หลักสูตร/สาขา

การจัดการธุรกิจด้านการบิน (New)

“สร้างมืออาชีพ ตอบโจทย์อุตสาหกรรมการบินระดับสากล”
เรียนกับตัวจริงในอุตสาหกรรมการบิน ติดปีกสู่ธุรกิจด้านการบินแบบครบวงจร เชี่ยวชาญทั้งงานด้านบริหาร งานการตลาด งานสายการบินและท่าอากาศยาน การขนส่งทางอากาศทั้งผู้โดยสารและสินค้า พร้อมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ ฝึกปฏิบัติงานจริงกับองค์กรและสายการบินชั้นนำระดับประเทศ

จุดเด่น

เน้นการเรียนรู้ด้านจัดการ ด้านธุรกิจ ด้านการบิน และฝึกปฏิบัติงานกับผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการบินโดยตรง เช่น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) , บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และสถาบันการบินพลเรือน เป็นต้น

UploadImage ค่าเทอม   UploadImage  สาขาที่เปิดรับสมัคร   UploadImage สมัครเรียนออนไลน์   UploadImage ทุนการศึกษา

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ

ประสบการณ์ด้านการทำงาน :
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
คณะบริหารธุรกิจ

ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
คณะบริหารธุรกิจ

ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2389
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2360
ประสบการณ์การทำงาน :
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพันธมิตรการบิน
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สายการพาณิชย์

ตำแหน่ง: ผู้จัดการอุตสาหกิจสัมพันธ์
วิทยาลัยท่องเที่ยวและการบริหาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่ง: รองคณบดี และรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำแบบพิเศษสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

โทร : 0 2579-1111 ต่อ 2358
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
ประสบการณ์ทำงาน
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการกรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
สหกรณ์บริการถาวรพัฒนาบางมด จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร : 0 2579-1111 ต่อ 2354
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
ประสบการณ์ทำงาน:
ตำแหน่ง : Sales and Marketing Manager
Asia Atlantic Airlines 2016-2018

ตำแหน่ง : Sales and Marketing Manager
ASIANA Airlines 2013-2015

ตำแหน่ง : Sales and Marketing Manager
Air New Zealand 2010 – 2013

ตำแหน่ง : Flight Attendant
QANTAS Airways 1999 – 2009

ตำแหน่ง : Ground Service
QANTAS Airways 1994 – 1999

ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประวัติการฝึกอบรม วิทยากร :
• ธนาคารกรุงเทพฯ สำนักงานใหญ่ หัวข้อ “ผู้นำตามสถานะการณ์” ร่วมสอน
• บริษัท อาหารอำพลฟู้ดส์ จำกัด หัวข้อ “ Manager as a Coach” ร่วมสอน- ธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่ หัวข้อ “Powerful Questioning” ร่วมสอน
• บริษัท พลังาน EGCO หัวข้อ “Manager as a Coach” นำสอน
• บริษัท พลังาน EGCO หัวข้อ “Management Program” ร่วมสอน
• บริษัท เด็กซ์ตร้า ประเทศไทย จำกัด หัวข้อ “Work Communication” นำสอน
• บริษัท เป็ปซี่-โคล่า จำกัด หัวข้อ Team Building “Simplify” นำสอน
• บริษัท M.I.S.S Consult จำกัด หัวข้อ “พนักงานขายมืออาชีพ” นำสอน

ประกาศนียบัตร :
• โค้ชที่ได้รับการรับรองจากสหพันโค้ชนานาชาติ Professional Certified Coach (PCC), International Coach Federation (ICF)

โทร : 0 2579-1111 ต่อ 2327
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
ประสบการณ์ทำงาน :
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายขาย
บริษัท นอร์ธวูดส์ 456 จำกัด

ตำแหน่ง : ผู้จัดการร้านอาหาร Melt Me สาขาสยามเซ็นเตอร์
บริษัท กินกับตัน จำกัด

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายขายลูกค้าต่างประเทศ
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)

ตำแหน่ง : พนักงานฝ่ายขาย
บริษัท เอมแพ็ค จำกัด

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายขายห้องพักในภาคส่วนของบริษัทเอกชน
(ทั้งในและต่างประเทศ)
โรงแรมใบหยก สกาย์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
บริษัท ชุนบ๊อก จำกัด

ตำแหน่ง : ตัวแทนไกด์
บริษัท ทัวร์อิสท์ ประเทศไทย จำกัด

ตำแหน่ง : พนักงานต้อนรับภาคพื้น
บริษัท พีบี แอร์ จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร : 0 2579-1111 ต่อ 2327
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360

การจัดการธุรกิจด้านการบิน (New)

ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจด้านการบิน)
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจด้านการบิน)
Bachelor of Business Administration (Aviation Business Management)
B.B.A. (Aviation Business Management)

 

โครงสร้างหลักสูตร
R หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                     30                       หน่วยกิต
R หมวดวิชาเฉพาะ                         92                       หน่วยกิต
R กลุ่มวิชาแกน                            43                       หน่วยกิต
R กลุ่มวิชาเอก                            34                       หน่วยกิต
R กลุ่มวิชาเอกบังคับ                       28                       หน่วยกิต
R กลุ่มวิชาเอกเลือก                        6                        หน่วยกิต
R กลุ่มวิชาโท                             15                        หน่วยกิต
R หมวดวิชาเลือกเสรี                       6                        หน่วยกิต
 

​รายละเอียดหลักสูตร
มีอาชีพแน่นอน ไม่ตกงาน รายได้ดี มั่นคง เป็นเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับด้านการบินได้ สาขานี้ผู้เรียนสามารถกู้ กรอ.ได้ เพราะเป็นสาขาที่ยังต้องการบุคลากรอีกเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจด้านการบิน โดยจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชาคือ Air Cargo Management และ  Airport Management เน้นการเรียนรู้ด้านจัดการ ด้านธุรกิจ ด้านการบิน และฝึกปฏิบัติงานกับผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการบินโดยตรง เช่น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) , บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และสถาบันการบินพลเรือน เป็นต้น

โอกาสทางวิชาชีพ
(1) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่สายบริหารด้านธุรกิจการบิน
(2) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดด้านธุรกิจการบิน
(3) พนักงานบริการและต้อนรับภาคพื้นดิน ( ground attendant )
(4) พนักงานบริการและต้อนรับบนเครื่องบิน ( flight attendant )
(5) เจ้าหน้าที่ฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ
(6) เจ้าหน้าที่แผนกคลังสินค้าทางอากาศ (Air Cargo) กรมการขนส่งทางอากาศ
(7) เจ้าหน้าที่ในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน เช่น บริษัท การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
จำกัด (มหาชน)
(8) กรมศุลกากร  
(9) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
(10) เจ้าหน้าที่แผนกสำรองที่นั่งและจัดจำหน่ายบัตรโดยสารของบริษัท
(11) ตัวแทนการท่องเที่ยว ,ตัวแทนส่งเสริมการตลาดสายการบินต่างๆ

UploadImage UploadImage

UploadImage UploadImage

UploadImage

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนบริหารธุรกิจ สาขาไหนดี #บริหาร ศรีปทุม #ธุรกิจการบิน ศรีปทุม #สาขาการจัดการธุรกิจการบิน #ธุรกิจการบินมีที่ไหนบ้าง #ธุรกิจการบิน เรียนอะไร #ธุรกิจการบิน ทำงานอะไร 

 

การจัดการธุรกิจด้านการบิน (New)

- พนักงานหรือเจ้าหน้าที่สายบริหารด้านธุรกิจการบิน
- พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดด้านธุรกิจการบิน
- พนักงานบริการและต้อนรับภาคพื้นดิน ( ground attendant )
- พนักงานบริการและต้อนรับบนเครื่องบิน ( flight attendant )
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ
- เจ้าหน้าที่แผนกคลังสินค้าทางอากาศ (Air Cargo) กรมการขนส่งทางอากาศ
- เจ้าหน้าที่ในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน เช่น บริษัท การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
- กรมศุลกากร
- สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
- เจ้าหน้าที่แผนกสำรองที่นั่งและจัดจำหน่ายบัตรโดยสารของบริษัท
- ตัวแทนการท่องเที่ยว
- ตัวแทนส่งเสริมการตลาดสายการบินต่างๆ ฯลฯ

การจัดการธุรกิจด้านการบิน (New)

“สร้างมืออาชีพ ตอบโจทย์อุตสาหกรรมการบินระดับสากล”
เรียนกับตัวจริงในอุตสาหกรรมการบิน ติดปีกสู่ธุรกิจด้านการบินแบบครบวงจร เชี่ยวชาญทั้งงานด้านบริหาร งานการตลาด งานสายการบินและท่าอากาศยาน การขนส่งทางอากาศทั้งผู้โดยสารและสินค้า พร้อมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ ฝึกปฏิบัติงานจริงกับองค์กรและสายการบินชั้นนำระดับประเทศ


View 34266