ข่าว/กิจกรรม

5 คาถาแห่งความสำเร็จจากท่านอธิการบดี ถึงบัณฑิตใหม่ทุกคน

5 คาถาแห่งความสำเร็จจากท่านอธิการบดี 
ถึงพี่ ๆ บัณฑิตใหม่มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ในพีิธีประสาทปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 

view: 85 shares: