สาขาวิชาการเงิน

ตำแหน่งปัจจุบัน: หัวหน้าสาขาวิชาการเงิน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผลงานตำรา :
คณิตเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น

ผลงานวิจัย :
เรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา"
เรื่อง "การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร"
เรื่อง "พฤติกรรมการซื้อทองรูปพรรณของประชาชนในกรุงเทพมหานคร"

ผลงาน E-Learning :
การจัดทำบทเรียน E-learning ในรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์

รางวัลที่ได้รับ :
1.รางวัลการสอนดีเด่น (The Best Teaching Award) ระดับคณะ ประจำปี 2553
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประจำปี 2557 โครงการ “สอนอย่างไร ให้บัณฑิตไทยไม่โกง”


โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2365
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผลงานวิจัย :

เรื่อง(นักวิจัยร่วม) “การจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination:IEE) โครงการก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้น้ำ ระบบ 115 เควี (เส้นที่ 3) ไปยังเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และงานขยายเขตระบบจำหน่ายไปยังเกาะปันหยี จังหวัดพังงา” โดยรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง(นักวิจัยร่วม) "โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนากาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ (หมู่เกาะสิมิลัน)” โดยรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช

เรื่อง(นักวิจัยร่วม) "การศึกษาสถานการณ์การท่องเที่ยวทางทะเลและสภาพเศรษฐกิจสังคมในจังหวัดชุมพร".A study on the situation of marine tourism and socio-economic condition in Chumphon Province ได้รับทุนจาก สกอ.(อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน)

บทความวิชาการ :
สุภาวดี ฮะมะณี. “รูปแบบและปัจจัยที่มีผลต่อการออมของครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานค.การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ประจำปี 2556. สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 31พฤษภาคม 2556. หน้า1,603-1,612

สุภาวดี ฮะมะณี. “ความเป็นไปได้ในการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการเพิ่มความเป็นกรดของทะเลบริเวณอ่าวไทย. ” วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ปีที่ 20 ฉบับที่ 1. หน้า109-117.

- Supawadee Hamanee. “Zooplankton in Coral Communities at Muko Samet, ,Rayong Province Following the
2013 Oil Spill.” Proceeding of the 40th Congress on Science and Technology of Thailand (HTT40).748-752.

Supawadee Hamanee. “Managing recreational diving in temporary closures following the 2010 coral bleaching event in the Andaman Sea.” 2016. Proceedings of the 13th International Coral Reef Symposium, Honolulu


โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2327
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360