สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่

ประสบการณ์การทำงาน :

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท

ตำแหน่ง: หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน

ตำแหน่ง: หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน

ตำแหน่งปัจจุบัน: หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ความสามารถพิเศษ :
1. กรรมการพิจารณาคัดเลือกบทความ การประชุมวิชาการด้านทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551 จัดโดยสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2551 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
2. กรรมการพิจารณาคัดเลือกบทความและบทความดีเด่น การประชุมวิชาการด้านทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2553 จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 ณ โรงแรมพูลแมน
3. ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม พ.ศ. 2553
4. กรรมการพิจารณาคัดเลือกบทความ การประชุมวิชาการด้านทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2554 จัดโดยวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 18-20 มกราคม 2555 ณ โรงแรมสยามซิตี้

ความเชี่ยวชาญพิเศษ
1. ผู้บรรยายในหลักสูตรบริการธุรกิจและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โท และเอก ในสถาบันของรัฐและเอกชน
2. อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ในสถาบันของรัฐและเอกชน
3. ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความวิจัยในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ ในสถาบันของรัฐและเอกชน
4. วิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน
5. ที่ปรึกษาทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การเอกชน
โทร : 02 579 1111 ต่อ 2358
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
ประสบการณ์การทำงาน :

ตำแหน่ง: หัวหน้ากลุ่มวิชาการจัดการ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ความสามารถพิเศษ :
งานด้านวิทยากร
1. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรม ครู กทม. ในหัวข้อ การจัดทำนวัตกรรมสื่อการสอน ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2556
2. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรม ครู กทม. ในหัวข้อ การวัดและการประเมินผล ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2556

ผลงาน/รางวัล
1. รางวัลที่อาจารย์ปรึกษาดีเด่นการประกวดเขียนแผนธุรกิจ ในโครงการ Business Idea ประจำปี 2562
2. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ ประจำปี 2560
3. รางวัลผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณา ตรวจสอบ คัดกรองใบสมัครรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2560 (prime Minister’s Export Award 2017)
4. รางวัลผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณา ตรวจสอบ คัดกรองใบสมัครรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจ ส่งออกดีเด่น ปี 2561 (prime Minister’s Export Award 2018)
5. รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น โครงการประกวดแข่งขันนวัตกรรมทางธุรกิจ ประจำปี การศึกษา 2561 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์
โทร : 0 2579-1111 ต่อ 2327
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
อาจารย์อรนิษฐ์ แสงทองสุข มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ โดยบรรยายในวิชา การจัดการ การวางแผนและการควบคุมการจัดการ การจัดการการเปลี่ยนแปลง การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดการธุรกิจขนาดย่อม พฤติกรรมองค์การ และการสื่อสารทางการจัดการ

ตัวอย่างผลงานทางวิชาการที่สำคัญ ได้แก่ เป็นผู้ร่วมแต่งหนังสือการวางแผนและการบริหารโครงการ (Planning and Project Management ) สำนักพิมพ์ Diamond in Business World นอกจากนั้นเป็นผู้แต่งร่วม ในเอกสารประกอบการสอน วิชา BUS227 การจัดการ จัดพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม

ได้รับการแต่งตั้งในงานด้านการบริหารอื่นๆ เช่น เป็นกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประสบการณ์การทำงาน :

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่ง: หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ประสานงานภาคเสาร์-อาทิตย์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2366
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
ประสบการณ์ทำงาน :
ตำแหน่ง: หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่ง: หัวหน้าสาขาการจัดการ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร : 0 2579-1111 ต่อ 2327
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360