สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล

ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล

ประสบการการทำงาน:
• กรรมการ บริษัท Yelowtech International, Ltd.
• ที่ปรึกษาการวางแผนยุทธศาสตร์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
• ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• ที่ปรึกษาด้านการวิจัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
• ที่ปรึกษาด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ และทรัพยากรมนุษย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• ที่ปรึกษาทางธุรกิจและการตลาด บริษัท ปทุมธานี รับเบอร์ คอมพาวเดอร์ จำกัด / บริษัท ปทุมธานี รับเบอร์ จำกัด
• ที่ปรึกษาทางการตลาด บริษัท Better Food จำกัด
• ที่ปรึกษาธุรกิจ บริษัท Furnimart International จำกัด
• ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจและตลาดออนไลน์ (E-Business), บริษัท TenantPlus Corporation, รัฐแคลลิฟอเนีย, ประเทศสหรัฐอเมริกา
• วิเคราะห์และวางแผนทางธุรกิจ, บริษัท TenantPlus Corporation, รัฐแคลลิฟอเนีย, ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด - อิเล็กทรอนิกส์, บริษัท Aura Asset Corporation, รัฐแคลลิฟอเนีย, ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ฝ่ายบัญชี, บริษัท Sephora รัฐแคลลิฟอเนีย, ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ผู้จัดการทั่วไป, บริษํท United IT, Inc.
• ฝ่ายการตลาด, บริษัท United Marketing, LLP.
• คอลัมน์นิสต์ Business Recipe / คัมภีร์บริหารคนและงาน / กลยุทธ์ SMEs ประจำหนังสือพิมพ์ สยามธุรกิจ

วิทยากร
• กรมพัฒนาธุรกิจการค้า / กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
• บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) “การบริหารความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์” และ “การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสำเร็จทางการบริหาร”
• สถาบันวิทยาการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) “Service Science: The New Paradigm of Innovation for Business, Education and Government in 21st Century and AEC2015” “Service Science Masterclass 2012” และService Science Masterclass 2013”
• การประปานครหลวง (ระดับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง) “การวางแผนยุทธศาสตร์” “การปรับปรุงกระบวนการ” “การบริหารงานสัมพันธ์” “การบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธ์” “การบริหารโครงการ” “การจัดการแบบลีน” “การคิดเชิงสร้างสรรค์”
• ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร “การตลาด 4.0” “การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์” “BCG และ TOWS Matrix เพื่อการกำหนดกลยุทธ์”
• โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก “การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมากำหนดตัวชี้วัด”
• คณะผู้บริหารระดับสูง ศาลยุติธรรม “การบริหารลูกค้าสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์” “กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในยุคดิจิตอล”
• บริษัท CPN จำกัด “การบริหารข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ” และ “การบริหารลูกค้าและแผนการตลาด”
• บริษัท มาดามกัสกา จำกัด “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Analytics” “การวางแผนและการออกแบบเว็บไซต์” “การวัดผลการดำเนินงาน E-Commerce”
• บริษัท The Mall Group จำกัด “การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ”
• สภาคมกำจัดแมลงแห่งประเทศไทย “การพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้า”
• บริษัท OnetoOne Contract จำกัด “EQ เพื่อการทำงานอย่างมีความสุข
• บริษัท ธนายง จำกัด (มหาชน) “การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ”
• บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) “การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ”
• บริษัท ทรูทัช จำกัด “การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ”
• บริษัท คาล์บี้ จำกัด (มหาชน) “EQ เพื่อการทำงานอย่างมีความสุข ”
• บริษัท Chow Stell จำกัด “การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ”
• บริษัท Thai Agent Engineering “การตลาด 4.0” “Marketing for Non-Marketing” “Effective Selling”
• งาน Commart 2013 “Social Commerce” และ “Future of Social Media”
• งาน Commart 2011 และ 2012 “ติดตามภัยบนโลกออน์ไลน์” และ “Mobile Trend 2012”
• งาน Commart 2010 “ผลการวิจัยการใช้ PDA สำหรับธุรกิจในประเทศไทย” และ “ภัยอันตรายที่มาพร้อมกับโลกออนไลน์”
• งาน Commart 2009 “Social Web: นวัตกรรมใหม่สำหรับวิศวกรรมสังคม เพื่อโอกาสใหม่ทางธุรกิจ” และ “เปลี่ยนมุมคิดธุรกิจด้วย E-Commerce 2.0”
• กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล”
• กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ “ทิศทางอุตสาหกรรม ICT ในประเทศจีน และ การเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ธุรกิจ ICT ของไทย”
• บริษัท Cractco จำกัด อาทิเช่น “การกำหนดวิสัยทัศน์เพื่ออนาคตขององค์กร” และ “การบริหารงานโดยมุ่งวัตถุประสงค์”
• บริษัท Bridgestone ประเทศไทย “ภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหาร”
• รายการ Business Connection FM 96.5 ช่วง Marketing Corner

ผลงานวิจัยและบทความที่ตีพิมพ์
• Avirutha, A., (2017) The Business Performance of Digital Business Transformation on Small and Medium Enterprises. Proceeding of Sripatum University Conference 2017.
• Avirutha, A., Akrajindanon, R., Treepala, N. (2017). The Elements of Marketing Mix Affecting the Repurchase Electronic Marketplace (E-marketplace) in Thailand. Proceeding of Sripatum University Conference 2017.
• Avirutha, A., (2017). The Effectiveness from the Business Transformation to Digital Business of Thai Small and Medium Enterprises., E-Veridian Srilapakorn Internatinal Journal. Vol. 10, No.4, p.209-223.
• อนุพงศ์ อวิรุทธา, นิตยา ศรีจันทร์อินทร, พนารัตน์ อุปพงศ์ (2560). การรับรู้และยอมรับของผู้บริโภคต่อการชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด.” Proceeding of Sripatum University Conference 2017.
• อนุพงศ์ อวิรุทธา, ศุภลักษณ์ ไชยสิทธิ์, รังสีจันท์ สุวรรณสทิศกร, และคณะ. ความพร้อมและความต้องการในการพัฒนาทักษะของเกษตรกรในการปรับตัวสู่นโยบายประเทศไทย 4.0. (2560). วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2560. หน้า 313-320.
• อนุพงศ์ อวิรุทธา และ เกวลี วัดพ่วงแก้ว. (2560). ทักษะการบริหารความสัมพันธ์และการพัฒนาความสัมพันธ์ของผู้ซื้อและผู้ส่งมอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานการบริหารความสัมพันธ์ กรณีศึกษา บริษัท ลาซาด้า จำกัด (ประเทศไทย) (2560). Srilapakorn Veridian e-Journal. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 หน้า 1163-1179.
• Avirutha, A., (2016). The Perception and the Readiness of Thai SMEs for Business Transformation to Thailand 4.0, SPU Conference 2016
• อนุพงศ์ อวิรุทธา (2560). Business 4.0 พลิกธุรกิจสู่เศรษฐกิจดิจิทัล สำนักพิมพ์ Great Idea
• Avirutha, A., (2015). Students’ Behaviors in Online Social Media Use to Select a University, SPU Conference 2015
• Avirutha, A., (2015). The Level of Digitalization of Thai Small and Medium Enterprises for Digital Economy, SPU Conference 2015
• Avirutha, A., (2014). Consumer Behavior on Social Shopping, SPU Conference 2014
• Avirutha, A. (2014). The Impact of Social Media Usage by SMEs to Increase Business Performance. BAI Conference, Osaka, Japan 2014
• โครงการการจัดทำมาตรการหรือสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (2014). Software Industry Promotion Agency -SIPA (Public Organization). (วิจัยร่วม)
• โครงการนวัตกรรม เรื่อง นวัตกรรมาตรฐานรสชาติอาหารไทย: ตำรับ แกงเหลืองและไก่กอและ. (2013). สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (วิจัยร่วม)
• โครงการพัฒนาและยกระดับความน่าเชื่อถือด้านสุขอนามัยของสินค้าอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออกในตลาดเอเซียและสหภาพยุโรป. (2013). กระทรวงอุตสาหกรรม (วิจัยร่วม)
• อนุพงศ์ อวิรุทธา, พรอุมา จินตโกศลวิทย์, and อลิสา เนียมสุ้น. (2013). ความศึกษาความสัมพันธ์ของหลักการจัดการธุรกิจภายใต้กลยุทธ์น่านน้ำสีขาวกับความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจ. SPU Conference 2013.
• Avirutha, A., (2013). An Examination of Social Media Usage in Small and Medium Enterprises as a Business Strategy, SPU Conference 2013
• Avirutha, A., (2012). Growing Popularity of Social Media Usage in Small and Medium Businesses in Thailand, Association of Private Higher Education Institutions of Thailand, 18 (2).
• Aviruha, A., (2012). The Adoption of Social Media Scheme among Thai Small and Medium Businesses to Drive Business Performance, Proceeding International Conference, Sapporo, Japan
• Avirutha, A., (2011). Will Social Media Change the Way of Doing Businesses? Srinakharinwirot Business Journal (SBJ).
• Avirutha, A., (2010). The Adoption of Mobile Commerce in Small and Medium Businesses in Thailand.
• Avirutha, A. (2009). The Root Causes of the Adoption of PDA in Small Businesses in Thailand, Journal of SPU.
• Avirutha, A. (2009). Quantum Organizations: The Need for a Thai Company Shift (Proceeding)
• Avirutha, A. (2008). The Exploration of Factors and the Root Causes of the Use of PDA in Small Business in Thailand. Journal of UBRU., 109-121.
• Avirutha, A. (2006). Factors Affecting the Adoption of Personal Digital Assistant in Small Business in Thailand, Dissertation.
• Avirutha, A., Bui, M., Goodston, G., Reid, K., Rendon, J., and Johson, D. S. (2005) Current Overview and Future of Business Higher Education. Futurics Journal., 29, 77-84.
• อนุพงศ์ อวิรุทธา (2013). ระบบสารสนเทศหรับผู้ประกอบการ SME วารสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
• อนุพงศ์ อวิรุทธา (ปัจจุบัน). Business Recipe หนังสือพิมพ์ สยามธุรกิจ
• อนุพงศ์ อวิรุทธา (2011 – 2012). กลยุทธ์ SME หนังสือพิมพ์ สยามธุรกิจ
• อนุพงศ์ อวิรุทธา (2011 – 2012). การบริหารคนและงาน หนังสือพิมพ์ สยามธุรกิจ
• อนุพงศ์ อวิรุทธา (2011). ถอดใจ3จีลุ้นเฟซบุ๊กอัจฉริยะง่ายกว่า หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
• อนุพงศ์ อวิรุทธา (2011). ผลงานแปล หนังสือ Pull / ซีแมนติกเว็บ : เว็บมหัศจรรย์ผันอนาคตโลกธุรกิจ. สำนักพิมพ์ ศรีปทุม
• อนุพงศ์ อวิรุทธา (2011). Social Media มาถึงจุดสุดยอดแล้วหรือ หนังสือพิมพ์ มติชน
• อนุพงศ์ อวิรุทธา (2011). 10 ภัยอันตรายบนโลกออนไลน์ ปี 2011 หนังสือพิมพ์ มติชน
• อนุพงศ์ อวิรุทธา (2011). 10 ภัยอันตรายบนโลกออนไลน์ ปี 2011 หนังสือพิมพ์ โพส ทูเดย์
• อนุพงศ์ อวิรุทธา (2010). พอกันทีกับความล้มเหลวในชีวิตการทำงาน (Pocket Book) สำนักพิมพ์ Double Click
• อนุพงศ์ อวิรุทธา (2010). จับตา 3G ไทยในปีเสือ หนังสือพิมพ์ มติชน
• อนุพงศ์ อวิรุทธา (2009). กระแส Blackberry ในประเทศไทย หนังสือพิมพ์ มติชน
• อนุพงศ์ อวิรุทธา (2008 – 2014). คัมภีร์บริหารคนและงาน หนังสือพิมพ์ สยามธุรกิจ
• อนุพงศ์ อวิรุทธา (2015). Business Recipe หนังสือพิมพ์ สยามธุรกิจ
โทร : 02 579 1111 ต่อ 2407
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
ประสบการณ์การทำงาน :
ตำแหน่ง :พนักงานประจำฝ่ายบริการผู้ถือกรมธรรม์
บมจ.อินเตอร์ไลฟ์ จอนห์แฮนคอค (ประเทศไทย)

ตำแหน่ง :ผู้ประสานงานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ตำแหน่ง :อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา,อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วิทยากรรับเชิญ : บรรยายพิเศษ
• ศูนย์การเรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อแห่งแผ่นดิน มูลนิธิชัยพัฒนา ต.เหมืองใหม่
• อบต.บางคนที หัวข้อ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
• กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดภูเก็ต หลักสูตร "Training for the trainner"
• การไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาค หัวข้อ “การเสริมสร้างภาวะผู้นำ”
• ธนาคารออมสิน หัวข้อ “การอำนวยสินเชื่อสำหรับ SMEs”
• บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หัวข้อ “การบริหารงานสำนักงานและสร้างประสิทธิภาพในงานเอกสาร”
• มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมป์ หัวข้อ “แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง”
• โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพาณิชยการ หัวข้อ “ธุรกิจพอเพียง”

ที่ปรึกษา :
ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “โครงการคอนโดผัก” ให้โรงเรียนอนุบาลวัดไตรรัตนาราม

งานวิจัย :
เรื่อง การศึกษาผลการใช้ Balanced Scorecard กับการจัดการองค์การ : กรณีศึกษาธุรกิจโทรคมนาคม

เอกสารและตำรา :
1. เอกสารประกอบการเรียนรู้ด้วยตัวเองเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางการบัญชี ของ สมาคมธนาคารไทย
2. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อม
3. เอกสารประกอบการสอนหลักการจัดการสมัยใหม่
4. เอกสารประกอบการสอนวิชาการเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่

โทร : 02 579 1111 ต่อ 2461
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
ประสบการณ์การทำงาน :
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าห้องปฏิบัติการภาษา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปัจจุบันตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผลงานวิจัย :
Anupong Avirutha, Oyjai, Maliwan, Rachadet Chaowanayotin (2015). “The Level of Digitalization of Thai Small and Medium Enterprises for Digital” Proceeding SPU Conference 2015.

โทร : 0 2579-1111 ต่อ 2327
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
ประสบการณ์ทำงาน :
ตำแหน่ง :Quality Assurance Manager
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปัจจุบันตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผลงานวิจัย :
อนุพงศ์ อวิรุทธา, ศุภลักษณ์ ไชยสิทธิ์, รังสีจันท์ สุวรรณสทิศกร, จำปี เพชรชุม และคณะ. “ความพร้อมและความต้องการในการพัฒนาทักษะของเกษตรกรในการปรับตัวสู่นโยบายประเทศไทย 4.0.” 2560. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2560. หน้า 313-320.
โทร : 0 2579-1111 ต่อ 2354
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
ประสบการณ์ทำงาน
ตำแหน่ง : หัวหน้างานกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Information System
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผลงานวิชาการ
• Ravipa Akrajindanon, Anupong Avirutha, Monton Tongpanung. (2018). The Effects of Marketing Mix on Social Commerce Store Brand Loyalty: A Case Study of Social Commerce in Thailand. Proceeding of the 10th International Sripatum University Conference: Research and Innovations for Sustainable Development (SPUCON2018), 20 December 2018
• อนุพงศ์ อวิรุทธา, ศุภลักษณ์ ไชยสิทธิ์, รังสีจันท์ สุวรรณสทิศกร, จำปี เพชรชุม, มณฑล ทองพนัง และ คณะ. “ความพร้อมและความต้องการในการพัฒนาทักษะของเกษตรกรในการปรับตัวสู่นโยบายประเทศไทย 4.0.” 2560. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2560. หน้า 313-320.
โทร : 0 2579-1111 ต่อ 2327
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360