ประวัติความเป็นมาคณะนิเทศศาสตร์

UploadImage


ในยุคดิจิทัลมีเดีย แค่คิดอย่างสร้างสรรค์ไม่พอ คุณต้องคิดให้แตกต่าง และทำงานอย่างมืออาชีพ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เราสอนให้คิดสร้างสรรค์อย่างแตกต่าง สร้างจินตนาการที่พัฒนาผลงาน อย่างมืออาชีพในโลกสื่อสารมวลชนยุคดิจิทัล เน้นเรียนรู้กับมืออาชีพตัวจริงของวงการบันเทิงในศาสตร์ด้านต่างๆ แปลงภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ พรั่งพร้อมด้วยห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานและเครื่องมือที่ทันสมัยในระบบ Professional คณะนิเทศศาสตร์ ที่นี่เราเน้นพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ และมีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ พร้อมเข้าสู่โลกของการทำงานจริงในวงการบันเทิงยุคดิจิทัลทันทีที่จบการศึกษา

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2532 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ศึกษาในศาสตร์แห่งการสื่อสารได้ มีความรู้ความสามารถในการนำวิทยาการนิเทศศาสตร์ไปใช้ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง หน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ และต้องการเผยแพร่นวัตกรรมด้านวิชาชีพนิเทศศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง 


ปัจจุบันคณะนิเทศศาสตร์ เปิดสอน 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาศิลปะการแสดง สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล สาขาวิชาโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ และ การออกแบบแฟชั่น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการนำเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ

คณะนิเทศศาสตร์ ยึดมั่นเสมอว่า บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะ จะต้องเป็นบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในวิชาที่ทันสมัย กอปรด้วยทักษะในสาขาวิชาที่เลือกศึกษาและก้าวสู่ตลาดธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตอย่างมีคุณภาพ พร้อมด้วยจิตสำนึกในด้านคุณธรรมต่อสังคม