หลักสูตร/สาขา

การจัดการธุรกิจด้านการบิน

“สร้างมืออาชีพ ตอบโจทย์อุตสาหกรรมการบินระดับสากล”
เรียนกับตัวจริงในอุตสาหกรรมการบิน ติดปีกสู่ธุรกิจด้านการบินแบบครบวงจร เชี่ยวชาญทั้งงานด้านบริหาร งานการตลาด งานสายการบินและท่าอากาศยาน การขนส่งทางอากาศทั้งผู้โดยสารและสินค้า พร้อมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ ฝึกปฏิบัติงานจริงกับองค์กรและสายการบินชั้นนำระดับประเทศ

จุดเด่น

เน้นการเรียนรู้ด้านจัดการ ด้านธุรกิจ ด้านการบิน และฝึกปฏิบัติงานกับผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการบินโดยตรง เช่น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) , บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และสถาบันการบินพลเรือน เป็นต้น

UploadImage ค่าเทอม   UploadImage  สาขาที่เปิดรับสมัคร   UploadImage สมัครเรียนออนไลน์   UploadImage ทุนการศึกษา

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ

ประสบการณ์การทำงาน :

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่งปัจจุบัน: หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2389
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2360
ประสบการณ์การทำงาน :

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการกรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

ตำแหน่ง: ผู้จัดการ
สหกรณ์บริการถาวรพัฒนาบางมด จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร : 0 2579-1111 ต่อ 2354
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
ประสบการณ์การทำงาน :

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ฝ่ายการโดยสารสายการบิน China Airlines

ตำแหน่ง: ผู้ประกอบการโฮสเทล

ตำแหน่ง: มัคคุเทศก์

ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ความเชี่ยวชาญพิเศษ / ผลงานและรางวัล :
• คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่านิวซีแลนด์ ประเทศไทย
• คณะกรรมการชมรมผู้ประกอบการโฮสเทลไทย
• ประสบการณ์การท่องเที่ยวเดินทางมามากกว่า 100 ประเทศ
• ผู้ชื่นชอบการเดินทางโดยเครื่องบินเป็นชีวิตจิตใจและทำการรีวิว วิจารณ์ เขียนบทความเกี่ยวกับสายการบินลงสื่อต่างๆ
โทร : 0 2579-1111 ต่อ 2327
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
ประสบการณ์การทำงาน :

คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (วิทยาเขตร่มเกล้า)
ตำแหน่ง:อาจารย์ประจำการจัดการธุรกิจการบิน

โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน)
ตำแหน่ง:อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่ง: นักวิจัย

สถาบันการบินพลเรือน
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยครูวิชาภาคพื้น / นักวิชาการ

ตำแหน่งปัจจุบัน:อาจารย์ประจำสาขาการจัดการธุรกิจการบิน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร : 0 2579-1111 ต่อ 2327
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
ประสบการณ์การทำงาน :

ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ตำแหน่ง: หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ สาขาวิชาธุรกิจการบิน
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ตำแหน่ง: พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ชั้นบริการชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ (Premium Class Services), Qatar Airways (ประจำกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์)

ตำแหน่ง: พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ชั้นบริการชั้นประหยัด (Economy Class Service), Qatar Airways (ประจำกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์)

ตำแหน่ง: พนักงานต้อนรับและขับรถไฟฟ้า – Serco Dubai Metro
Serco Middle East (ประจำกรุงดูไบ ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์)

ตำแหน่ง: พนักงานต้อนรับและให้บริการประจำสถานีรถไฟฟ้า – Serco Dubai Metro Serco Middle East (ประจำกรุงดูไบ ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์)

ตำแหน่ง: Al Maha Services Agent, Qatar Airways (ประจำกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์)


โทร : 0 2579-1111 ต่อ 2354
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360

การจัดการธุรกิจด้านการบิน

ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน)
บธ.บ. (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน)
Bachelor of Business Administration (Aviation Business Management)
B.B.A. (Aviation Business Management)

 

โครงสร้างหลักสูตร
R หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                     30                       หน่วยกิต
R หมวดวิชาเฉพาะ                         92                       หน่วยกิต
R กลุ่มวิชาแกน                            43                       หน่วยกิต
R กลุ่มวิชาเอก                            34                       หน่วยกิต
R กลุ่มวิชาเอกบังคับ                       28                       หน่วยกิต
R กลุ่มวิชาเอกเลือก                        6                        หน่วยกิต
R กลุ่มวิชาโท                             15                        หน่วยกิต
R หมวดวิชาเลือกเสรี                       6                        หน่วยกิต
 

​รายละเอียดหลักสูตร
มีอาชีพแน่นอน ไม่ตกงาน รายได้ดี มั่นคง เป็นเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับด้านการบินได้ สาขานี้ผู้เรียนสามารถกู้ กรอ.ได้ เพราะเป็นสาขาที่ยังต้องการบุคลากรอีกเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจด้านการบิน โดยจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชาคือ Air Cargo Management และ  Airport Management เน้นการเรียนรู้ด้านจัดการ ด้านธุรกิจ ด้านการบิน และฝึกปฏิบัติงานกับผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการบินโดยตรง เช่น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) , บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และสถาบันการบินพลเรือน เป็นต้น

โอกาสทางวิชาชีพ
(1) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่สายบริหารด้านธุรกิจการบิน
(2) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดด้านธุรกิจการบิน
(3) พนักงานบริการและต้อนรับภาคพื้นดิน ( ground attendant )
(4) พนักงานบริการและต้อนรับบนเครื่องบิน ( flight attendant )
(5) เจ้าหน้าที่ฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ
(6) เจ้าหน้าที่แผนกคลังสินค้าทางอากาศ (Air Cargo) กรมการขนส่งทางอากาศ
(7) เจ้าหน้าที่ในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน เช่น บริษัท การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
จำกัด (มหาชน)
(8) กรมศุลกากร  
(9) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
(10) เจ้าหน้าที่แผนกสำรองที่นั่งและจัดจำหน่ายบัตรโดยสารของบริษัท
(11) ตัวแทนการท่องเที่ยว ,ตัวแทนส่งเสริมการตลาดสายการบินต่างๆ

UploadImage UploadImage

UploadImage UploadImage

UploadImage

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนบริหารธุรกิจ สาขาไหนดี #บริหาร ศรีปทุม #ธุรกิจการบิน ศรีปทุม #สาขาการจัดการธุรกิจการบิน #ธุรกิจการบินมีที่ไหนบ้าง #ธุรกิจการบิน เรียนอะไร #ธุรกิจการบิน ทำงานอะไร 

 

การจัดการธุรกิจด้านการบิน

- พนักงานหรือเจ้าหน้าที่สายบริหารด้านธุรกิจการบิน
- พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดด้านธุรกิจการบิน
- พนักงานบริการและต้อนรับภาคพื้นดิน ( ground attendant )
- พนักงานบริการและต้อนรับบนเครื่องบิน ( flight attendant )
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ
- เจ้าหน้าที่แผนกคลังสินค้าทางอากาศ (Air Cargo) กรมการขนส่งทางอากาศ
- เจ้าหน้าที่ในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน เช่น บริษัท การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
- กรมศุลกากร
- สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
- เจ้าหน้าที่แผนกสำรองที่นั่งและจัดจำหน่ายบัตรโดยสารของบริษัท
- ตัวแทนการท่องเที่ยว
- ตัวแทนส่งเสริมการตลาดสายการบินต่างๆ ฯลฯ

การจัดการธุรกิจด้านการบิน

“สร้างมืออาชีพ ตอบโจทย์อุตสาหกรรมการบินระดับสากล”
เรียนกับตัวจริงในอุตสาหกรรมการบิน ติดปีกสู่ธุรกิจด้านการบินแบบครบวงจร เชี่ยวชาญทั้งงานด้านบริหาร งานการตลาด งานสายการบินและท่าอากาศยาน การขนส่งทางอากาศทั้งผู้โดยสารและสินค้า พร้อมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ ฝึกปฏิบัติงานจริงกับองค์กรและสายการบินชั้นนำระดับประเทศ


View 66020