เรียนที่มหาวิทยาลัยสนุกกว่าเรียนมัธยมอย่างไร

เรียนมหาวิทยาลัยจะมาเรียนๆ เล่นๆ ไม่ได้ เพราะเราจะต้องเผื่ออนาคตไว้ด้วย ถ้าเรา วางรากฐานชีวิตในวัยเรียนช่วงนี้ดี อนาคต เราจะรู้ได้ว่าเมื่อจบไปแล้วจะทำงานอะไร ที่ไหน ฉะนั้นเราจะต้องมีวินัยและความรับ ผิดชอบที่สูงด้วยเช่นกัน แต่ระดับมัธยม เพียงเราทำตามระเบียบและเวลาที่ทาง โรงเรียนกำหนดไว้เท่านั้น ถึงเวลาเรียนก็ เรียน เล่นก็เล่น กินก็กิน เลิกเรียนก็กลับ บ้าน