ส่วนงานบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา อัครจินดานนท์

มีประสบการณ์ทำงานด้านการวิเคราะห์ในสถาบันการเงินเกือบ 10 ปี เริ่มงานที่ฝ่ายบุคคล ธนาคาร สหธนาคาร จำกัด โดยได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นของฝ่ายบุคคล ในปีที่ 2 ที่ได้ร่วมงานกับธนาคาร สหธนาคาร จำกัด จากนั้นได้เพิ่มประสบการณ์การวิเคราะห์ทางการเงินและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ได้เข้าร่วมงานที่ฝ่ายสินเชื่อ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ภัทรธนกิจ จำกัด ก่อนจะศึกษาต่อ M.B.A. (Marketing – English Program) ที่ NIDA และได้รับทุนศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่ A.I.T.

จากการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมา เล็งเห็นว่าเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนโลกธุรกิจอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน Service Industry ผลงานดุษฎีนิพนธ์หัวข้อ “Customer Response to Sales Force Automation in the Insurance Industry” จึงได้รับรางวัล “TheRunner-up Award for Dissertation Research” ซึ่งเป็นการประกวดดุษฎีนิพนธ์ระดับโลก จัดโดย American Marketing Association: AMA ณ เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ถือเป็นรางวัลที่การันตีได้ถึงความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ดังกล่าว และยังเป็นคนไทยคนแรกและคนเดียวที่ได้รับรางวัลจากเวทีนี้ จนถึงปัจจุบัน…

นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองความเป็นนักการตลาดมืออาชีพในระดับนานาชาติ (ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค) จากการได้รับ Certificate of Certified Professional Marketer (Asia Pacific), Asia Pacific Marketing Federation (APMF) อีกด้วย

ประสบการณ์การทำงาน :
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่งปัจจุบัน: คณบดี คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รางวัลที่ได้รับ :
The Runner-up Award for Dissertation Research, “Customer Response to Sales Force Automation in the Insurance Industry”, in the American Marketing Association (AMA) National Dissertation Competition for the Sales Management Track; AMA Summer Marketing Educators’ Conference, Boston, MA, USA, 2004.

Certificate of Certified Professional Marketer (Asia Pacific), Asia Pacific Marketing Federation (APMF), Singapore; 2004.
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2356
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
อาจารย์ศิระ สัตยไพศาล มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการระบบคุณภาพ การจัดการระบบสารสนเทศ และการจัดการการผลิต โดยมีประสบการณ์จากการร่วมงานกับบริษัทชั้นนำของประเทศ บริษัท Metro Systems Corporation Public Company Limited ในตำแหน่งผู้จัดการวิศวกรระบบและ Section Manager Professional Service จึงทำให้มีความชำนาญในด้านการจัดการเชิงปฏิบัติการ

ได้รับการตั้งแต่ให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการและอนุกรรมการหลายคณะ อาทิเช่น ประธานอนุกรรมการพัฒนานักศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล (ISO 9001) มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นต้น อีกทั้งเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและเป็นที่ปรึกษาให้กับโครงการของหน่วยงานภาครัฐ อาทิเช่นกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรรับเชิญรายการ”เถ้าแก่น้อย” และ รายการ”โลจิสติกส์ก้าวไกลไปกับทาทา” นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาและวิจัยทางด้านลอจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุมด้วย

ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
โทร : 0 2579-1111 ต่อ 2357
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
ประสบการณ์การทำงาน :
ตำแหน่ง :พนักงานประจำฝ่ายบริการผู้ถือกรมธรรม์
บมจ.อินเตอร์ไลฟ์ จอนห์แฮนคอค (ประเทศไทย)

ตำแหน่ง :ผู้ประสานงานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ตำแหน่ง :อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา,อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วิทยากรรับเชิญ : บรรยายพิเศษ
• ศูนย์การเรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อแห่งแผ่นดิน มูลนิธิชัยพัฒนา ต.เหมืองใหม่
• อบต.บางคนที หัวข้อ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
• กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดภูเก็ต หลักสูตร "Training for the trainner"
• การไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาค หัวข้อ “การเสริมสร้างภาวะผู้นำ”
• ธนาคารออมสิน หัวข้อ “การอำนวยสินเชื่อสำหรับ SMEs”
• บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หัวข้อ “การบริหารงานสำนักงานและสร้างประสิทธิภาพในงานเอกสาร”
• มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมป์ หัวข้อ “แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง”
• โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพาณิชยการ หัวข้อ “ธุรกิจพอเพียง”

