สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

ประสบการณ์การทำงาน :

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์สากล
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่งปัจจุบัน: หัวหน้าสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผลงาน/รางวัล
1. รางวัลอาจารย์ดีเด่น สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ประจําปี 2558 สาขาสังคมศาสตร์ ประเภทอาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น
2. รางวัล The Innovative Teacher Award 2014 “Good” ด้าน Professional Practice ประจำปี 2557
3. รางวัลเทคนิคการสอนดีเด่น ประเภทเทคนิคการสอนแบบเน้นปัญหา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี 2555
โทร : 02 579 1111 ต่อ 2364
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
ประสบการณ์ทำงาน :

ตำแหน่ง: กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายขาย
บริษัท จำลองโปรเกรส จำกัด

ตำแหน่ง: หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผลงานทางวิชาการ
• เรื่อง“ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานขายของบริษัทยาในประเทศไทย.” 2556. มหาวิทยาลัยศรีปทุม.แหล่งเงินทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ระยะเวลา 1 ปี (พ.ศ. 2556)
• เรื่อง “ปัจจัยสู่ความสำเร็จในอาชีพขายของพนักงานในร้านจำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่งบ้านในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.” 2554. มหาวิทยาลัยศรีปทุม. แหล่งเงินทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ระยะเวลา 1 ปี (พ.ศ. 2554)
• เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการทำงานของพนักงานขายในธุรกิจขายตรง". 2549. มหาวิทยาลัยศรีปทุม.มหาวิทยาลัยศรีปทุม. แหล่งเงินทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ระยะเวลา 1 ปี (พ.ศ. 2549)

วิทยากร
• เป็นวิทยากรบรรยาย เทคนิคการบริการอย่างมืออาชีพ ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี 2558
• วิทยากรบรรยาย เทคนิคการขายและการบริการ บริษัท ซีดับบลิวเอส จำกัด ปี 2554
• วิทยากรบรรยาย เทคนิคการขาย ศูนย์บ่มเพาะ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี 2550

บทความ
บทความ เทคโนยีที่ช่วยสนับสนุนการจัดจำหน่าย และบทความส่วนประสมร้านค้าปลีกในร้านสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ำมัน ในหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ ปี 2549
โทร : 0 2579-1111 ต่อ 2327
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
ประสบการณ์ทำงาน :

ตำแหน่ง: รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ความเชี่ยวชาญพิเศษ
1. Design Thinking in Corporate & Design Thinking in Education
2. Soft Skills Training, e.g., leadership skill, workplace time management or behavioral change practice

วิทยากร
1. ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาโครงการการนำจ่ายตามความต้องการของลูกค้า THP Delivery Choice บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด(มหาชน)
2. วิทยากร Design Thinking สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
3. วิทยากร Design Thinking สมาคมไทยไอโอที (Thai IoT Association)
4. วิทยากร Leadership Skill บริษัท TQM Insurance จำกัด (มหาชน)
5. อาจารย์พิเศษ College of Innovation, Thammasat University.
6. อาจารย์พิเศษ Business Transformation Technology คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7. อาจารย์พิเศษ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประกาศนียบัตร
• Safty and Service Procedure, Qantas Airways Head Quarter, Sydney, Australia.
• Design Thinking Boot Camp, Sripathum University, Bangkok
• DNA(Digital Network Advantage) Digital Marketing, Sripathum University, Bangkok
• Leader of Learning, HarvardX(Online), Harvard Graduate School of Education, Harvard University, U.S.A
• Corporate Innovative Boot Camp Design Thinking (d.school Stanford University) by RISE Accelerator, Bangkok
โทร : 02 579 1111 ต่อ 2327
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
ตำแหน่ง
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี #PMDU
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการหลักสูตร #DNAbySPU.com
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน : ประธานบริหาร www.SodaPrintinG.com

ประวัติการศึกษา
2555-2559 : ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2557 : Certificate in “Social and Economic Networks: Models and Analysis” by Matthew O. Jackson Stanford University
2556 : Certificate in "Values Driven Marketing" by Prof. Philip Kotler Kellogg School of Management, Northwestern Universityเกียรติประวัติ
*Make The Difference #MTD101
ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 101 ผู้ทรงอิทธิพลทางโลกโซเชียลมีเดียของประเทศไทย จัดโดย makethedifference.org/mtd101 ปี 2557
*รางวัล "เพชรพาณิชย์" สาขาผู้ประกอบการรุ่นใหม่
จัดโดย กระทรวงพาณิชย์ ประจำปี 2558
*รางวัล นักศึกษาเก่าดีเด่น ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษา
โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2560

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2560 : คู่มือขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวด้วย Start Up กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2559 : การท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา:ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
2557 : Social Media กับการจัดการการสื่อสารทางการเมืองของนักการเมืองไทย

ผลงานหนังสือ
2561 : หนังสือ #mottoTH vol.4 “เคยแพ้แต่ไม่เคยยอมแพ้”
2561 : หนังสือ #DNAjournal3 #TheGLITCH
2560 : หนังสือ #DNAjournal2 #itsyouYOU
โทร : 0 2579-1111 ต่อ 2354
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
ประสบการณ์การทำงาน :

ตำแหน่ง: ผู้จัดการทั่วไป
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพนมบรรจุแก๊ส

ตำแหน่ง: ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท 3 ณัฐ แอลพีจี จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประสบการณ์ด้านการสอน :
• อาจารย์พิเศษ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• อาจารย์ประจำ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ
• อาจารย์ประจำ, วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2327
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2360