หลักสูตร/สาขา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

การเรียนการสอนในหลักสูตร M.B.A. ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม นอกจากการเรียนรู้ทฤษฏี องค์ความรู้จากตำรา งานวิจัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศแล้ว การเรียนรู้เชิงวิเคราะห์จากกรณีศึกษา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์จากโครงงานและกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ก็เป็นเรื่องที่ทางหลักสูตรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner center approach) ที่เน้นให้ความเข้าใจและความสนใจของผู้เรียนเป็นหลักอันจะช่วยเสริมสร้างให้ผู้ที่เรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีศักยภาพที่ครบถ้วนตามปณิธาน (Wish) ของมหาวิทยาลัยที่ว่า "ปัญญา (Intellectual) เชี่ยวชาญ (Professional) เบิกบาน (Cheerfulness) คุณธรรม (Morality)" หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเปิดสอน ภาคปกติ ภาคค่ำ ภาคเสาร์-อาทิตย์ 5 กลุ่มวิชา ได้แก่
• การตลาด
• การเงินการลงทุนและการประกันภัย
• การจัดการองค์การสมัยใหม่
• การขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
• การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

จุดเด่น

- ดำเนินการสอนกลุ่มวิชาการประกันภัยเป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยร่วมมือกับสถาบันประกันภัยไทย
- จัดการเรียนการสอนร่วมกับ SME Bank ในกลุ่มวิชาผู้ประกอบการใหม่
- มุ่งเน้นการเรียนที่เสริมสร้างการเรียนรู้ที่มีความสุข สนุกสนาน และเรียนรู้จากข้อมูลและสถานการณ์ที่เป็นจริงในสภาวะปัจจุบันและแนวโน้มสถานการณ์ทางธุรกิจทั่วโลกในอนาคต ให้ความสำคัญกับผู้เรียนในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ กระตุ้นการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย     : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration Program

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย     : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อย่อภาษาไทย      : บธ.ม.
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  : M.B.A.

จุดเด่นและความก้าวหน้าทางอาชีพ
1. หลักสูตรเปิดสอนหลากหลายกลุ่มวิชาให้เลือกโดยมีทั้งสิ้น 13 กลุ่มวิชา (กลุ่มวิชาที่เปิดมีผู้สนในเรียนมากคือกลุ่มวิชาการจัดการโรงแรม กลุ่มวิชาการบริหารลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน กลุ่มการจัดการองค์การสมัยใหม่ กลุ่มการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
2. เปิดสอนทั้ง ภาคปกติ ภาคค่ำ และภาคเสาร์-อาทิตย์
3. ระยะเวลาในการศึกษากระชับเรียนเพียง 4 ภาคการศึกษาสำหรับภาคปกติ และ 5 ภาคการศึกษาสำหรับภาคค่ำและภาคเสาร์อาทิตย์
4. กระบวนการเรียนการสอนที่โดดเด่น สร้างสรรค์ มีเอกลักษณ์เพื่อสร้างนักธุรกิจที่เพียบพร้อมด้วยปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม ที่มุ่งเน้น การสร้างสรรค์ (Creation) กระบวนการเรียนรู้ที่มีความสุขและทันสมัย (Happy and Innovative Learning) สร้างนักธุรกิจและนักบริหารธุรกิจให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social Responsibility) เพื่อความผาสุขอย่างยั่งยืน (Sustainable happiness) ดังนี้
    4.1 มุ่งเน้นการเรียนที่เสริมสร้างการเรียนรู้ที่มีความสุข สนุกสนาน และเรียนรู้จากข้อมูลและสถานการณ์ที่เป็นจริงในสภาวะปัจจุบันและแนวโน้มสถานการณ์ทางธุรกิจทั่วโลกในอนาคต ให้ความสำคัญกับผู้เรียนในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ กระตุ้นการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน
    4.2 กระบวนการเรียนการสอนมุ่งเน้นที่เสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นนักธุรกิจ นักบริหารที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สถาบัน สังคมประเทศชาติและสังคมโลก ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆ
    4.3 ดำเนินการจัดการเรียนสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้นอกชั้นเรียนโดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริงทั้งในและนอกสถานประกอบการ และในสถานการณ์จำลอง และบทบาทสมมุติ
    4.4 เน้นฝึกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจที่เป็นจริง การจัดทำการวิจัยภาคสนาม โดยทำความร่วมมือกับศูนย์วิจัยพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์สากล (IRF) ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และศูนย์วิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค มหาวิทยาลัยศรีปทุม
    4.5 เน้นกระบวนการจัดกิจกรรมธุรกิจเพื่อสังคมไทย และพัฒนาธุรกิจชุมชนให้พึ่งตนเองได้และสอดคล้องนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง
    4.6 เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นนักบริหารธุรกิจที่มีความสามารถทั้งเรื่องกลยุท์การบริหารธุรกิจเพื่อความยั่งยืนบนพื้นฐาน จริยธรรม คุณธรรมธุรกิจ และการจัดการความรู้และปัญญาในองค์การ
5. ดำเนินการสอนกลุ่มวิชาการประกันภัย เป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยร่วมมือกับสถาบันประกันภัยไทย
6. จัดการเรียนการสอนร่วมกับ SME Bank ในกลุ่มวิชาผู้ประกอบการใหม่
7. จัดการเรียนการสอนร่วมกับ สถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย ในกลุ่มวิชาการบริหารลอจิสติกต์และโซ่อุปทาน
8. สอนโดยคณาจารย์ประจำคุณวุฒิปริญญาเอกและอาจารย์พิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารที่เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงในวงการธุรกิจของประเทศไทย
9. อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนรับฟังข้อคิดเห็นของนักศึกษาและมีความเป็นกันเองกับนักศึกษา
10. จัดเตรียม เอกสารประกอบการบรรยาย โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
11. ศึกษาดูงานการดำเนินงานของบริษัทต่างๆทั้งในและต่างประเทศ
12. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างนักบริหารธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีคุณธรรม สามารถบริหารธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
13. จัดรายการวิทยุ MBA RADIO และ MBA THEATER และ MBA PUBLIC SPEECH ที่เป็นบริการทางวิชาการโดยให้นักศึกษาและศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการดำเนินการ สร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษาและศิษย์เก่าและคณาจารย์ผ่านระบบ Social Network ทั้ง Twitter, Face Book, Hi5 และ YouTube

ก้าวที่สำคัญในการศึกษามิใช่เพียงก้าวแรก หากแต่หมายถึงทุกย่างก้าวแห่งการเปลี่ยนแปลง อาจารย์ขอแสดงความชื่นชมที่คุณได้ตัดสินใจที่จะก้าวเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าบนพื้นฐานที่แข็งแกร่งมั่นคง อาจารย์เชื่อมั่นว่าถึงคุณจะเคยทำงาน หรือประกอบกิจการใดมาบ้างแล้วหรือไม่ก็ตาม การตัดสินใจที่จะเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องการบริหารธุรกิจให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลาเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง และที่สำคัญหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้ความสนใจและเข้าใจถึงความต้องการของผู้เรียนเป็นอย่างดี

การเสริมสร้างองค์ความรู้ทางการบริหารธุรกิจในระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยศีปทุม นั้นไม่ได้เน้นเพียงเรื่องของการถ่ายทอดทฤษฎีหรือองค์ความรู้เพียงอย่างเดียวแต่ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่คิดเป็น มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำที่มีคุณธรรม และสามารถนำพากิจการของตนเองหรือของนายจ้างให้ประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้การมีเพื่อน การมีเครือข่ายที่ดีก็เป็นเรื่องสำคัญที่นักบริหารควรให้ความสำคัญอย่างยิ่ง หลักสูตร M.B.A. ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงได้มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายที่ดีระหว่างนักศึกษา M.B.A. ภาคปกติ ภาคค่ำ และภาคเสาร์-อาทิตย์ โดยให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้รวมกันในรายวิชาของกลุ่มวิชาเอก ทั้ง 13 กลุ่มวิชา ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มวิชาการจัดการองค์การ การตลาด การบัญชี การเงินและการธนาคาร การจัดการอุตสาหกรรม การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การประกันภัย และผู้ประกอบการใหม่

การเรียนการสอนในหลักสูตร M.B.A. ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมนอกจากการเรียนรู้ทฤษฏี องค์ความรู้จากตำรา งานวิจัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศแล้ว การเรียนรู้เชิงวิเคราะห์จากกรณีศึกษา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์จากโครงงานและกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ก็เป็นเรื่องที่ทางหลักสูตรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner center approach) ที่เน้นให้ความเข้าใจและความสนใจของผู้เรียนเป็นหลักอันจะช่วยเสริมสร้างให้ผู้ที่เรียนในหลักสูตร M.B.A. ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีศักยภาพที่ครบถ้วนตามปณิธาน (Wish) ของมหาวิทยาลัยที่ว่า ปัญญา (Intellectual) เชี่ยวชาญ (Professional) เบิกบาน (Cheerfulness) คุณธรรม (Morality)

คุณสมบัติ 
1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันภายในประเทศหรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอบ
2. สอบไล่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือเทียบเท่า หรือหากคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีต่ำกว่า 2.5 จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย
3. ได้รับการสนับสนุนจากหน่ายงาน และบริษัท ห้างร้าน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนบริหารธุรกิจ สาขาไหนดี #บริหาร ศรีปทุม #หลักสูตร MBA #MBA ศรีปทุม #บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต #MBA ที่ไหนดี #ป.โท MBA ที่ไหนดี 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

การเรียนการสอนในหลักสูตร M.B.A. ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม นอกจากการเรียนรู้ทฤษฏี องค์ความรู้จากตำรา งานวิจัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศแล้ว การเรียนรู้เชิงวิเคราะห์จากกรณีศึกษา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์จากโครงงานและกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ก็เป็นเรื่องที่ทางหลักสูตรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner center approach) ที่เน้นให้ความเข้าใจและความสนใจของผู้เรียนเป็นหลักอันจะช่วยเสริมสร้างให้ผู้ที่เรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีศักยภาพที่ครบถ้วนตามปณิธาน (Wish) ของมหาวิทยาลัยที่ว่า "ปัญญา (Intellectual) เชี่ยวชาญ (Professional) เบิกบาน (Cheerfulness) คุณธรรม (Morality)" หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเปิดสอน ภาคปกติ ภาคค่ำ ภาคเสาร์-อาทิตย์ 5 กลุ่มวิชา ได้แก่
• การตลาด
• การเงินการลงทุนและการประกันภัย
• การจัดการองค์การสมัยใหม่
• การขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
• การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน


View 14473