ที่ปรึกษา :
ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “โครงการคอนโดผัก” ให้โรงเรียนอนุบาลวัดไตรรัตนาราม

งานวิจัย :
เรื่อง การศึกษาผลการใช้ Balanced Scorecard กับการจัดการองค์การ : กรณีศึกษาธุรกิจโทรคมนาคม

เอกสารและตำรา :
1. เอกสารประกอบการเรียนรู้ด้วยตัวเองเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางการบัญชี ของ สมาคมธนาคารไทย
2. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อม
3. เอกสารประกอบการสอนหลักการจัดการสมัยใหม่
4. เอกสารประกอบการสอนวิชาการเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่

โทร : 02 579 1111 ต่อ 2461
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
ประสบการณ์การทำงาน
ตำแหน่ง: Accounting and Finance Manager
Max Vieng Ping Co., Ltd.

ตำแหน่ง: Overhead Control Supervisor
Daimler Chrysler (Thailand) Co., Ltd.

ตำแหน่ง: Finance/Accounting Assistant III
Unicef East Asia & Pacific Regional Office

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่ง: หัวหน้าสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่งปัจจุบัน: หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ

ผลงานด้านวิชาการ :
มุกดาฉาย แสนเมือง. “การศึกษาเพื่อระบุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของบริการทางการศึกษาตามมุมมองของผู้เรียนและผู้สอน : กรณีศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการเทคโนโลยี และการจัดการอุตสาหกรรม.” วารสารศรีปทุมปริทัศน์, 2549

Sandmaung, Mukdashine, and Do Ba Khang. "Quality expectations in Thai higher education institutions: multiple stakeholder perspectives." Quality Assurance in Education 21.3 (2013): 260.

มุกดาฉาย แสนเมือง และ ชลทิศ ดาราวงศ์. “ความคาดหวัง การรับรู้ และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการบริการในหลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลัยไทย.” วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ: ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560.

Nilplub C., Sansmaung M. Service Quality, Perceived Value for Money, and Student Satisfaction: The Comparative Study between Public and Private University in Thailand. Suthiparithat, Special Edition April-June 2018: 107-120.

Chartaya Nilplub, Mukdashine Sandmaung, Service Quality, Perceived Value for Money, and Student Satisfaction: The Comparative Study between Public and Private University in Thailand, Full Paper Proceeding BIRC-2018, Vol. 01 – Issue 02, 1-9

ความเชี่ยวชาญพิเศษ
• ด้านการจัดการการดำเนินงานและการผลิต
• ด้านการจัดการคุณภาพ
• ด้านการจัดการเงิน
• ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์


โทร : 0 2579-1111 ต่อ 2354
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
ตำแหน่งปัจจุบัน: หัวหน้าสาขาวิชาการเงิน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผลงานตำรา :
คณิตเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น

ผลงานวิจัย :
เรื่อง "ความได้เปรียบเชิงแข่งขันการส่งออกสับปะรดกระป๋องของไทย"
เรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา"
เรื่อง "การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร"
เรื่อง "พฤติกรรมการซื้อทองรูปพรรณของประชาชนในกรุงเทพมหานคร"

ผลงาน E-Learning :
การจัดทำบทเรียน E-learning ในรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์

รางวัลที่ได้รับ :
1.รางวัลการสอนดีเด่น (The Best Teaching Award) ระดับคณะ ประจำปี 2553
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประจำปี 2557 โครงการ “สอนอย่างไร ให้บัณฑิตไทยไม่โกง”


โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2365
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
อาจารย์อรนิษฐ์ แสงทองสุข มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ โดยบรรยายในวิชา การจัดการ การวางแผนและการควบคุมการจัดการ การจัดการการเปลี่ยนแปลง การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดการธุรกิจขนาดย่อม พฤติกรรมองค์การ และการสื่อสารทางการจัดการ

ตัวอย่างผลงานทางวิชาการที่สำคัญ ได้แก่ เป็นผู้ร่วมแต่งหนังสือการวางแผนและการบริหารโครงการ (Planning and Project Management ) สำนักพิมพ์ Diamond in Business World นอกจากนั้นเป็นผู้แต่งร่วม ในเอกสารประกอบการสอน วิชา BUS227 การจัดการ จัดพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม

ได้รับการแต่งตั้งในงานด้านการบริหารอื่นๆ เช่น เป็นกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประสบการณ์การทำงาน :
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่ง: หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ประสานงานภาคเสาร์-อาทิตย์


โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2366
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
ประสบการณ์การทำงาน :
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่งปัจจุบัน: หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร : 02 579 1111 ต่อ 2364
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
ประสบการณ์ทำงาน:
อาจารย์ประจำภาควิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)

เจ้าหน้าที่การตลาด
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ตำแหน่งปัจจุบัน: หัวหน้าสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ

งานวิจัย:
Mongkol, S. (2018). Determinants of Export Performance of Thai SMES in the Traditional Craft Industries. In Proceedings of the 3rd Academic International Conference on Interdisciplinary Business Studies– AICIBS 2018 (Cambridge), University of Cambridge, UK. September 17th-19th, 2018.

Mongkol, S. (2018) The Impact of the ASEAN Economic Community (AEC) on Thai Cosmetics and Personal Care Products in CLMV Countries. In Proceedings of 6th International Conference on Creative Technology, Pattaya, Chonburi, Thailand. July 24th- 26th, 2018. Published by Rajamangala University of Technology Krungthep.

วิทยากร:
- โครงการฝึกอบรม เรียนรู้ เรียนลัด มุ่งการส่งออก Express Exporter รุ่นที่ 8 โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
- โครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การส่งเสริมผลิตภัณฑ์และการบริการท่องเที่ยว เพื่อสร้างสรรค์สินค้าและบริการ จากชุมชนฯ สู่สากลรุ่นที่ 1 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา
โทร : 0 2579-1111 ต่อ 2368
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล

ประสบการการทำงาน:
• กรรมการ บริษัท Yelowtech International, Ltd.
• ที่ปรึกษาการวางแผนยุทธศาสตร์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
• ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• ที่ปรึกษาด้านการวิจัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
• ที่ปรึกษาด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ และทรัพยากรมนุษย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• ที่ปรึกษาทางธุรกิจและการตลาด บริษัท ปทุมธานี รับเบอร์ คอมพาวเดอร์ จำกัด / บริษัท ปทุมธานี รับเบอร์ จำกัด
• ที่ปรึกษาทางการตลาด บริษัท Better Food จำกัด
• ที่ปรึกษาธุรกิจ บริษัท Furnimart International จำกัด
• ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจและตลาดออนไลน์ (E-Business), บริษัท TenantPlus Corporation, รัฐแคลลิฟอเนีย, ประเทศสหรัฐอเมริกา
• วิเคราะห์และวางแผนทางธุรกิจ, บริษัท TenantPlus Corporation, รัฐแคลลิฟอเนีย, ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด - อิเล็กทรอนิกส์, บริษัท Aura Asset Corporation, รัฐแคลลิฟอเนีย, ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ฝ่ายบัญชี, บริษัท Sephora รัฐแคลลิฟอเนีย, ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ผู้จัดการทั่วไป, บริษํท United IT, Inc.
• ฝ่ายการตลาด, บริษัท United Marketing, LLP.
• คอลัมน์นิสต์ Business Recipe / คัมภีร์บริหารคนและงาน / กลยุทธ์ SMEs ประจำหนังสือพิมพ์ สยามธุรกิจ

วิทยากร
• กรมพัฒนาธุรกิจการค้า / กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
• บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) “การบริหารความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์” และ “การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสำเร็จทางการบริหาร”
• สถาบันวิทยาการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) “Service Science: The New Paradigm of Innovation for Business, Education and Government in 21st Century and AEC2015” “Service Science Masterclass 2012” และService Science Masterclass 2013”
• การประปานครหลวง (ระดับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง) “การวางแผนยุทธศาสตร์” “การปรับปรุงกระบวนการ” “การบริหารงานสัมพันธ์” “การบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธ์” “การบริหารโครงการ” “การจัดการแบบลีน” “การคิดเชิงสร้างสรรค์”
• ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร “การตลาด 4.0” “การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์” “BCG และ TOWS Matrix เพื่อการกำหนดกลยุทธ์”
• โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก “การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมากำหนดตัวชี้วัด”
• คณะผู้บริหารระดับสูง ศาลยุติธรรม “การบริหารลูกค้าสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์” “กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในยุคดิจิตอล”
• บริษัท CPN จำกัด “การบริหารข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ” และ “การบริหารลูกค้าและแผนการตลาด”
• บริษัท มาดามกัสกา จำกัด “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Analytics” “การวางแผนและการออกแบบเว็บไซต์” “การวัดผลการดำเนินงาน E-Commerce”
• บริษัท The Mall Group จำกัด “การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ”
• สภาคมกำจัดแมลงแห่งประเทศไทย “การพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้า”
• บริษัท OnetoOne Contract จำกัด “EQ เพื่อการทำงานอย่างมีความสุข
• บริษัท ธนายง จำกัด (มหาชน) “การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ”
• บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) “การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ”
• บริษัท ทรูทัช จำกัด “การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ”
• บริษัท คาล์บี้ จำกัด (มหาชน) “EQ เพื่อการทำงานอย่างมีความสุข ”
• บริษัท Chow Stell จำกัด “การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ”
• บริษัท Thai Agent Engineering “การตลาด 4.0” “Marketing for Non-Marketing” “Effective Selling”
• งาน Commart 2013 “Social Commerce” และ “Future of Social Media”
• งาน Commart 2011 และ 2012 “ติดตามภัยบนโลกออน์ไลน์” และ “Mobile Trend 2012”
• งาน Commart 2010 “ผลการวิจัยการใช้ PDA สำหรับธุรกิจในประเทศไทย” และ “ภัยอันตรายที่มาพร้อมกับโลกออนไลน์”
• งาน Commart 2009 “Social Web: นวัตกรรมใหม่สำหรับวิศวกรรมสังคม เพื่อโอกาสใหม่ทางธุรกิจ” และ “เปลี่ยนมุมคิดธุรกิจด้วย E-Commerce 2.0”
• กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล”
• กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ “ทิศทางอุตสาหกรรม ICT ในประเทศจีน และ การเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ธุรกิจ ICT ของไทย”
• บริษัท Cractco จำกัด อาทิเช่น “การกำหนดวิสัยทัศน์เพื่ออนาคตขององค์กร” และ “การบริหารงานโดยมุ่งวัตถุประสงค์”
• บริษัท Bridgestone ประเทศไทย “ภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหาร”
• รายการ Business Connection FM 96.5 ช่วง Marketing Corner

ผลงานวิจัยและบทความที่ตีพิมพ์
• Avirutha, A., (2017) The Business Performance of Digital Business Transformation on Small and Medium Enterprises. Proceeding of Sripatum University Conference 2017.
• Avirutha, A., Akrajindanon, R., Treepala, N. (2017). The Elements of Marketing Mix Affecting the Repurchase Electronic Marketplace (E-marketplace) in Thailand. Proceeding of Sripatum University Conference 2017.
• Avirutha, A., (2017). The Effectiveness from the Business Transformation to Digital Business of Thai Small and Medium Enterprises., E-Veridian Srilapakorn Internatinal Journal. Vol. 10, No.4, p.209-223.
• อนุพงศ์ อวิรุทธา, นิตยา ศรีจันทร์อินทร, พนารัตน์ อุปพงศ์ (2560). การรับรู้และยอมรับของผู้บริโภคต่อการชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด.” Proceeding of Sripatum University Conference 2017.
• อนุพงศ์ อวิรุทธา, ศุภลักษณ์ ไชยสิทธิ์, รังสีจันท์ สุวรรณสทิศกร, และคณะ. ความพร้อมและความต้องการในการพัฒนาทักษะของเกษตรกรในการปรับตัวสู่นโยบายประเทศไทย 4.0. (2560). วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2560. หน้า 313-320.
• อนุพงศ์ อวิรุทธา และ เกวลี วัดพ่วงแก้ว. (2560). ทักษะการบริหารความสัมพันธ์และการพัฒนาความสัมพันธ์ของผู้ซื้อและผู้ส่งมอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานการบริหารความสัมพันธ์ กรณีศึกษา บริษัท ลาซาด้า จำกัด (ประเทศไทย) (2560). Srilapakorn Veridian e-Journal. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 หน้า 1163-1179.
• Avirutha, A., (2016). The Perception and the Readiness of Thai SMEs for Business Transformation to Thailand 4.0, SPU Conference 2016
• อนุพงศ์ อวิรุทธา (2560). Business 4.0 พลิกธุรกิจสู่เศรษฐกิจดิจิทัล สำนักพิมพ์ Great Idea
• Avirutha, A., (2015). Students’ Behaviors in Online Social Media Use to Select a University, SPU Conference 2015
• Avirutha, A., (2015). The Level of Digitalization of Thai Small and Medium Enterprises for Digital Economy, SPU Conference 2015
• Avirutha, A., (2014). Consumer Behavior on Social Shopping, SPU Conference 2014
• Avirutha, A. (2014). The Impact of Social Media Usage by SMEs to Increase Business Performance. BAI Conference, Osaka, Japan 2014
• โครงการการจัดทำมาตรการหรือสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (2014). Software Industry Promotion Agency -SIPA (Public Organization). (วิจัยร่วม)
• โครงการนวัตกรรม เรื่อง นวัตกรรมาตรฐานรสชาติอาหารไทย: ตำรับ แกงเหลืองและไก่กอและ. (2013). สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (วิจัยร่วม)
• โครงการพัฒนาและยกระดับความน่าเชื่อถือด้านสุขอนามัยของสินค้าอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออกในตลาดเอเซียและสหภาพยุโรป. (2013). กระทรวงอุตสาหกรรม (วิจัยร่วม)
• อนุพงศ์ อวิรุทธา, พรอุมา จินตโกศลวิทย์, and อลิสา เนียมสุ้น. (2013). ความศึกษาความสัมพันธ์ของหลักการจัดการธุรกิจภายใต้กลยุทธ์น่านน้ำสีขาวกับความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจ. SPU Conference 2013.
• Avirutha, A., (2013). An Examination of Social Media Usage in Small and Medium Enterprises as a Business Strategy, SPU Conference 2013
• Avirutha, A., (2012). Growing Popularity of Social Media Usage in Small and Medium Businesses in Thailand, Association of Private Higher Education Institutions of Thailand, 18 (2).
• Aviruha, A., (2012). The Adoption of Social Media Scheme among Thai Small and Medium Businesses to Drive Business Performance, Proceeding International Conference, Sapporo, Japan
• Avirutha, A., (2011). Will Social Media Change the Way of Doing Businesses? Srinakharinwirot Business Journal (SBJ).
• Avirutha, A., (2010). The Adoption of Mobile Commerce in Small and Medium Businesses in Thailand.
• Avirutha, A. (2009). The Root Causes of the Adoption of PDA in Small Businesses in Thailand, Journal of SPU.
• Avirutha, A. (2009). Quantum Organizations: The Need for a Thai Company Shift (Proceeding)
• Avirutha, A. (2008). The Exploration of Factors and the Root Causes of the Use of PDA in Small Business in Thailand. Journal of UBRU., 109-121.
• Avirutha, A. (2006). Factors Affecting the Adoption of Personal Digital Assistant in Small Business in Thailand, Dissertation.
• Avirutha, A., Bui, M., Goodston, G., Reid, K., Rendon, J., and Johson, D. S. (2005) Current Overview and Future of Business Higher Education. Futurics Journal., 29, 77-84.
• อนุพงศ์ อวิรุทธา (2013). ระบบสารสนเทศหรับผู้ประกอบการ SME วารสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
• อนุพงศ์ อวิรุทธา (ปัจจุบัน). Business Recipe หนังสือพิมพ์ สยามธุรกิจ
• อนุพงศ์ อวิรุทธา (2011 – 2012). กลยุทธ์ SME หนังสือพิมพ์ สยามธุรกิจ
• อนุพงศ์ อวิรุทธา (2011 – 2012). การบริหารคนและงาน หนังสือพิมพ์ สยามธุรกิจ
• อนุพงศ์ อวิรุทธา (2011). ถอดใจ3จีลุ้นเฟซบุ๊กอัจฉริยะง่ายกว่า หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
• อนุพงศ์ อวิรุทธา (2011). ผลงานแปล หนังสือ Pull / ซีแมนติกเว็บ : เว็บมหัศจรรย์ผันอนาคตโลกธุรกิจ. สำนักพิมพ์ ศรีปทุม
• อนุพงศ์ อวิรุทธา (2011). Social Media มาถึงจุดสุดยอดแล้วหรือ หนังสือพิมพ์ มติชน
• อนุพงศ์ อวิรุทธา (2011). 10 ภัยอันตรายบนโลกออนไลน์ ปี 2011 หนังสือพิมพ์ มติชน
• อนุพงศ์ อวิรุทธา (2011). 10 ภัยอันตรายบนโลกออนไลน์ ปี 2011 หนังสือพิมพ์ โพส ทูเดย์
• อนุพงศ์ อวิรุทธา (2010). พอกันทีกับความล้มเหลวในชีวิตการทำงาน (Pocket Book) สำนักพิมพ์ Double Click
• อนุพงศ์ อวิรุทธา (2010). จับตา 3G ไทยในปีเสือ หนังสือพิมพ์ มติชน
• อนุพงศ์ อวิรุทธา (2009). กระแส Blackberry ในประเทศไทย หนังสือพิมพ์ มติชน
• อนุพงศ์ อวิรุทธา (2008 – 2014). คัมภีร์บริหารคนและงาน หนังสือพิมพ์ สยามธุรกิจ
• อนุพงศ์ อวิรุทธา (2015). Business Recipe หนังสือพิมพ์ สยามธุรกิจ
โทร : 02 579 1111 ต่อ 2407
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
ประสบการณ์ด้านการทำงาน :
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
คณะบริหารธุรกิจ

ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
คณะบริหารธุรกิจ

ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2389
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2360
ประสบการณ์ทำงาน :
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์
วิทยาเขต บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

ตำแหน่ง : นักเศรษฐกร
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

ประสบการณ์ด้านการสอน :
(ระดับปริญญาตรี) รายวิชา หลักการจัดการ, วิเคราะห์เชิงปริมาณ, การวิเคราะห์โครงการลงทุน,
การพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ, การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

(ระดับปริญญาโท) รายวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ, การติดต่อสื่อสารและการเจรจาต่อรอง,
รวมถึงเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นิสิตปริญญาโท

ประสบการณ์การทำงานตำแหน่งนักเศรษฐกร :
• ผู้ดูแลข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเงิน ของ กลุ่ม ธนาคารและสถาบันการเงินอื่นทางด้านอัตราดอกเบี้ยนโยบาย อัตราส่วนสภาพคล่องของธนาคาร และสถาบันการเงินอื่น อัตราหนี้สูญและสงสัยจะสูญของธนาคาร ดูแลสถาบันการเงินภายใต้การกำกับของรัฐอาทิ SME.,ธกส., อิสลามแบงค์
• ผู้ดูแลข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการคลัง รายได้ประชาชาติ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศต่างๆ อัตราเงินสำรองระหว่างประเทศ
• ผู้จัดทำรายงานสภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ เพื่อรายงานข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจ ให้หน่วยงานทราบ
• ผู้ดูแลข้อมูลโครงการประกันเงินฝากของธนาคารพาณิชย์
• ผู้ดูแลข้อมูลโครงการซื้อขาย สัญญาอนุพันธ์ทองคำล่วงหน้า

ความชำนาญพิเศษ :
• การวิเคราะห์ทางสถิติวิจัย ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM)
• การวิเคราะห์ทางสถิติวิจัย ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน(CFA)
• การวิเคราะห์ทางสถิติวิจัย ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis)
• การวิเคราะห์ทางสถิติวิจัย ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์สมการเชิงเส้น (Linear Programming)
• การวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยเทคนิคการวิจัยแบบอนาคต (EDFR)
• การวิเคราะห์โครงการลงทุนและการประเมินความเสี่ยงทางการลงทุน

ประสบการณ์ด้านงานบริการทางวิชาการให้แก่สังคม :
• ได้รับเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการประเมินคุณภาพของเครื่องมือและประเมินข้อสอบ ในโครงการการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว
• ทำโครงการวิจัย เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจต่อการจัดงานบางแสนฮาล์ฟมาราธอน Bangsaen 21 ให้กับหน่วยงานเทศบาล เทศบาลเมืองแสนสุข
• คณะกรรมการประชุมกลุ่มการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์สิ่งแวดล้อมสวนดุสิต
• เป็นผู้ประเมินผลบทความในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (BMIC) ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพาร
• วิทยากรรับเชิญบรรยายหัวข้อ การออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการธุรกิจห้องพัก และหัวข้อ การสร้างภาพลักษณ์ทางการตลาดและการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านดอนขุนห้วย
• วิทยากรรับเชิญบรรยายหัวข้อ ทักษะการเป็นนักเล่าเรื่อง ผ่านสื่อ ผ่านบุคคล และการพัฒนาภาษา ให้กับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเพชรบุรี
• วิทยากรรับเชิญบรรยายหัวข้อ ฝึกทักษะให้กับชุมชนเพื่อถ่ายทอดแนวทางการจัดการต้อนรับนักท่องเที่ยว ให้กับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเพชรบุรี
• วิทยากรรับเชิญบรรยายหัวข้อ การสร้างเรื่องราวให้กับชุมชนเพื่อส่งเสริมท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเพชรบุรีโทร : 0 2579 1111 ต่อ 2327
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360