หลักสูตร/สาขา

การตลาดดิจิทัล

“นักการตลาดดิจิทัลตัวจริง พร้อมด้วยทักษะแบบรอบด้าน ตอบโจทย์ตลาดงานในอนาคต”
รู้ลึกเรื่องการตลาดดิจิทัลแบบรอบด้าน โดยการเรียนทฤษฎีควบคู่ฝึกปฏิบัติงานจริง สอนโดยผู้เชี่ยวชาญจากวงการตลาดดิจิทัล ที่มาพร้อมกับรูปแบบการเรียนที่ทันสมัย เรียนการตลาดอย่างเจาะลึกความเข้าใจเทรนด์การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค ตอบโจทย์ตลาดแรงงานในยุคดิจิทัลแบบมืออาชีพ

จุดเด่น

- ศึกษาภาคทฤษฎี มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่พัฒนาให้ผู้เรียนได้รับความรู้ด้านสาขาการจัดการการตลาดทั้งระบบในเชิงบูรณาการ โดยมีกลุ่มวิชาการตลาดบริการ และการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้นักศึกษาเลือกเรียน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญและภาคปฏิบัติ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา ได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษาเน้นให้นักศึกษาปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงทั้งภาครัฐและเอกชน
- ศึกษาดูงานในต่างประเทศ
- ส่งเสริม และสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม และส่งเสริมการประกวดแผนการตลาดทั้งภาครัฐและเอกชน
- นอกจากนั้นนักศึกษายังได้รับความรู้ และประสบการณ์จริงจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคข้อมูลข่าวสารในสหัสวรรษใหม่นี้

UploadImage ค่าเทอม   UploadImage  สาขาที่เปิดรับสมัคร   UploadImage สมัครเรียนออนไลน์   UploadImage ทุนการศึกษา

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ

ประสบการณ์การทำงาน :
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่งปัจจุบัน: หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร : 02 579 1111 ต่อ 2364
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
ประสบการณ์ทำงาน:
ตำแหน่ง: รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร : 02 579 1111 ต่อ 2327
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
ประสบการณ์ทำงาน
ตำแหน่ง: กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายขาย
บริษัท จำลองโปรเกรส จำกัด

ตำแหน่ง: หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด

มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาด โดยมีประสบการณ์จากการเป็นนักบริหารการตลาดให้หน่วยงานเอกชนในโครงการอสังหาริมทรัพย์กว่า 10 ปี หลังจากนั้นจึงเริ่มงานทางวิชาการโดยทำหน้าที่ประธานคณะอนุกรรมการโครงการสหกิจศึกษา Cooperation และประธานคณะอนุกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นอกจากนี้ยังได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารรายการ “เถ้าแก่น้อย” สถานีโทรทัศน์ช่อง The Nation ในปี 2549 ด้วย

งานวิจัย เรื่อง "ปัจจัยทางด้านทักษะการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการทำงานของพนักงานขายในธุรกิจขายตรง (The Job haracteristic’s Factors Affecting on Personal Selling’s Effectiveness in Direct Sales Business)" โดยได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี 2548 นอกจากนี้ยังมีบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในสื่อต่าง อาทิเช่น บทความ เทคโนยีที่ช่วยสนับสนุนการจัดจำหน่าย และบทความส่วนประสมร้านค้าปลีกในร้านสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ำมัน ในหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ ปี 2549 รวมถึงบทความเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะการทำงานของพนักงานขายในธุรกิจขายตรง ในวารสารศรีปทุมปริทัศน์ ปี 2549

โทร : 0 2579-1111 ต่อ 2327
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
ตำแหน่ง
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี #PMDU
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการหลักสูตร #DNAbySPU.com
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน : ประธานบริหาร www.SodaPrintinG.com
พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ JM Cuisine อาหารความคิดสร้างสรรค์ต้นตำรับเพชรบุรี จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน
พ.ศ. 2560 –ปัจจุบัน : บรรณาธิการที่ปรึกษา www.TheDigitalNews.co
พ.ศ. 2560 –ปัจจุบัน : คอลัมนิสต์ หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ
พ.ศ. 2560 –ปัจจุบัน : คอลัมนิสต์ สำนักข่าว nextempire.co
พ.ศ. 2557 –2560 : คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร)
พ.ศ. 2558 –2560 : ผู้อำนวยการหลักสูตร Digital Jam กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
พ.ศ. 2560 –ปัจจุบัน : อนุกรรมการประชาสัมพันธ์และการรับฟังความคิดเห็น คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย
พ.ศ. 2560 –ปัจจุบัน : คณะกรรมการ E-Commerce หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน : บรรณาธิการที่ปรึกษา There Magazine
พ.ศ. 2559 –2560 : อนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจการเกษตรสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
พ.ศ. 2559 –2560 : กรรมการประชาสัมพันธ์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
พ.ศ. 2559 –ปัจจุบัน : อนุกรรมการพัฒนาระบบ Tourism Gateway เพื่อรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยว คณะกรรมการนโยบายการท่อง
เที่ยวแห่งชาติ
พ.ศ. 2558 –2559 : อนุกรรมาธิการปฏิรูปการพาณิชย์และการบริการ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
พ.ศ. 2558 –2559 : อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากฎหมายการกีฬา สภาปฏิรูปแห่งชาติ
พ.ศ. 2558 –ปัจจุบัน : คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดเพชรบุรี (กรอ.จังหวัด)
พ.ศ. 2549 – 2557 : กรรมการผู้จัดการ ไทยทำน้ำผลไม้ เพชรบุรี
พ.ศ. 2558 –2559 : ผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (พลเอก จิระ โกมุทพงศ์)
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ Creative Digital Economy สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2557 – 2560 : กรรมการ สมาคมชาวเพชรบุรี
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา Biz Club Thailand กระทรวงพาณิชย์
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการ สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
พ.ศ. 2555- ปัจจุบัน : กรรมการ สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย
พ.ศ. 2555- ปัจจุบัน : ประธาน ATSME จังหวัดเพชรบุรี "สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย" กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน : วิทยากรบรรยาย ด้าน Digital Economy, Digital marketing ให้กับภาครัฐและเอกชน เดินทางบรรยาย 77 จังหวัดทั่ว
ประเทศ
พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน : อาจารย์พิเศษ ด้านการตลาดออนไลน์ , Digital Marketing , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,จุฬาลงกรณ์ , มหิดล,
เกษตรศาสตร์, ศรีปทุม, กรุงเทพ, รังสิต
พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน : รองประธาน เครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี ด้านพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน : ประธาน โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.169) จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ. 2553-2554 : คอลัมนิสต์ หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ
พ.ศ. 2551-2552 : เลขาธิการ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.169) จังหวัดเพชรบุรี


ประวัติการศึกษา
2555-2559 : ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2557 : Certificate in “Social and Economic Networks: Models and Analysis” by Matthew O. Jackson Stanford University
2556 : Certificate in "Values Driven Marketing" by Prof. Philip Kotler Kellogg School of Management, Northwestern University
2551-2553 : ปริญญาโท M.B.A. สาขาผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2552-2553 : ประกาศนียบัตร Junior MBA Chula จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2546-2549 : ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ เอกการเงิน มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการอบรม
2561 : หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการด้วยเครื่องมือบริหารจัดการสมัยใหม่
(Advance SME Program) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันอาหาร
2560 : หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 (TME)
2560 : หลักสูตรนักบริหารระดับสูง“ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก” นมธล. รุ่นที่ 1
2558 : หลักสูตร FUTURE ENTREPRENEURS FORUM รุ่นที่ 4 (FEF 4)
2558 : หลักสูตรสุดยอดผู้ประกอบการเพื่อสังคม ผู้บริหาร รุ่นที่ 2 (SEP-S 2)
2557 : TISCO Wealth Enhancement Program รุ่นที่ 2 (TiscoWEP2)
2556 : โครงการสร้างกลยุทธ์ธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ รุ่นที่ 1 (ABCSPU#1)
2556 : The Real Estate Executive Association of Chulalongkorn University (RECU#46)
2556 : หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่น 2 (นมธ.)
2555 : Singha Biz Course Entrepreneur 3
2552 : โครงการ "Super Leadership NIPs PLUS" รุ่น 2
2551 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.169)


เกียรติประวัติ
2556 : เข็มเครื่องหมายวชิราวุธ จากกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
2558 : แหนบคันชีพ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ
*นักเรียนดีเด่น ด้านวิชาการและกิจกรรม
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปีการศึกษา 2545
*เกียรติคุณศิษย์เก่า
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 2551
*รางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น ประเภท นักบริหารรุ่นใหม่ภาคเอกชน
NIPs PLUS Award 2009 สหพันธ์เครือข่ายผู้ผ่านการอบรมโครงการนักลงทุนรุ่นใหม่ ปี 2552
*ผู้ประกอบการผลงานดีเด่น
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2553
*รางวัล คนดีศรีสวนฯ
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2554
*รางวัล KSME
รายการ SME ตีแตก แตกด้วยคะแนนเอกฉันท์ 4 เสียง คณะกรรมการ 3 ท่าน กรรมการกิตติมศักดิ์ 1 ท่าน ปี 2554
*รางวัล SME ต้นแบบในด้าน การทำการตลาดด้วย Social Media
Make Money SME Awards 2010
*รางวัล GO ONLINE
ตีแตกการวางแผนธุรกิจออนไลน์ จากเวทีการแข่งขันธุรกิจ ของ Google ปี 2554
*SME Thailand Inno Awards 2012 สาขาโดดเด่นทางด้านการตลาด
จัดโดย กระทรวงพาณิชย์ นิตยสาร SMEThailand และธนาคารกสิกรไทย ปี 2555
*Singha Bizcourse Entrepreneur 3
รางวัลชนะเลิศ นำเสนอแผนธุรกิจ Creatoon ธุรกิจเพื่อสังคมช่วยเหลือคนพิการในการสร้างรายได้ผ่านทางออนไลน์
จัดโดย บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ปี 2555
*The Real Estate Executive Association of Chulalongkorn University 46
รางวัลรองชนะเลิศ นำเสนอแผนธุรกิจ Boutique VOYAG Hotel
จัดโดย RECU-senior ปี 2556
*ABCSPU Short Film #1
รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ในบทเอี๊ยฮวน จากหนังสั้น เรื่อง “Sleeping Giant” จัดโดย โครงการสร้างกลยุทธ์ธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ ABCSPU ร่วมกับ GTH ปี 2556
*Make The Difference #MTD101
ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 101 ผู้ทรงอิทธิพลทางโลกโซเชียลมีเดียของประเทศไทย จัดโดย makethedifference.org/mtd101 ปี 2557
*รางวัล "เพชรพาณิชย์" สาขาผู้ประกอบการรุ่นใหม่
จัดโดย กระทรวงพาณิชย์ ประจำปี 2558
*รางวัล นักศึกษาเก่าดีเด่น ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษา
โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2560

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2560 : คู่มือขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวด้วย Start Up กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2559 : การท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา:ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
2557 : Social Media กับการจัดการการสื่อสารทางการเมืองของนักการเมืองไทย
2556 : รูปแบบและกลยุทธ์ การปล่อยเงินกู้นอกระบบและติดตามท้วงหนี้แก๊งหมวกกันน็อค ดอกเบี้ยร้อยละ 20

ผลงานหนังสือ
2561 : หนังสือ #mottoTH vol.4 “เคยแพ้แต่ไม่เคยยอมแพ้”
2561 : หนังสือ #DNAjournal3 #TheGLITCH
2560 : หนังสือ #DNAjournal2 #itsyouYOU
2560 : หนังสือ #DNAjournal1 #Colon&Curve
2560 : หนังสือ #mottoTH vol.3 “สิ่งที่เราตามหาอยู่เคียงข้างเรามาตลอด”
2559 : หนังสือ “What’s UP : Start UP” 35 Start Up ไทยที่ต้องจับตามอง แนะนำโดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2559 : หนังสือ #mottoTH vol.2 “ใจบันดาลแรงสำคัญกว่าแรงบันดาลใจ”
2558 : หนังสือ “live once, live well”
2558 : หนังสือ “เพชรบุรี”
2557 : หนังสือ “ปัญหาไม่ใช่เรื่องใหญ่ เป็นแค่เรื่องใหม่ที่เราต้องเจอ” สำนักพิมพ์เนชั่น
2557 : หนังสือ #mottoTH vol.1 “เพราะโลกมันกว้าง คนข้างๆ จึงสำคัญ”
โทร : 0 2579-1111 ต่อ 2354
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
ประสบการณ์ทำงาน:
ตำแหน่ง : Merchandiser
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง : Purchasing and Accounting Director
บริษัท ซีดราก้อน เอ็นเตอร์เทนเมนท์

ตำแหน่ง : กรรมการ
บริษัท ซุปเปอร์ทรัพย์ ทราเวล จำกัด

ตำแหน่ง : กรรมการ
บริษัท เรดมาร์เบิ้ล บุชเชอร์รี่ จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

โทร : 0 2579-1111 ต่อ 2327
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360

การตลาดดิจิทัล

ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาดดิจิทัล)
บธ.บ. (การตลาดดิจิทัล)
Bachelor of Business Administration (Digital Marketing)
B.B.A. (Digital Marketing)

แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร

 

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
เรียนในเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.

แนะนำสาขา
พัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจ และความรู้ด้านการจัดการการตลาดดิจิทัล ด้านการวิเคราะห์ การวิจัย การวางแผนกิจกรรมทางการตลาด แบบบูรณาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชาโดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด กิจกรรมการเรียนการสอนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการส่งเสริมความเชี่ยวชาญให้แก่นักศึกษา สร้างประสบการณ์ตรงและรายได้ในระหว่างศึกษา โดยเน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบัน

จุดเด่น
ศึกษาภาคทฤษฎี มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่พัฒนาให้ผู้เรียนได้รับความรู้ด้านการจัดการการตลาดทั้งระบบในเชิงบูรณาการ โดยมีกลุ่มวิชาการตลาดบริการและการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้นักศึกษาเลือกเรียน  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญ  และภาคปฏิบัติส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษาเน้นให้นักศึกษาปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงทั้งภาครัฐและเอกชน การเรียนการสอนการเรียนการสอนตลาดออนไลน์ร่วมมือ Tarad.com กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์  และส่งเสริมความเชี่ยวชาญให้แก่นักศึกษา เป็นการสร้างประสบการณ์ตรงและรายได้ในระหว่างศึกษา โดยสอดคล้องกับแผนที่ทางเดิน(Road Map) สาขาวิชาการตลาด เน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบัน

มุ่งสู่การสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพในสาขาวิชาชีพที่ศึกษา ด้านการใช้ภาษาที่ 3 (ภาษาจีน) เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและมีความเข้าใจในวัฒนธรรมจีนจากประสบการณ์ตรง โดยการศึกษาในมหาวิทยาลัยกุ้ยโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษาดูงานในต่างประเทศ การมุ่งสู่การสร้างนักการตลาดมืออาชีพ (SMART MARKETING PROFESSIONAL) โดยการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาในการศึกษาดูงานในต่างประเทศเปิดโลกทัศน์จากการศึกษาดูงาน โดยมีกิจกรรมการศึกษาดูงานการจัดแสดงสินค้าแสดงสินค้า (World Event) ในระดับสากล ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการประกวดแผนการตลาดทั้งภาครัฐและเอกชน โครงการความร่วมมือระหว่าง บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) การอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการร้านค้าปลีกวิทยากรจากบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันให้ความช่วยเหลือพัฒนาร้านค้าปลีกรายย่อย เพื่อเสริมสร้างทักษะให้นักศึกษาและส่งผลต่อศักยภาพร้านค้าปลีกไทยให้ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนั้นนักศึกษายังได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคข้อมูลข่าวสารในสหัสวรรษใหม่นี้

สิ่งใหม่ จุดเด่น จุดแตกต่าง
มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่พัฒนาให้ผู้เรียนได้รับความรู้ด้านการจัดการการตลาดทั้งระบบในเชิงบูรณาการโดยมีกลุ่มวิชาการตลาดบริการและการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้นักศึกษาเลือกเรียนเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญและภาคปฏิบัติ

แผนการเรียน
วิทย์ - คณิต 
ศิลป์ - คำนวณ 
ศิลป์ - สังคม 
ศิลป์ - ภาษา 
ศิลป์ - จีน 
ศิลป์ - ญี่ปุ่น 
เทียบเท่า (อาชีวะ) 
เทียบเท่า (กศน.) 
สำเร็จการศึกษา ม.6 

ค่าเทอม
ตลอดการศึกษา 250,500 บาท 

ทุนการศึกษา
กยศ. กรอ.

ได้รับการรับรองจาก 
สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

อาชีพ
- นักวิเคราะห์การตลาด (Market Analyst)
- เจ้าหน้าที่การตลาดอินเทอร์เน็ต (Internet  Marketing Assistant)
- เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service/Support)
- ตัวแทนขาย  (Sales Representative)
- เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาด  (Marketing  Researcher)


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage UploadImage


#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนบริหารธุรกิจ สาขาไหนดี #บริหาร ศรีปทุม #สาขาการตลาด #การตลาด ศรีปทุม #คณะบริหาร สาขาการตลาด #เรียนการตลาดจบมาทำอะไร #วิชาการตลาด #เรียนการตลาด #เรียนการตลาดยากไหม

การตลาดดิจิทัล

- นักวิเคราะห์การตลาด
- เจ้าหน้าที่การตลาดอินเทอร์เน็ต
- เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
- ตัวแทนขาย
- เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาด ฯลฯ

การตลาดดิจิทัล

“นักการตลาดดิจิทัลตัวจริง พร้อมด้วยทักษะแบบรอบด้าน ตอบโจทย์ตลาดงานในอนาคต”
รู้ลึกเรื่องการตลาดดิจิทัลแบบรอบด้าน โดยการเรียนทฤษฎีควบคู่ฝึกปฏิบัติงานจริง สอนโดยผู้เชี่ยวชาญจากวงการตลาดดิจิทัล ที่มาพร้อมกับรูปแบบการเรียนที่ทันสมัย เรียนการตลาดอย่างเจาะลึกความเข้าใจเทรนด์การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค ตอบโจทย์ตลาดแรงงานในยุคดิจิทัลแบบมืออาชีพ


View 18170