ส่วนงานบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา อัครจินดานนท์
คณบดี/อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก : (Ph.D.) International Business
Asian Institute of Technology

ปริญญาโท : (M.B.A.) Marketing English Program
National Institute of Development Administration (NIDA)

ปริญญาตรี : (วท.บ.) เศรษฐศาสตร์เกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.ศิระ สัตยไพศาล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ/อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก : (D.M.) Business
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาโท : (M.B.A.) Marketing and International Business
Dominican University, USA

ปริญญาตรี : (วศ.บ.) วิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


ดร.ณัฐธยาน์ ตรีผลา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา/อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก : (บธ.ด.) การบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปริญญาโท : (ศศ.ม.) การบริหารองค์การ
มหาวิทยาลัยเกริก

ปริญญาตรี : (บธ.บ.) (เกียรตินิยมอันดับ 2)
การจัดการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน์
หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก : (Ph.D.) Human Resource Management
University of Northumbria at Newcastle, U.K.

ปริญญาโท : (พบ.ม.) บริหารงานบุคคล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี : (ศศ.บ.) บริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก : (กจ.ด.) กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาโท : (บธ.ม.) บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปริญญาตรี : (บธ.บ.) บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนิษฐ์ แสงทองสุข
ผู้ประสานงานหลักสูตรภาคเสาร์-อาทิตย์ / อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท : (M.B.A.) Business Administration
University of New Haven, USA

ปริญญาตรี : (ร.บ.) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

อาจารย์บรินดา ศัลยวุฒิ
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท : (กจ.ม.) การตลาด
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี : (บธ.บ.) การจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งแก้ว พรอภิรักษสกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท : (บธ.ม.) การตลาด
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาตรี : (บธ.บ.) การตลาด
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อาจารย์วรกัญญา สิริพิเดช
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท : (วท.ม.) การตลาด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี : (อ.บ.) ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี มงคล
หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก : (PhD.) Business and Social Sciences Kingston University, UK.

ปริญญาโท : (MSc.)(With Commendation)
Management and Business Studies Research
Kingston University, UK.

ปริญญาตรี : (บช.บ.) การบัญชี
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ธนิยา คันธหัตถี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท : (M.I.B.) International Business
Queensland University of Technology, Australia

ปริญญาตรี : (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ดร.ศิระ สัตยไพศาล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ/อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก : (D.M.) Business
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาโท : (M.B.A.) Marketing and International Business
Dominican University, USA

ปริญญาตรี : (วศ.บ.) วิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา
หัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก : (บธ.ด.) (เกียรตินิยมอันดับ 1)
สาขาการจัดการและการวางแผนเชิงกลยุทธ์
Argosy University, California,
The United Stated Of America,
เกรดเฉลี่ย 3.72

ปริญญาโท : (M.B.A.) (เกียรตินิยมอันดับ 1)
สาขาการตลาด
Meinders School of Business,
Oklahoma City University, U.S.A.
เกรดเฉลี่ย. 3.93

ปริญญาตรี : (บธ.บ.) (เกียรตินิยมอันดับ 2)
สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ,
เกรดเฉลี่ย 3.29

Mini M.B.A. Digital Marketing, Nation University

Certificate
• Business Negotiation, University of California, Berkeley (U.S.A.)
• Google Affiliate Program, Google, Los Angeles, C.A. (U.S.A.)
• Yahoo Overture Partner, Yahoo, Inc, Los Angeles, C.A. (U.S.A.)
อาจารย์อ้อยใจ มลิวัลย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท : (วท.ม) ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาตรี : (บธ.บ.) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อาจารย์มณฑล ทองพนัง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท : (วท.ม )เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาตรี : (บธ.บ.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน

อาจารย์รังสีจันท์ สุวรรณสทิศกร
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาองค์การและการจัดการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาจารย์นิธนา เมลืองนนท์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท : (ว.ม.) สื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี : (อ.บ.) ภาษาอังกฤษ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร : บริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์เยาวลักษณ์ ปานเพ็ชร์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท : (บธ.ม.) บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิต

ปริญญาตรี : (บธ.บ.) การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ดร.มุกดาฉาย แสนเมือง
หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก : (D.B.A.)
Asian Institute of Technology, Thailand

ปริญญาโท : (บธ.ม.) การบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาตรี : (บช.บ.) การบัญชี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.ณัฐธยาน์ ตรีผลา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา / อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก : (บธ.ด.) การบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปริญญาโท : (ศศ.ม.) การบริหารองค์การ
มหาวิทยาลัยเกริก

ปริญญาตรี : (บธ.บ.) (เกียรตินิยมอันดับ 2)
การจัดการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รองศาสตราจารย์ปัทมา โกเมนท์จำรัส
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท : (ศ.ม.) เศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี : (วท.บ.) เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์พิเศษ

สำนักงานคณะ

นางสาวสุจิตรา สมานญาติ
ผู้จัดการสำนักงานเลขานุการคณะ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท : บริหารองค์การ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาตรี : โฆษณา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นางสาวจามรี ชูพลสัตย์
เจ้าหน้าที่

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี : การจัดการทั่วไป(แขนงวิชาการบริหารทรัพย์กรมนุษย์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
นางสาววิจิตรา หรีดอุไร
เจ้าหน้าที่

วุฒิการศึกษา :

อนุปริญญา : การตลาด
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ

DNAbySPU