หลักสูตร/สาขา

การตลาดดิจิทัล

“นักการตลาดดิจิทัลตัวจริง พร้อมด้วยทักษะแบบรอบด้าน ตอบโจทย์ตลาดงานในอนาคต”
รู้ลึกเรื่องการตลาดดิจิทัลแบบรอบด้าน โดยการเรียนทฤษฎีควบคู่ฝึกปฏิบัติงานจริง สอนโดยผู้เชี่ยวชาญจากวงการตลาดดิจิทัล ที่มาพร้อมกับรูปแบบการเรียนที่ทันสมัย เรียนการตลาดอย่างเจาะลึกความเข้าใจเทรนด์การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค ตอบโจทย์ตลาดแรงงานในยุคดิจิทัลแบบมืออาชีพ

จุดเด่น

- ศึกษาภาคทฤษฎี มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่พัฒนาให้ผู้เรียนได้รับความรู้ด้านสาขาการจัดการการตลาดทั้งระบบในเชิงบูรณาการ โดยมีกลุ่มวิชาการตลาดบริการ และการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้นักศึกษาเลือกเรียน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญและภาคปฏิบัติ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา ได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษาเน้นให้นักศึกษาปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงทั้งภาครัฐและเอกชน
- ศึกษาดูงานในต่างประเทศ
- ส่งเสริม และสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม และส่งเสริมการประกวดแผนการตลาดทั้งภาครัฐและเอกชน
- นอกจากนั้นนักศึกษายังได้รับความรู้ และประสบการณ์จริงจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคข้อมูลข่าวสารในสหัสวรรษใหม่นี้

UploadImage ค่าเทอม   UploadImage  สาขาที่เปิดรับสมัคร   UploadImage สมัครเรียนออนไลน์   UploadImage ทุนการศึกษา

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ

ประสบการณ์การทำงาน :

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์สากล
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่งปัจจุบัน: หัวหน้าสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผลงาน/รางวัล
1. รางวัลอาจารย์ดีเด่น สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ประจําปี 2558 สาขาสังคมศาสตร์ ประเภทอาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น
2. รางวัล The Innovative Teacher Award 2014 “Good” ด้าน Professional Practice ประจำปี 2557
3. รางวัลเทคนิคการสอนดีเด่น ประเภทเทคนิคการสอนแบบเน้นปัญหา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี 2555
โทร : 02 579 1111 ต่อ 2364
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
ประสบการณ์ทำงาน :

ตำแหน่ง: รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ความเชี่ยวชาญพิเศษ
1. Design Thinking in Corporate & Design Thinking in Education
2. Soft Skills Training, e.g., leadership skill, workplace time management or behavioral change practice

วิทยากร
1. ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาโครงการการนำจ่ายตามความต้องการของลูกค้า THP Delivery Choice บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด(มหาชน)
2. วิทยากร Design Thinking สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
3. วิทยากร Design Thinking สมาคมไทยไอโอที (Thai IoT Association)
4. วิทยากร Leadership Skill บริษัท TQM Insurance จำกัด (มหาชน)
5. อาจารย์พิเศษ College of Innovation, Thammasat University.
6. อาจารย์พิเศษ Business Transformation Technology คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7. อาจารย์พิเศษ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประกาศนียบัตร
• Safty and Service Procedure, Qantas Airways Head Quarter, Sydney, Australia.
• Design Thinking Boot Camp, Sripathum University, Bangkok
• DNA(Digital Network Advantage) Digital Marketing, Sripathum University, Bangkok
• Leader of Learning, HarvardX(Online), Harvard Graduate School of Education, Harvard University, U.S.A
• Corporate Innovative Boot Camp Design Thinking (d.school Stanford University) by RISE Accelerator, Bangkok
โทร : 02 579 1111 ต่อ 2327
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
ประสบการณ์ทำงาน :

ตำแหน่ง: กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายขาย
บริษัท จำลองโปรเกรส จำกัด

ตำแหน่ง: หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผลงานทางวิชาการ
• เรื่อง“ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานขายของบริษัทยาในประเทศไทย.” 2556. มหาวิทยาลัยศรีปทุม.แหล่งเงินทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ระยะเวลา 1 ปี (พ.ศ. 2556)
• เรื่อง “ปัจจัยสู่ความสำเร็จในอาชีพขายของพนักงานในร้านจำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่งบ้านในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.” 2554. มหาวิทยาลัยศรีปทุม. แหล่งเงินทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ระยะเวลา 1 ปี (พ.ศ. 2554)
• เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการทำงานของพนักงานขายในธุรกิจขายตรง". 2549. มหาวิทยาลัยศรีปทุม.มหาวิทยาลัยศรีปทุม. แหล่งเงินทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ระยะเวลา 1 ปี (พ.ศ. 2549)

วิทยากร
• เป็นวิทยากรบรรยาย เทคนิคการบริการอย่างมืออาชีพ ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี 2558
• วิทยากรบรรยาย เทคนิคการขายและการบริการ บริษัท ซีดับบลิวเอส จำกัด ปี 2554
• วิทยากรบรรยาย เทคนิคการขาย ศูนย์บ่มเพาะ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี 2550

บทความ
บทความ เทคโนยีที่ช่วยสนับสนุนการจัดจำหน่าย และบทความส่วนประสมร้านค้าปลีกในร้านสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ำมัน ในหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ ปี 2549
โทร : 0 2579-1111 ต่อ 2327
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
ตำแหน่ง
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี #PMDU
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการหลักสูตร #DNAbySPU.com
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน : ประธานบริหาร www.SodaPrintinG.com

ประวัติการศึกษา
2555-2559 : ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2557 : Certificate in “Social and Economic Networks: Models and Analysis” by Matthew O. Jackson Stanford University
2556 : Certificate in "Values Driven Marketing" by Prof. Philip Kotler Kellogg School of Management, Northwestern Universityเกียรติประวัติ
*Make The Difference #MTD101
ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 101 ผู้ทรงอิทธิพลทางโลกโซเชียลมีเดียของประเทศไทย จัดโดย makethedifference.org/mtd101 ปี 2557
*รางวัล "เพชรพาณิชย์" สาขาผู้ประกอบการรุ่นใหม่
จัดโดย กระทรวงพาณิชย์ ประจำปี 2558
*รางวัล นักศึกษาเก่าดีเด่น ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษา
โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2560

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2560 : คู่มือขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวด้วย Start Up กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2559 : การท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา:ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
2557 : Social Media กับการจัดการการสื่อสารทางการเมืองของนักการเมืองไทย

ผลงานหนังสือ
2561 : หนังสือ #mottoTH vol.4 “เคยแพ้แต่ไม่เคยยอมแพ้”
2561 : หนังสือ #DNAjournal3 #TheGLITCH
2560 : หนังสือ #DNAjournal2 #itsyouYOU
โทร : 0 2579-1111 ต่อ 2354
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
ประสบการณ์การทำงาน :

ตำแหน่ง: ผู้จัดการทั่วไป
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพนมบรรจุแก๊ส

ตำแหน่ง: ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท 3 ณัฐ แอลพีจี จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประสบการณ์ด้านการสอน :
• อาจารย์พิเศษ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• อาจารย์ประจำ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ
• อาจารย์ประจำ, วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2327
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2360

การตลาดดิจิทัล

ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล)
บธ.บ. (สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล)
Bachelor of Business Administration (Digital Marketing)
B.B.A. (Digital Marketing)

แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร

 

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
เรียนในเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.

แนะนำสาขา
พัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจ และความรู้ด้านการจัดการการตลาดดิจิทัล ด้านการวิเคราะห์ การวิจัย การวางแผนกิจกรรมทางการตลาด แบบบูรณาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชาโดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด กิจกรรมการเรียนการสอนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการส่งเสริมความเชี่ยวชาญให้แก่นักศึกษา สร้างประสบการณ์ตรงและรายได้ในระหว่างศึกษา โดยเน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบัน

จุดเด่น
ศึกษาภาคทฤษฎี มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่พัฒนาให้ผู้เรียนได้รับความรู้ด้านการจัดการการตลาดทั้งระบบในเชิงบูรณาการ โดยมีกลุ่มวิชาการตลาดบริการและการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้นักศึกษาเลือกเรียน  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญ  และภาคปฏิบัติส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษาเน้นให้นักศึกษาปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงทั้งภาครัฐและเอกชน การเรียนการสอนการเรียนการสอนตลาดออนไลน์ร่วมมือ Tarad.com กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์  และส่งเสริมความเชี่ยวชาญให้แก่นักศึกษา เป็นการสร้างประสบการณ์ตรงและรายได้ในระหว่างศึกษา โดยสอดคล้องกับแผนที่ทางเดิน(Road Map) สาขาวิชาการตลาด เน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบัน

มุ่งสู่การสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพในสาขาวิชาชีพที่ศึกษา ด้านการใช้ภาษาที่ 3 (ภาษาจีน) เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและมีความเข้าใจในวัฒนธรรมจีนจากประสบการณ์ตรง โดยการศึกษาในมหาวิทยาลัยกุ้ยโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษาดูงานในต่างประเทศ การมุ่งสู่การสร้างนักการตลาดมืออาชีพ (SMART MARKETING PROFESSIONAL) โดยการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาในการศึกษาดูงานในต่างประเทศเปิดโลกทัศน์จากการศึกษาดูงาน โดยมีกิจกรรมการศึกษาดูงานการจัดแสดงสินค้าแสดงสินค้า (World Event) ในระดับสากล ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการประกวดแผนการตลาดทั้งภาครัฐและเอกชน โครงการความร่วมมือระหว่าง บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) การอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการร้านค้าปลีกวิทยากรจากบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันให้ความช่วยเหลือพัฒนาร้านค้าปลีกรายย่อย เพื่อเสริมสร้างทักษะให้นักศึกษาและส่งผลต่อศักยภาพร้านค้าปลีกไทยให้ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนั้นนักศึกษายังได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคข้อมูลข่าวสารในสหัสวรรษใหม่นี้

สิ่งใหม่ จุดเด่น จุดแตกต่าง
มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่พัฒนาให้ผู้เรียนได้รับความรู้ด้านการจัดการการตลาดทั้งระบบในเชิงบูรณาการโดยมีกลุ่มวิชาการตลาดบริการและการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้นักศึกษาเลือกเรียนเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญและภาคปฏิบัติ

แผนการเรียน
วิทย์ - คณิต 
ศิลป์ - คำนวณ 
ศิลป์ - สังคม 
ศิลป์ - ภาษา 
ศิลป์ - จีน 
ศิลป์ - ญี่ปุ่น 
เทียบเท่า (อาชีวะ) 
เทียบเท่า (กศน.) 
สำเร็จการศึกษา ม.6 

ค่าเทอม
ตลอดการศึกษา 250,500 บาท 

ทุนการศึกษา
กยศ. กรอ.

ได้รับการรับรองจาก 
สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

อาชีพ
- นักวิเคราะห์การตลาด (Market Analyst)
- เจ้าหน้าที่การตลาดอินเทอร์เน็ต (Internet  Marketing Assistant)
- เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service/Support)
- ตัวแทนขาย  (Sales Representative)
- เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาด  (Marketing  Researcher)


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage UploadImage


#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนบริหารธุรกิจ สาขาไหนดี #บริหาร ศรีปทุม #สาขาการตลาด #การตลาด ศรีปทุม #คณะบริหาร สาขาการตลาด #เรียนการตลาดจบมาทำอะไร #วิชาการตลาด #เรียนการตลาด #เรียนการตลาดยากไหม

การตลาดดิจิทัล

- นักวิเคราะห์การตลาด
- เจ้าหน้าที่การตลาดอินเทอร์เน็ต
- เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
- ตัวแทนขาย
- เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาด ฯลฯ

การตลาดดิจิทัล

“นักการตลาดดิจิทัลตัวจริง พร้อมด้วยทักษะแบบรอบด้าน ตอบโจทย์ตลาดงานในอนาคต”
รู้ลึกเรื่องการตลาดดิจิทัลแบบรอบด้าน โดยการเรียนทฤษฎีควบคู่ฝึกปฏิบัติงานจริง สอนโดยผู้เชี่ยวชาญจากวงการตลาดดิจิทัล ที่มาพร้อมกับรูปแบบการเรียนที่ทันสมัย เรียนการตลาดอย่างเจาะลึกความเข้าใจเทรนด์การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค ตอบโจทย์ตลาดแรงงานในยุคดิจิทัลแบบมืออาชีพ


View 39377