หลักสูตร/สาขา

การจัดการธุรกิจดิจิทัล (New)

“สร้างผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลและสตาร์ทอัพไทย สู่เวทีโลก”
ก้าวนำโลกไปพร้อมกับการเรียนรู้แบบมืออาชีพ สร้างธุรกิจให้เกิดขึ้นจริง ผ่านการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย เรียนรู้การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ธุรกิจดิจิทัล (Digital Transformation) ลงมือจริงในการทำธุรกิจ Startupและ Smart Enterprise โดยการให้คำแนะนำและคำปรึกษา จากทั้งอาจารย์คณะบริหารธุรกิจผู้มีประสบการณ์จริง วิทยากรระดับประเทศและที่ปรึกษาด้านธุรกิจดิจิทัล พร้อมทั้งจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจให้กับนักศึกษา

จุดเด่น

มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ทางด้านศิลปะการออกแบบ มีเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นและการออกแบบที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีเหล่านี้ซึ่งมีส่วนช่วยให้มนุษย์สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

UploadImage ค่าเทอม   UploadImage  สาขาที่เปิดรับสมัคร   UploadImage สมัครเรียนออนไลน์   UploadImage ทุนการศึกษา

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ

ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล

ประสบการการทำงาน:
• กรรมการ บริษัท Yelowtech International, Ltd.
• ที่ปรึกษาการวางแผนยุทธศาสตร์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
• ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• ที่ปรึกษาด้านการวิจัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
• ที่ปรึกษาด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ และทรัพยากรมนุษย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• ที่ปรึกษาทางธุรกิจและการตลาด บริษัท ปทุมธานี รับเบอร์ คอมพาวเดอร์ จำกัด / บริษัท ปทุมธานี รับเบอร์ จำกัด
• ที่ปรึกษาทางการตลาด บริษัท Better Food จำกัด
• ที่ปรึกษาธุรกิจ บริษัท Furnimart International จำกัด
• ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจและตลาดออนไลน์ (E-Business), บริษัท TenantPlus Corporation, รัฐแคลลิฟอเนีย, ประเทศสหรัฐอเมริกา
• วิเคราะห์และวางแผนทางธุรกิจ, บริษัท TenantPlus Corporation, รัฐแคลลิฟอเนีย, ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด - อิเล็กทรอนิกส์, บริษัท Aura Asset Corporation, รัฐแคลลิฟอเนีย, ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ฝ่ายบัญชี, บริษัท Sephora รัฐแคลลิฟอเนีย, ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ผู้จัดการทั่วไป, บริษํท United IT, Inc.
• ฝ่ายการตลาด, บริษัท United Marketing, LLP.
• คอลัมน์นิสต์ Business Recipe / คัมภีร์บริหารคนและงาน / กลยุทธ์ SMEs ประจำหนังสือพิมพ์ สยามธุรกิจ

วิทยากร
• กรมพัฒนาธุรกิจการค้า / กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
• บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) “การบริหารความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์” และ “การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสำเร็จทางการบริหาร”
• สถาบันวิทยาการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) “Service Science: The New Paradigm of Innovation for Business, Education and Government in 21st Century and AEC2015” “Service Science Masterclass 2012” และService Science Masterclass 2013”
• การประปานครหลวง (ระดับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง) “การวางแผนยุทธศาสตร์” “การปรับปรุงกระบวนการ” “การบริหารงานสัมพันธ์” “การบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธ์” “การบริหารโครงการ” “การจัดการแบบลีน” “การคิดเชิงสร้างสรรค์”
• ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร “การตลาด 4.0” “การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์” “BCG และ TOWS Matrix เพื่อการกำหนดกลยุทธ์”
• โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก “การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมากำหนดตัวชี้วัด”
• คณะผู้บริหารระดับสูง ศาลยุติธรรม “การบริหารลูกค้าสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์” “กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในยุคดิจิตอล”
• บริษัท CPN จำกัด “การบริหารข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ” และ “การบริหารลูกค้าและแผนการตลาด”
• บริษัท มาดามกัสกา จำกัด “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Analytics” “การวางแผนและการออกแบบเว็บไซต์” “การวัดผลการดำเนินงาน E-Commerce”
• บริษัท The Mall Group จำกัด “การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ”
• สภาคมกำจัดแมลงแห่งประเทศไทย “การพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้า”
• บริษัท OnetoOne Contract จำกัด “EQ เพื่อการทำงานอย่างมีความสุข
• บริษัท ธนายง จำกัด (มหาชน) “การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ”
• บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) “การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ”
• บริษัท ทรูทัช จำกัด “การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ”
• บริษัท คาล์บี้ จำกัด (มหาชน) “EQ เพื่อการทำงานอย่างมีความสุข ”
• บริษัท Chow Stell จำกัด “การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ”
• บริษัท Thai Agent Engineering “การตลาด 4.0” “Marketing for Non-Marketing” “Effective Selling”
• งาน Commart 2013 “Social Commerce” และ “Future of Social Media”
• งาน Commart 2011 และ 2012 “ติดตามภัยบนโลกออน์ไลน์” และ “Mobile Trend 2012”
• งาน Commart 2010 “ผลการวิจัยการใช้ PDA สำหรับธุรกิจในประเทศไทย” และ “ภัยอันตรายที่มาพร้อมกับโลกออนไลน์”
• งาน Commart 2009 “Social Web: นวัตกรรมใหม่สำหรับวิศวกรรมสังคม เพื่อโอกาสใหม่ทางธุรกิจ” และ “เปลี่ยนมุมคิดธุรกิจด้วย E-Commerce 2.0”
• กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล”
• กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ “ทิศทางอุตสาหกรรม ICT ในประเทศจีน และ การเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ธุรกิจ ICT ของไทย”
• บริษัท Cractco จำกัด อาทิเช่น “การกำหนดวิสัยทัศน์เพื่ออนาคตขององค์กร” และ “การบริหารงานโดยมุ่งวัตถุประสงค์”
• บริษัท Bridgestone ประเทศไทย “ภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหาร”
• รายการ Business Connection FM 96.5 ช่วง Marketing Corner

