สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

ประสบการณ์การทำงาน :
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่งปัจจุบัน: หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร : 02 579 1111 ต่อ 2364
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
ประสบการณ์ทำงาน
ตำแหน่ง: กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายขาย
บริษัท จำลองโปรเกรส จำกัด

ตำแหน่ง: หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด

มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาด โดยมีประสบการณ์จากการเป็นนักบริหารการตลาดให้หน่วยงานเอกชนในโครงการอสังหาริมทรัพย์กว่า 10 ปี หลังจากนั้นจึงเริ่มงานทางวิชาการโดยทำหน้าที่ประธานคณะอนุกรรมการโครงการสหกิจศึกษา Cooperation และประธานคณะอนุกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นอกจากนี้ยังได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารรายการ “เถ้าแก่น้อย” สถานีโทรทัศน์ช่อง The Nation ในปี 2549 ด้วย

งานวิจัย เรื่อง "ปัจจัยทางด้านทักษะการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการทำงานของพนักงานขายในธุรกิจขายตรง (The Job haracteristic’s Factors Affecting on Personal Selling’s Effectiveness in Direct Sales Business)" โดยได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี 2548 นอกจากนี้ยังมีบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในสื่อต่าง อาทิเช่น บทความ เทคโนยีที่ช่วยสนับสนุนการจัดจำหน่าย และบทความส่วนประสมร้านค้าปลีกในร้านสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ำมัน ในหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ ปี 2549 รวมถึงบทความเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะการทำงานของพนักงานขายในธุรกิจขายตรง ในวารสารศรีปทุมปริทัศน์ ปี 2549

โทร : 0 2579-1111 ต่อ 2327
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
ประสบการณ์ทำงาน:
ตำแหน่ง: รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร : 02 579 1111 ต่อ 2327
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
ตำแหน่ง
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี #PMDU
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการหลักสูตร #DNAbySPU.com
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน : ประธานบริหาร www.SodaPrintinG.com

ประวัติการศึกษา
2555-2559 : ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2557 : Certificate in “Social and Economic Networks: Models and Analysis” by Matthew O. Jackson Stanford University
2556 : Certificate in "Values Driven Marketing" by Prof. Philip Kotler Kellogg School of Management, Northwestern Universityเกียรติประวัติ
*Make The Difference #MTD101
ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 101 ผู้ทรงอิทธิพลทางโลกโซเชียลมีเดียของประเทศไทย จัดโดย makethedifference.org/mtd101 ปี 2557
*รางวัล "เพชรพาณิชย์" สาขาผู้ประกอบการรุ่นใหม่
จัดโดย กระทรวงพาณิชย์ ประจำปี 2558
*รางวัล นักศึกษาเก่าดีเด่น ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษา
โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2560

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2560 : คู่มือขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวด้วย Start Up กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2559 : การท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา:ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
2557 : Social Media กับการจัดการการสื่อสารทางการเมืองของนักการเมืองไทย

ผลงานหนังสือ
2561 : หนังสือ #mottoTH vol.4 “เคยแพ้แต่ไม่เคยยอมแพ้”
2561 : หนังสือ #DNAjournal3 #TheGLITCH
2560 : หนังสือ #DNAjournal2 #itsyouYOU
โทร : 0 2579-1111 ต่อ 2354
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
ประสบการณ์การทำงาน :
ตำแหน่ง: ผู้จัดการทั่วไป
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพนมบรรจุแก๊ส
ตำแหน่ง: ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท 3 ณัฐ แอลพีจี จำกัด
ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประสบการณ์ด้านการสอน :
• อาจารย์พิเศษ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• อาจารย์ประจำ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ
• อาจารย์ประจำ, วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2327
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2360