สาขาวิชาการตลาด

ประสบการณ์การทำงาน :
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่งปัจจุบัน: หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร : 02 579 1111 ต่อ 2364
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
ประสบการณ์ทำงาน
ตำแหน่ง: กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายขาย
บริษัท จำลองโปรเกรส จำกัด

ตำแหน่ง: หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด

มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาด โดยมีประสบการณ์จากการเป็นนักบริหารการตลาดให้หน่วยงานเอกชนในโครงการอสังหาริมทรัพย์กว่า 10 ปี หลังจากนั้นจึงเริ่มงานทางวิชาการโดยทำหน้าที่ประธานคณะอนุกรรมการโครงการสหกิจศึกษา Cooperation และประธานคณะอนุกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นอกจากนี้ยังได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารรายการ “เถ้าแก่น้อย” สถานีโทรทัศน์ช่อง The Nation ในปี 2549 ด้วย

งานวิจัย เรื่อง "ปัจจัยทางด้านทักษะการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการทำงานของพนักงานขายในธุรกิจขายตรง (The Job haracteristic’s Factors Affecting on Personal Selling’s Effectiveness in Direct Sales Business)" โดยได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี 2548 นอกจากนี้ยังมีบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในสื่อต่าง อาทิเช่น บทความ เทคโนยีที่ช่วยสนับสนุนการจัดจำหน่าย และบทความส่วนประสมร้านค้าปลีกในร้านสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ำมัน ในหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ ปี 2549 รวมถึงบทความเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะการทำงานของพนักงานขายในธุรกิจขายตรง ในวารสารศรีปทุมปริทัศน์ ปี 2549

โทร : 0 2579-1111 ต่อ 2327
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
ประสบการณ์ทำงาน:
ตำแหน่ง: รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร : 02 579 1111 ต่อ 2327
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
ตำแหน่ง
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี #PMDU
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการหลักสูตร #DNAbySPU.com
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน : ประธานบริหาร www.SodaPrintinG.com
พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ JM Cuisine อาหารความคิดสร้างสรรค์ต้นตำรับเพชรบุรี จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน
พ.ศ. 2560 –ปัจจุบัน : บรรณาธิการที่ปรึกษา www.TheDigitalNews.co
พ.ศ. 2560 –ปัจจุบัน : คอลัมนิสต์ หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ
พ.ศ. 2560 –ปัจจุบัน : คอลัมนิสต์ สำนักข่าว nextempire.co
พ.ศ. 2557 –2560 : คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร)
พ.ศ. 2558 –2560 : ผู้อำนวยการหลักสูตร Digital Jam กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
พ.ศ. 2560 –ปัจจุบัน : อนุกรรมการประชาสัมพันธ์และการรับฟังความคิดเห็น คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย
พ.ศ. 2560 –ปัจจุบัน : คณะกรรมการ E-Commerce หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน : บรรณาธิการที่ปรึกษา There Magazine
พ.ศ. 2559 –2560 : อนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจการเกษตรสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
พ.ศ. 2559 –2560 : กรรมการประชาสัมพันธ์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
พ.ศ. 2559 –ปัจจุบัน : อนุกรรมการพัฒนาระบบ Tourism Gateway เพื่อรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยว คณะกรรมการนโยบายการท่อง
เที่ยวแห่งชาติ
พ.ศ. 2558 –2559 : อนุกรรมาธิการปฏิรูปการพาณิชย์และการบริการ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
พ.ศ. 2558 –2559 : อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากฎหมายการกีฬา สภาปฏิรูปแห่งชาติ
พ.ศ. 2558 –ปัจจุบัน : คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดเพชรบุรี (กรอ.จังหวัด)
พ.ศ. 2549 – 2557 : กรรมการผู้จัดการ ไทยทำน้ำผลไม้ เพชรบุรี
พ.ศ. 2558 –2559 : ผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (พลเอก จิระ โกมุทพงศ์)
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ Creative Digital Economy สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2557 – 2560 : กรรมการ สมาคมชาวเพชรบุรี
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา Biz Club Thailand กระทรวงพาณิชย์
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการ สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
พ.ศ. 2555- ปัจจุบัน : กรรมการ สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย
พ.ศ. 2555- ปัจจุบัน : ประธาน ATSME จังหวัดเพชรบุรี "สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย" กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน : วิทยากรบรรยาย ด้าน Digital Economy, Digital marketing ให้กับภาครัฐและเอกชน เดินทางบรรยาย 77 จังหวัดทั่ว
ประเทศ
พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน : อาจารย์พิเศษ ด้านการตลาดออนไลน์ , Digital Marketing , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,จุฬาลงกรณ์ , มหิดล,
เกษตรศาสตร์, ศรีปทุม, กรุงเทพ, รังสิต
พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน : รองประธาน เครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี ด้านพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน : ประธาน โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.169) จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ. 2553-2554 : คอลัมนิสต์ หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ
พ.ศ. 2551-2552 : เลขาธิการ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.169) จังหวัดเพชรบุรี


ประวัติการศึกษา
2555-2559 : ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2557 : Certificate in “Social and Economic Networks: Models and Analysis” by Matthew O. Jackson Stanford University
2556 : Certificate in "Values Driven Marketing" by Prof. Philip Kotler Kellogg School of Management, Northwestern University
2551-2553 : ปริญญาโท M.B.A. สาขาผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2552-2553 : ประกาศนียบัตร Junior MBA Chula จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2546-2549 : ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ เอกการเงิน มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการอบรม
2561 : หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการด้วยเครื่องมือบริหารจัดการสมัยใหม่
(Advance SME Program) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันอาหาร
2560 : หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 (TME)
2560 : หลักสูตรนักบริหารระดับสูง“ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก” นมธล. รุ่นที่ 1
2558 : หลักสูตร FUTURE ENTREPRENEURS FORUM รุ่นที่ 4 (FEF 4)
2558 : หลักสูตรสุดยอดผู้ประกอบการเพื่อสังคม ผู้บริหาร รุ่นที่ 2 (SEP-S 2)
2557 : TISCO Wealth Enhancement Program รุ่นที่ 2 (TiscoWEP2)
2556 : โครงการสร้างกลยุทธ์ธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ รุ่นที่ 1 (ABCSPU#1)
2556 : The Real Estate Executive Association of Chulalongkorn University (RECU#46)
2556 : หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่น 2 (นมธ.)
2555 : Singha Biz Course Entrepreneur 3
2552 : โครงการ "Super Leadership NIPs PLUS" รุ่น 2
2551 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.169)


เกียรติประวัติ
2556 : เข็มเครื่องหมายวชิราวุธ จากกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
2558 : แหนบคันชีพ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ
*นักเรียนดีเด่น ด้านวิชาการและกิจกรรม
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปีการศึกษา 2545
*เกียรติคุณศิษย์เก่า
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 2551
*รางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น ประเภท นักบริหารรุ่นใหม่ภาคเอกชน
NIPs PLUS Award 2009 สหพันธ์เครือข่ายผู้ผ่านการอบรมโครงการนักลงทุนรุ่นใหม่ ปี 2552
*ผู้ประกอบการผลงานดีเด่น
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2553
*รางวัล คนดีศรีสวนฯ
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2554
*รางวัล KSME
รายการ SME ตีแตก แตกด้วยคะแนนเอกฉันท์ 4 เสียง คณะกรรมการ 3 ท่าน กรรมการกิตติมศักดิ์ 1 ท่าน ปี 2554
*รางวัล SME ต้นแบบในด้าน การทำการตลาดด้วย Social Media
Make Money SME Awards 2010
*รางวัล GO ONLINE
ตีแตกการวางแผนธุรกิจออนไลน์ จากเวทีการแข่งขันธุรกิจ ของ Google ปี 2554
*SME Thailand Inno Awards 2012 สาขาโดดเด่นทางด้านการตลาด
จัดโดย กระทรวงพาณิชย์ นิตยสาร SMEThailand และธนาคารกสิกรไทย ปี 2555
*Singha Bizcourse Entrepreneur 3
รางวัลชนะเลิศ นำเสนอแผนธุรกิจ Creatoon ธุรกิจเพื่อสังคมช่วยเหลือคนพิการในการสร้างรายได้ผ่านทางออนไลน์
จัดโดย บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ปี 2555
*The Real Estate Executive Association of Chulalongkorn University 46
รางวัลรองชนะเลิศ นำเสนอแผนธุรกิจ Boutique VOYAG Hotel
จัดโดย RECU-senior ปี 2556
*ABCSPU Short Film #1
รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ในบทเอี๊ยฮวน จากหนังสั้น เรื่อง “Sleeping Giant” จัดโดย โครงการสร้างกลยุทธ์ธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ ABCSPU ร่วมกับ GTH ปี 2556
*Make The Difference #MTD101
ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 101 ผู้ทรงอิทธิพลทางโลกโซเชียลมีเดียของประเทศไทย จัดโดย makethedifference.org/mtd101 ปี 2557
*รางวัล "เพชรพาณิชย์" สาขาผู้ประกอบการรุ่นใหม่
จัดโดย กระทรวงพาณิชย์ ประจำปี 2558
*รางวัล นักศึกษาเก่าดีเด่น ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษา
โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2560

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2560 : คู่มือขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวด้วย Start Up กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2559 : การท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา:ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
2557 : Social Media กับการจัดการการสื่อสารทางการเมืองของนักการเมืองไทย
2556 : รูปแบบและกลยุทธ์ การปล่อยเงินกู้นอกระบบและติดตามท้วงหนี้แก๊งหมวกกันน็อค ดอกเบี้ยร้อยละ 20

ผลงานหนังสือ
2561 : หนังสือ #mottoTH vol.4 “เคยแพ้แต่ไม่เคยยอมแพ้”
2561 : หนังสือ #DNAjournal3 #TheGLITCH
2560 : หนังสือ #DNAjournal2 #itsyouYOU
2560 : หนังสือ #DNAjournal1 #Colon&Curve
2560 : หนังสือ #mottoTH vol.3 “สิ่งที่เราตามหาอยู่เคียงข้างเรามาตลอด”
2559 : หนังสือ “What’s UP : Start UP” 35 Start Up ไทยที่ต้องจับตามอง แนะนำโดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2559 : หนังสือ #mottoTH vol.2 “ใจบันดาลแรงสำคัญกว่าแรงบันดาลใจ”
2558 : หนังสือ “live once, live well”
2558 : หนังสือ “เพชรบุรี”
2557 : หนังสือ “ปัญหาไม่ใช่เรื่องใหญ่ เป็นแค่เรื่องใหม่ที่เราต้องเจอ” สำนักพิมพ์เนชั่น
2557 : หนังสือ #mottoTH vol.1 “เพราะโลกมันกว้าง คนข้างๆ จึงสำคัญ”
โทร : 0 2579-1111 ต่อ 2354
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
ประสบการณ์การทำงาน :
ตำแหน่ง: Owner
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพนมบรรจุแก๊ส

ตำแหน่ง: Owner
บริษัท 3 ณัฐ แอลพีจี จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประสบการณ์ด้านการสอน :
• อาจารย์พิเศษ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สอนรายวิชา Business Finance
• อาจารย์ประจำ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ
สอนรายวิชา Digital Marketing
• อาจารย์ประจำ, วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
สอนรายวิชา Marketing Information

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2327
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2360