นศ.คณะบริหารธุรกิจ คว้า"รองชนะเลิศ อันดับ3" การประกวดหัวข้อ นวัตกรรมธุรกิจ STARTUP ระดับอุดมศึกษา

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้า"รองชนะเลิศ อันดับ 3"  ชื่อทีม Grsb Garage นวัตกรรมที่ทำขึ้น เป็น !application บริการล้างรถ ที่โดนใจคนชอบล้างรถ! และ รางวัลชมเชย อีก 2 รางวัล จากการประกวดนวัตกรรมธุรกิจ ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 "หัวข้อ นวัตกรรมธุรกิจ STARTUP" จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้อง Auditorium อาคาร CP ALL Academy ชั้น 16 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์