บริการวิชาการ

บทความวิชาการ อาจารย์นฤดล จิตสกูล

การจัดการความรู้ด้านการวิจัยเรื่องการจัดการความรู้เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกพื้นฐาน ใน ศตวรรษที่ 21 โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน โครงการพัฒนาศักยภาพ เด็กและเยาวชน มูลนิธิรักษ์ไทย
บทความวิชาการ อาจารย์นฤดล จิตสกูล
view: 0 shares: