หลักสูตร/สาขา

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (New)

“สร้างผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลและสตาร์ทอัพไทย สู่เวทีโลก”
ก้าวนำโลกไปพร้อมกับการเรียนรู้แบบมืออาชีพ สร้างธุรกิจให้เกิดขึ้นจริง ผ่านการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย เรียนรู้การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ธุรกิจดิจิทัล (Digital Transformation) ลงมือจริงในการทำธุรกิจ Startupและ Smart Enterprise โดยการให้คำแนะนำและคำปรึกษา จากทั้งอาจารย์คณะบริหารธุรกิจผู้มีประสบการณ์จริง วิทยากรระดับประเทศและที่ปรึกษาด้านธุรกิจดิจิทัล พร้อมทั้งจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจให้กับนักศึกษา

จุดเด่น

มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ทางด้านศิลปะการออกแบบ มีเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นและการออกแบบที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีเหล่านี้ซึ่งมีส่วนช่วยให้มนุษย์สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

UploadImage ค่าเทอม   UploadImage  สาขาที่เปิดรับสมัคร   UploadImage สมัครเรียนออนไลน์   UploadImage ทุนการศึกษา

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ

ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล

ประสบการการทำงาน:
• ผู้จัดการทั่วไป, บริษํท United IT, Inc.
• ฝ่ายการตลาด, บริษัท United Marketing, LLP.
• คอลัมน์นิสต์ Business Recipe / คัมภีร์บริหารคนและงาน / กลยุทธ์ SMEs ประจำหนังสือพิมพ์ สยามธุรกิจ

วิทยากร
• บริษัท Cractco จำกัด อาทิเช่น “การกำหนดวิสัยทัศน์เพื่ออนาคตขององค์กร” และ “การบริหารงานโดยมุ่งวัตถุประสงค์”
• บริษัท Bridgestone ประเทศไทย “ภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหาร”
• รายการ Business Connection FM 96.5 ช่วง Marketing Corner

ผลงานวิจัยและบทความที่ตีพิมพ์
• Avirutha, A., (2017) The Business Performance of Digital Business Transformation on Small and Medium Enterprises. Proceeding of Sripatum University Conference 2017.
• Avirutha, A., Akrajindanon, R., Treepala, N. (2017). The Elements of Marketing Mix Affecting the Repurchase Electronic Marketplace (E-marketplace) in Thailand. Proceeding of Sripatum University Conference 2017.
• Avirutha, A., (2017). The Effectiveness from the Business Transformation to Digital Business of Thai Small and Medium Enterprises., E-Veridian Srilapakorn Internatinal Journal. Vol. 10, No.4, p.209-223.
โทร : 02 579 1111 ต่อ 2407
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
ประสบการณ์การทำงาน :
ตำแหน่ง :ผู้ประสานงานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ตำแหน่ง :อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา,อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วิทยากรรับเชิญ : บรรยายพิเศษ
• บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หัวข้อ “การบริหารงานสำนักงานและสร้างประสิทธิภาพในงานเอกสาร”
• มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมป์ หัวข้อ “แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง”
• โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพาณิชยการ หัวข้อ “ธุรกิจพอเพียง”

ที่ปรึกษา :
ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “โครงการคอนโดผัก” ให้โรงเรียนอนุบาลวัดไตรรัตนาราม

งานวิจัย :
เรื่อง การศึกษาผลการใช้ Balanced Scorecard กับการจัดการองค์การ : กรณีศึกษาธุรกิจโทรคมนาคม

เอกสารและตำรา :
1. เอกสารประกอบการเรียนรู้ด้วยตัวเองเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางการบัญชี ของ สมาคมธนาคารไทย
2. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อม
3. เอกสารประกอบการสอนหลักการจัดการสมัยใหม่
4. เอกสารประกอบการสอนวิชาการเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่

โทร : 02 579 1111 ต่อ 2461
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
ประสบการณ์การทำงาน :
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าห้องปฏิบัติการภาษา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปัจจุบันตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผลงานวิจัย :
Anupong Avirutha, Oyjai, Maliwan, Rachadet Chaowanayotin (2015). “The Level of Digitalization of Thai Small and Medium Enterprises for Digital” Proceeding SPU Conference 2015.

โทร : 0 2579-1111 ต่อ 2327
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
ประสบการณ์ทำงาน :
ตำแหน่ง :Quality Assurance Manager
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปัจจุบันตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผลงานวิจัย :
อนุพงศ์ อวิรุทธา, ศุภลักษณ์ ไชยสิทธิ์, รังสีจันท์ สุวรรณสทิศกร, จำปี เพชรชุม และคณะ. “ความพร้อมและความต้องการในการพัฒนาทักษะของเกษตรกรในการปรับตัวสู่นโยบายประเทศไทย 4.0.” 2560. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2560. หน้า 313-320.
โทร : 0 2579-1111 ต่อ 2354
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
ประสบการณ์ทำงาน
ตำแหน่ง : หัวหน้างานกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Information System
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผลงานวิชาการ
• Ravipa Akrajindanon, Anupong Avirutha, Monton Tongpanung. (2018). The Effects of Marketing Mix on Social Commerce Store Brand Loyalty: A Case Study of Social Commerce in Thailand. Proceeding of the 10th International Sripatum University Conference: Research and Innovations for Sustainable Development (SPUCON2018), 20 December 2018
• อนุพงศ์ อวิรุทธา, ศุภลักษณ์ ไชยสิทธิ์, รังสีจันท์ สุวรรณสทิศกร, จำปี เพชรชุม, มณฑล ทองพนัง และ คณะ. “ความพร้อมและความต้องการในการพัฒนาทักษะของเกษตรกรในการปรับตัวสู่นโยบายประเทศไทย 4.0.” 2560. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2560. หน้า 313-320.
โทร : 0 2579-1111 ต่อ 2327
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
ประสบการณ์การทำงาน :

• หัวหน้าสาขา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ศรีปทุม (2554-2556)
• ผู้ประสานงานด้านลอจิสติกส์ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท PettersGroup IT Technology , United States (2547-2554)

ผลงาน :
• Instructor Years of Service จาก Cisco Networking Academy (2014)
• An eBay PowerSeller Certificate (2006)
• A certificate of academic achievement from Bellevue University (2004)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2327
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2360

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (New)

ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล)
บธ.บ. (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล)
Bachelor of Business Administration (Digital Business Management)
B.B.A. (Digital Business Management)
 

แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร


ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
เรียนในเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.

รายละเอียดหลักสูตร
สาขานี้สอดคล้องกับการทำธุรกิจในปัจจุบันที่เป็นแบบออนไลน์มากขึ้น และเป็นธุรกิจที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยมีกลุ่มวิชาให้เลือกเรียนคือ การจัดการกระบวนการ (Business Process Management) และการจัดการธุรกิจเกิดใหม่ (Start Up Business) เหมาะสำหรับผู้ที่จะคิดทำธุรกิจออนไลน์ และต้องการเรียนรู้กระบวนการด้านธุรกิจ ด้านไอที สนุกกับเครื่องมือ Gadget ใหม่ๆ และเพิ่มทักษะด้านการบริหารจัดการ เน้นความสำเร็จในการทำธุรกิจด้วยการใช้เทคโนโลยี การนำธุรกิจเข้าสู่ยุคของเศรษฐกิจดิจิทัล และการสร้างธุรกิจเกิดใหม่ในระหว่างการเรียน สอนโดยผู้เชี่ยวชาญและคร่ำหวอดในวงการดิจิทัล

Digital Economy ทำให้เกิดธุรกิจ เช่น Facebook ,Alibaba ,GRABTAXI และทำให้วิถีการทำธุรกิจเปลี่ยนไป คุณอาจจะสามารถสร้างธุรกิจและประสบความสำเร็จแค่ข้ามคืนขณะที่ธุรกิจแบบดั้งเดิมโดยท้าทาย และต้องปรับตัวสู่ Digital เพื่อความอยู่รอด สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล เตรียมคุณให้พร้อมเป็นผู้สร้างธุรกิจหรือผู้ทำงานในธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

การพัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นคือ การปรับตัวและการนำเอาความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการ การจัดการกระบวนการ นวัตกรรมการบริการเทคโนโลยี และการจัดการธุรกิจดิจิทัล เป็นหลักสูตรสหวิทยาการและบูรณาการทางด้านการจัดการทางด้านนวัตกรรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และความคิดสร้างสรรค์อย่างเหมาะสม ช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจเพื่อเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถลดต้นทุน สนับสนุนการตัดสินใจในการลงทุนและดำเนินงาน เพื่อสร้างโอกาสและช่องทางในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสร้างสรรค์ธุรกิจ Start Up ใหม่ๆ

สิ่งใหม่ จุดเด่น จุดแตกต่าง
มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ทางด้านศิลปะการออกแบบ มีเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นและการออกแบบทีสอดคล้องกับเทคโนโลยีเหล่านี้ซึ่งมีส่วนช่วยให้มนุษย์สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนมีความชำนิชำนาญในการนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์งานศิลปะสมัยใหม่และนำเสนอผลงานในวงการวิชาชีพต่อไปอย่างประสพผลสำเร็จ

โอกาสทางอาชีพ
1  นักพัฒนาธุรกิจ ธุรกิจออนไลน์ และธุรกิจดิจิทัล
2  นักวิเคราะห์และวางแผนทางธุรกิจ ธุรกิจออนไลน์ และธุรกิจดิจิทัล
3  เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ
4  เจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
5  Start Up
6  Product reviewe

อาชีพ
- ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์
- เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
- เจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจดิจิทัล
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และวางแผนธุรกิจและธุรกิจดิจิทัล
- เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ-เจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการ

เส้นทางอาชีพและความก้าวหน้า โอกาสงานในอนาคต
- การจัดการธุรกิจดิจิทัล
- การสร้างมูลค่าทางธุรกิจดิจิทัล
- การพัฒนาธุรกิจใหม่บนพื้นฐานทางเทคโนโลยี
- การจัดการกลยุทธ์สำหรับธุรกิจดิจิทัล
- การบริหารโครงการทางธุรกิจดิจิทัล
- การออบแบบระบบงานทางธุรกิจ
- เทคโนโลยีสำ.หรับธุรกิจดิจิทัล
- การจัดการธุรกิจออนไลน์
- การเป็นเจ้าของธุรกิจดิจิทัล

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImageUploadImageUploadImage


UploadImage#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนบริหารธุรกิจ สาขาไหนดี #บริหาร ศรีปทุม #สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล #การจัดการธุรกิจดิจิทัล ศรีปทุม #เรียนการตลาดดิจิตอล #การตลาดดิจิทัล 2017  

 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (New)

- สายงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
- สายงานฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
- สายงานฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและการวางแผนธุรกิจ
- สายงานฝ่ายการบริหารโครงการ
- สายงานธุรกิจออนไลน์และธุรกิจดิจิทัล
- เจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการ
- ธุรกิจ Stratup
- อาชีพใหม่ ๆ เช่น ผู้ทำรายการบนยูทูป (YouTuber), นักรีวิวสินค้า (Product Reviewer), นักแคสเกมส์ (Game Caster), บล็อกเกอร์ (Blogger) ฯลฯ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (New)

“สร้างผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลและสตาร์ทอัพไทย สู่เวทีโลก”
ก้าวนำโลกไปพร้อมกับการเรียนรู้แบบมืออาชีพ สร้างธุรกิจให้เกิดขึ้นจริง ผ่านการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย เรียนรู้การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ธุรกิจดิจิทัล (Digital Transformation) ลงมือจริงในการทำธุรกิจ Startupและ Smart Enterprise โดยการให้คำแนะนำและคำปรึกษา จากทั้งอาจารย์คณะบริหารธุรกิจผู้มีประสบการณ์จริง วิทยากรระดับประเทศและที่ปรึกษาด้านธุรกิจดิจิทัล พร้อมทั้งจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจให้กับนักศึกษา


View 14062