ผลงานวิจัยและบทความที่ตีพิมพ์
• Avirutha, A., (2017) The Business Performance of Digital Business Transformation on Small and Medium Enterprises. Proceeding of Sripatum University Conference 2017.
• Avirutha, A., Akrajindanon, R., Treepala, N. (2017). The Elements of Marketing Mix Affecting the Repurchase Electronic Marketplace (E-marketplace) in Thailand. Proceeding of Sripatum University Conference 2017.
• Avirutha, A., (2017). The Effectiveness from the Business Transformation to Digital Business of Thai Small and Medium Enterprises., E-Veridian Srilapakorn Internatinal Journal. Vol. 10, No.4, p.209-223.
• อนุพงศ์ อวิรุทธา, นิตยา ศรีจันทร์อินทร, พนารัตน์ อุปพงศ์ (2560). การรับรู้และยอมรับของผู้บริโภคต่อการชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด.” Proceeding of Sripatum University Conference 2017.
• อนุพงศ์ อวิรุทธา, ศุภลักษณ์ ไชยสิทธิ์, รังสีจันท์ สุวรรณสทิศกร, และคณะ. ความพร้อมและความต้องการในการพัฒนาทักษะของเกษตรกรในการปรับตัวสู่นโยบายประเทศไทย 4.0. (2560). วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2560. หน้า 313-320.
• อนุพงศ์ อวิรุทธา และ เกวลี วัดพ่วงแก้ว. (2560). ทักษะการบริหารความสัมพันธ์และการพัฒนาความสัมพันธ์ของผู้ซื้อและผู้ส่งมอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานการบริหารความสัมพันธ์ กรณีศึกษา บริษัท ลาซาด้า จำกัด (ประเทศไทย) (2560). Srilapakorn Veridian e-Journal. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 หน้า 1163-1179.
• Avirutha, A., (2016). The Perception and the Readiness of Thai SMEs for Business Transformation to Thailand 4.0, SPU Conference 2016
• อนุพงศ์ อวิรุทธา (2560). Business 4.0 พลิกธุรกิจสู่เศรษฐกิจดิจิทัล สำนักพิมพ์ Great Idea
• Avirutha, A., (2015). Students’ Behaviors in Online Social Media Use to Select a University, SPU Conference 2015
• Avirutha, A., (2015). The Level of Digitalization of Thai Small and Medium Enterprises for Digital Economy, SPU Conference 2015
• Avirutha, A., (2014). Consumer Behavior on Social Shopping, SPU Conference 2014
• Avirutha, A. (2014). The Impact of Social Media Usage by SMEs to Increase Business Performance. BAI Conference, Osaka, Japan 2014
• โครงการการจัดทำมาตรการหรือสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (2014). Software Industry Promotion Agency -SIPA (Public Organization). (วิจัยร่วม)
• โครงการนวัตกรรม เรื่อง นวัตกรรมาตรฐานรสชาติอาหารไทย: ตำรับ แกงเหลืองและไก่กอและ. (2013). สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (วิจัยร่วม)
• โครงการพัฒนาและยกระดับความน่าเชื่อถือด้านสุขอนามัยของสินค้าอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออกในตลาดเอเซียและสหภาพยุโรป. (2013). กระทรวงอุตสาหกรรม (วิจัยร่วม)
• อนุพงศ์ อวิรุทธา, พรอุมา จินตโกศลวิทย์, and อลิสา เนียมสุ้น. (2013). ความศึกษาความสัมพันธ์ของหลักการจัดการธุรกิจภายใต้กลยุทธ์น่านน้ำสีขาวกับความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจ. SPU Conference 2013.
• Avirutha, A., (2013). An Examination of Social Media Usage in Small and Medium Enterprises as a Business Strategy, SPU Conference 2013
• Avirutha, A., (2012). Growing Popularity of Social Media Usage in Small and Medium Businesses in Thailand, Association of Private Higher Education Institutions of Thailand, 18 (2).
• Aviruha, A., (2012). The Adoption of Social Media Scheme among Thai Small and Medium Businesses to Drive Business Performance, Proceeding International Conference, Sapporo, Japan
• Avirutha, A., (2011). Will Social Media Change the Way of Doing Businesses? Srinakharinwirot Business Journal (SBJ).
• Avirutha, A., (2010). The Adoption of Mobile Commerce in Small and Medium Businesses in Thailand.
• Avirutha, A. (2009). The Root Causes of the Adoption of PDA in Small Businesses in Thailand, Journal of SPU.
• Avirutha, A. (2009). Quantum Organizations: The Need for a Thai Company Shift (Proceeding)
• Avirutha, A. (2008). The Exploration of Factors and the Root Causes of the Use of PDA in Small Business in Thailand. Journal of UBRU., 109-121.
• Avirutha, A. (2006). Factors Affecting the Adoption of Personal Digital Assistant in Small Business in Thailand, Dissertation.
• Avirutha, A., Bui, M., Goodston, G., Reid, K., Rendon, J., and Johson, D. S. (2005) Current Overview and Future of Business Higher Education. Futurics Journal., 29, 77-84.
• อนุพงศ์ อวิรุทธา (2013). ระบบสารสนเทศหรับผู้ประกอบการ SME วารสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
• อนุพงศ์ อวิรุทธา (ปัจจุบัน). Business Recipe หนังสือพิมพ์ สยามธุรกิจ
• อนุพงศ์ อวิรุทธา (2011 – 2012). กลยุทธ์ SME หนังสือพิมพ์ สยามธุรกิจ
• อนุพงศ์ อวิรุทธา (2011 – 2012). การบริหารคนและงาน หนังสือพิมพ์ สยามธุรกิจ
• อนุพงศ์ อวิรุทธา (2011). ถอดใจ3จีลุ้นเฟซบุ๊กอัจฉริยะง่ายกว่า หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
• อนุพงศ์ อวิรุทธา (2011). ผลงานแปล หนังสือ Pull / ซีแมนติกเว็บ : เว็บมหัศจรรย์ผันอนาคตโลกธุรกิจ. สำนักพิมพ์ ศรีปทุม
• อนุพงศ์ อวิรุทธา (2011). Social Media มาถึงจุดสุดยอดแล้วหรือ หนังสือพิมพ์ มติชน
• อนุพงศ์ อวิรุทธา (2011). 10 ภัยอันตรายบนโลกออนไลน์ ปี 2011 หนังสือพิมพ์ มติชน
• อนุพงศ์ อวิรุทธา (2011). 10 ภัยอันตรายบนโลกออนไลน์ ปี 2011 หนังสือพิมพ์ โพส ทูเดย์
• อนุพงศ์ อวิรุทธา (2010). พอกันทีกับความล้มเหลวในชีวิตการทำงาน (Pocket Book) สำนักพิมพ์ Double Click
• อนุพงศ์ อวิรุทธา (2010). จับตา 3G ไทยในปีเสือ หนังสือพิมพ์ มติชน
• อนุพงศ์ อวิรุทธา (2009). กระแส Blackberry ในประเทศไทย หนังสือพิมพ์ มติชน
• อนุพงศ์ อวิรุทธา (2008 – 2014). คัมภีร์บริหารคนและงาน หนังสือพิมพ์ สยามธุรกิจ
• อนุพงศ์ อวิรุทธา (2015). Business Recipe หนังสือพิมพ์ สยามธุรกิจ
โทร : 02 579 1111 ต่อ 2407
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
ประสบการณ์การทำงาน :
ตำแหน่ง :พนักงานประจำฝ่ายบริการผู้ถือกรมธรรม์
บมจ.อินเตอร์ไลฟ์ จอนห์แฮนคอค (ประเทศไทย)

ตำแหน่ง :ผู้ประสานงานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ตำแหน่ง :อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา,อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วิทยากรรับเชิญ : บรรยายพิเศษ
• ศูนย์การเรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อแห่งแผ่นดิน มูลนิธิชัยพัฒนา ต.เหมืองใหม่
• อบต.บางคนที หัวข้อ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
• กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดภูเก็ต หลักสูตร "Training for the trainner"
• การไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาค หัวข้อ “การเสริมสร้างภาวะผู้นำ”
• ธนาคารออมสิน หัวข้อ “การอำนวยสินเชื่อสำหรับ SMEs”
• บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หัวข้อ “การบริหารงานสำนักงานและสร้างประสิทธิภาพในงานเอกสาร”
• มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมป์ หัวข้อ “แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง”
• โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพาณิชยการ หัวข้อ “ธุรกิจพอเพียง”

ที่ปรึกษา :
ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “โครงการคอนโดผัก” ให้โรงเรียนอนุบาลวัดไตรรัตนาราม

งานวิจัย :
เรื่อง การศึกษาผลการใช้ Balanced Scorecard กับการจัดการองค์การ : กรณีศึกษาธุรกิจโทรคมนาคม

เอกสารและตำรา :
1. เอกสารประกอบการเรียนรู้ด้วยตัวเองเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางการบัญชี ของ สมาคมธนาคารไทย
2. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อม
3. เอกสารประกอบการสอนหลักการจัดการสมัยใหม่
4. เอกสารประกอบการสอนวิชาการเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่

โทร : 02 579 1111 ต่อ 2461
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
ประสบการณ์การทำงาน :
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าห้องปฏิบัติการภาษา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปัจจุบันตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผลงานวิจัย :
Anupong Avirutha, Oyjai, Maliwan, Rachadet Chaowanayotin (2015). “The Level of Digitalization of Thai Small and Medium Enterprises for Digital” Proceeding SPU Conference 2015.

โทร : 0 2579-1111 ต่อ 2327
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
ประสบการณ์ทำงาน :
ตำแหน่ง :Quality Assurance Manager
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปัจจุบันตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผลงานวิจัย :
อนุพงศ์ อวิรุทธา, ศุภลักษณ์ ไชยสิทธิ์, รังสีจันท์ สุวรรณสทิศกร, จำปี เพชรชุม และคณะ. “ความพร้อมและความต้องการในการพัฒนาทักษะของเกษตรกรในการปรับตัวสู่นโยบายประเทศไทย 4.0.” 2560. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2560. หน้า 313-320.
โทร : 0 2579-1111 ต่อ 2354
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
ประสบการณ์ทำงาน
ตำแหน่ง : หัวหน้างานกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Information System
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผลงานวิชาการ
• Ravipa Akrajindanon, Anupong Avirutha, Monton Tongpanung. (2018). The Effects of Marketing Mix on Social Commerce Store Brand Loyalty: A Case Study of Social Commerce in Thailand. Proceeding of the 10th International Sripatum University Conference: Research and Innovations for Sustainable Development (SPUCON2018), 20 December 2018
• อนุพงศ์ อวิรุทธา, ศุภลักษณ์ ไชยสิทธิ์, รังสีจันท์ สุวรรณสทิศกร, จำปี เพชรชุม, มณฑล ทองพนัง และ คณะ. “ความพร้อมและความต้องการในการพัฒนาทักษะของเกษตรกรในการปรับตัวสู่นโยบายประเทศไทย 4.0.” 2560. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2560. หน้า 313-320.
โทร : 0 2579-1111 ต่อ 2327
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360

การจัดการธุรกิจดิจิทัล (New)

ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจดิจิทัล)
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจดิจิทัล)
Bachelor of Business Administration (Digital Business Management)
B.B.A. (Digital Business Management)
 

แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร


ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
เรียนในเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.

รายละเอียดหลักสูตร
สาขานี้สอดคล้องกับการทำธุรกิจในปัจจุบันที่เป็นแบบออนไลน์มากขึ้น และเป็นธุรกิจที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยมีกลุ่มวิชาให้เลือกเรียนคือ การจัดการกระบวนการ (Business Process Management) และการจัดการธุรกิจเกิดใหม่ (Start Up Business) เหมาะสำหรับผู้ที่จะคิดทำธุรกิจออนไลน์ และต้องการเรียนรู้กระบวนการด้านธุรกิจ ด้านไอที สนุกกับเครื่องมือ Gadget ใหม่ๆ และเพิ่มทักษะด้านการบริหารจัดการ เน้นความสำเร็จในการทำธุรกิจด้วยการใช้เทคโนโลยี การนำธุรกิจเข้าสู่ยุคของเศรษฐกิจดิจิทัล และการสร้างธุรกิจเกิดใหม่ในระหว่างการเรียน สอนโดยผู้เชี่ยวชาญและคร่ำหวอดในวงการดิจิทัล

Digital Economy ทำให้เกิดธุรกิจ เช่น Facebook ,Alibaba ,GRABTAXI และทำให้วิถีการทำธุรกิจเปลี่ยนไป คุณอาจจะสามารถสร้างธุรกิจและประสบความสำเร็จแค่ข้ามคืนขณะที่ธุรกิจแบบดั้งเดิมโดยท้าทาย และต้องปรับตัวสู่ Digital เพื่อความอยู่รอด สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล เตรียมคุณให้พร้อมเป็นผู้สร้างธุรกิจหรือผู้ทำงานในธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

การพัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นคือ การปรับตัวและการนำเอาความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการ การจัดการกระบวนการ นวัตกรรมการบริการเทคโนโลยี และการจัดการธุรกิจดิจิทัล เป็นหลักสูตรสหวิทยาการและบูรณาการทางด้านการจัดการทางด้านนวัตกรรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และความคิดสร้างสรรค์อย่างเหมาะสม ช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจเพื่อเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถลดต้นทุน สนับสนุนการตัดสินใจในการลงทุนและดำเนินงาน เพื่อสร้างโอกาสและช่องทางในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสร้างสรรค์ธุรกิจ Start Up ใหม่ๆ

สิ่งใหม่ จุดเด่น จุดแตกต่าง
มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ทางด้านศิลปะการออกแบบ มีเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นและการออกแบบทีสอดคล้องกับเทคโนโลยีเหล่านี้ซึ่งมีส่วนช่วยให้มนุษย์สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนมีความชำนิชำนาญในการนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์งานศิลปะสมัยใหม่และนำเสนอผลงานในวงการวิชาชีพต่อไปอย่างประสพผลสำเร็จ

โอกาสทางอาชีพ
1  นักพัฒนาธุรกิจ ธุรกิจออนไลน์ และธุรกิจดิจิทัล
2  นักวิเคราะห์และวางแผนทางธุรกิจ ธุรกิจออนไลน์ และธุรกิจดิจิทัล
3  เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ
4  เจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
5  Start Up
6  Product reviewe

อาชีพ
- ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์
- เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
- เจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจดิจิทัล
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และวางแผนธุรกิจและธุรกิจดิจิทัล
- เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ-เจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการ

เส้นทางอาชีพและความก้าวหน้า โอกาสงานในอนาคต
- การจัดการธุรกิจดิจิทัล
- การสร้างมูลค่าทางธุรกิจดิจิทัล
- การพัฒนาธุรกิจใหม่บนพื้นฐานทางเทคโนโลยี
- การจัดการกลยุทธ์สำหรับธุรกิจดิจิทัล
- การบริหารโครงการทางธุรกิจดิจิทัล
- การออบแบบระบบงานทางธุรกิจ
- เทคโนโลยีสำ.หรับธุรกิจดิจิทัล
- การจัดการธุรกิจออนไลน์
- การเป็นเจ้าของธุรกิจดิจิทัล

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImageUploadImageUploadImage


UploadImage#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนบริหารธุรกิจ สาขาไหนดี #บริหาร ศรีปทุม #สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล #การจัดการธุรกิจดิจิทัล ศรีปทุม #เรียนการตลาดดิจิตอล #การตลาดดิจิทัล 2017  

 

การจัดการธุรกิจดิจิทัล (New)

- สายงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
- สายงานฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
- สายงานฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและการวางแผนธุรกิจ
- สายงานฝ่ายการบริหารโครงการ
- สายงานธุรกิจออนไลน์และธุรกิจดิจิทัล
- เจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการ
- ธุรกิจ Stratup
- อาชีพใหม่ ๆ เช่น ผู้ทำรายการบนยูทูป (YouTuber), นักรีวิวสินค้า (Product Reviewer), นักแคสเกมส์ (Game Caster), บล็อกเกอร์ (Blogger) ฯลฯ

การจัดการธุรกิจดิจิทัล (New)

“สร้างผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลและสตาร์ทอัพไทย สู่เวทีโลก”
ก้าวนำโลกไปพร้อมกับการเรียนรู้แบบมืออาชีพ สร้างธุรกิจให้เกิดขึ้นจริง ผ่านการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย เรียนรู้การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ธุรกิจดิจิทัล (Digital Transformation) ลงมือจริงในการทำธุรกิจ Startupและ Smart Enterprise โดยการให้คำแนะนำและคำปรึกษา จากทั้งอาจารย์คณะบริหารธุรกิจผู้มีประสบการณ์จริง วิทยากรระดับประเทศและที่ปรึกษาด้านธุรกิจดิจิทัล พร้อมทั้งจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจให้กับนักศึกษา


View 13335