สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

ประสบการณ์ด้านการทำงาน :
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
คณะบริหารธุรกิจ

ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
คณะบริหารธุรกิจ

ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2389
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2360
ประสบการณ์การทำงาน :
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพันธมิตรการบิน
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สายการพาณิชย์

ตำแหน่ง: ผู้จัดการอุตสาหกิจสัมพันธ์
วิทยาลัยท่องเที่ยวและการบริหาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่ง: รองคณบดี และรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำแบบพิเศษสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

โทร : 0 2579-1111 ต่อ 2358
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
ประสบการณ์ทำงาน
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการกรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
สหกรณ์บริการถาวรพัฒนาบางมด จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร : 0 2579-1111 ต่อ 2354
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
ประสบการณ์ทำงาน:
ตำแหน่ง : Sales and Marketing Manager
Asia Atlantic Airlines 2016-2018

ตำแหน่ง : Sales and Marketing Manager
ASIANA Airlines 2013-2015

ตำแหน่ง : Sales and Marketing Manager
Air New Zealand 2010 – 2013

ตำแหน่ง : Flight Attendant
QANTAS Airways 1999 – 2009

ตำแหน่ง : Ground Service
QANTAS Airways 1994 – 1999

ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประวัติการฝึกอบรม วิทยากร :
• ธนาคารกรุงเทพฯ สำนักงานใหญ่ หัวข้อ “ผู้นำตามสถานะการณ์” ร่วมสอน
• บริษัท อาหารอำพลฟู้ดส์ จำกัด หัวข้อ “ Manager as a Coach” ร่วมสอน- ธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่ หัวข้อ “Powerful Questioning” ร่วมสอน
• บริษัท พลังาน EGCO หัวข้อ “Manager as a Coach” นำสอน
• บริษัท พลังาน EGCO หัวข้อ “Management Program” ร่วมสอน
• บริษัท เด็กซ์ตร้า ประเทศไทย จำกัด หัวข้อ “Work Communication” นำสอน
• บริษัท เป็ปซี่-โคล่า จำกัด หัวข้อ Team Building “Simplify” นำสอน
• บริษัท M.I.S.S Consult จำกัด หัวข้อ “พนักงานขายมืออาชีพ” นำสอน

ประกาศนียบัตร :
• โค้ชที่ได้รับการรับรองจากสหพันโค้ชนานาชาติ Professional Certified Coach (PCC), International Coach Federation (ICF)

โทร : 0 2579-1111 ต่อ 2327
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
ประสบการณ์ทำงาน :
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายขาย
บริษัท นอร์ธวูดส์ 456 จำกัด

ตำแหน่ง : ผู้จัดการร้านอาหาร Melt Me สาขาสยามเซ็นเตอร์
บริษัท กินกับตัน จำกัด

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายขายลูกค้าต่างประเทศ
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)

ตำแหน่ง : พนักงานฝ่ายขาย
บริษัท เอมแพ็ค จำกัด

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายขายห้องพักในภาคส่วนของบริษัทเอกชน
(ทั้งในและต่างประเทศ)
โรงแรมใบหยก สกาย์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
บริษัท ชุนบ๊อก จำกัด

ตำแหน่ง : ตัวแทนไกด์
บริษัท ทัวร์อิสท์ ประเทศไทย จำกัด

ตำแหน่ง : พนักงานต้อนรับภาคพื้น
บริษัท พีบี แอร์ จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร : 0 2579-1111 ต่อ 2327
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360