดงเราเน้นฝึกปฎิบัติให้นักศึกษาได้เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความสามารถนำไปประกอบอาชีพ
ควบคุมการสอนโดย อาจารย์พิชญาภา วิศิษฎ์ศิลป์
view: 73 shares: