สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน

ประสบการณ์การทำงาน :

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่งปัจจุบัน: หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2389
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2360
ประสบการณ์การทำงาน :

ประสบการณ์เดิม เป็นพนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 33 ปี
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารพันธมิตรการบิน
สายการพาณิชย์

ตำแหน่ง: ผู้จัดการอุตสาหกิจสัมพันธ์
วิทยาลัยท่องเที่ยวและการบริหาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่ง: รองคณบดี และรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำแบบพิเศษสาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ความเชี่ยวชาญพิเศษ
1. ความร่วมมือกับพันธมิตร และกิจการต่างประเทศ
2. ภาษาอังกฤษ / การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3. พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความพร้อมทางอาชีพในธุรกิจการบิน

รางวัลที่ได้รับ
1. Code Share Strategy and Its Future Trend
บทความวิชาการ – ภาษาอังกฤษ นำเสนอที่ SPU Conference 2018
2. การศึกษาสภาพแวดล้อมทางการบริหารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(A Study on the Administration Environment of Suvarnabhumi Airport)
บทความวิชาการ - ภาษาไทย นำเสนอที่ SPU Conference 2017
โทร : 0 2579-1111 ต่อ 2358
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
ประสบการณ์การทำงาน :

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการกรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

ตำแหน่ง: ผู้จัดการ
สหกรณ์บริการถาวรพัฒนาบางมด จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร : 0 2579-1111 ต่อ 2354
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
ประสบการณ์การทำงาน :

ตำแหน่ง: ตัวแทนไกด์
บริษัท ทัวร์อิสท์ ประเทศไทย จำกัด

ตำแหน่ง: พนักงานต้อนรับภาคพื้น
บริษัท พีบี แอร์ จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร : 0 2579-1111 ต่อ 2327
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360