บริการวิชาการ

สะพายกล้องท่อง Grand Korea

การจัดการความรู้ คณะนิเทศศาสตร์ ดาเนินการรวบรวมความรู้ ประสบการณ์ที่เป็น Tacit Knowledge ในตัวบุคลากรของคณะนิเทศศาสตร์และความรู้ที่เป็น Explicit Knowledge ที่มีอยู่ทั้งจากแหล่งความรู้ภายในและภายนอกคณะโดยมีการเผยแพร่ผลงานความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ในคณะบน Website และ Server ของคณะ (SPU Knowledge) เพื่อจัดเก็บผลงานเป็น Digital Content เพื่อเป็นแหล่งความรู้ในการผลิตบัณฑิต และการนาความรู้เหล่านั้นมาดาเนินการวิจัยซึ่งการจัดการความรู้ในปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย

การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต
การออกแบบการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนและเรื่องการเรียนการสอนกับการสร้างแรงจูงใจในการสร้างศักยภาพสู่มืออาชีพ

การเรียนการสอนกับการสร้างแรงจูงใจในการสร้างศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยอาจารย์ธีระพันธ์ ชนาพรรณ ผู้สอนรายวิชา CMM256 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร ใช้การจัดโครงการสะพายกล้องท่อง Grand Korea Exclusive ร่วมกับบริษัท ELC TOUR ในการพัฒนานักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ณ ประเทศเกาหลี

Grand Korea Exclusive
view: 0 shares: