สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

ประสบการณ์ด้านการทำงาน :
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
คณะบริหารธุรกิจ

ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2389
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2360
ประสบการณ์การทำงาน :

ตำแหน่ง: ผู้จัดการอุตสาหกิจสัมพันธ์
วิทยาลัยท่องเที่ยวและการบริหาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่ง: รองคณบดี และรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำแบบพิเศษสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

โทร : 0 2579-1111 ต่อ 2358
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการกรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
สหกรณ์บริการถาวรพัฒนาบางมด จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร : 0 2579-1111 ต่อ 2354
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
ประสบการณ์ทำงาน :

ตำแหน่ง : ตัวแทนไกด์
บริษัท ทัวร์อิสท์ ประเทศไทย จำกัด

ตำแหน่ง : พนักงานต้อนรับภาคพื้น
บริษัท พีบี แอร์ จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร : 0 2579-1111 ต่อ 2327
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360