หลักสูตร/สาขา

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (New)

“หลักสูตรทันสมัย สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ยุคไทยแลนด์ 4.0”
ด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย เน้นการเรียนรู้กระบวนการสร้างธุรกิจในโลกยุคดิจิทัล ได้ลงมือทำธุรกิจจริง มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาในทุกขั้นตอนตั้งแต่การเรียนบริหารขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงการฝึกทำธุรกิจ ใช้วิธีการเรียนการสอนแบบ Project - Based Learning เพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญ แบบผู้ประกอบการยุค 4.0

จุดเด่น

มุ่งเน้นหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับแนวทางการจัดการสมัยใหม่ และการพัฒนาองค์กรเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและภูมิภาค Asean โดยมีกลุ่มวิชาที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ

UploadImage ค่าเทอม   UploadImage  สาขาที่เปิดรับสมัคร   UploadImage สมัครเรียนออนไลน์   UploadImage ทุนการศึกษา

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ

ประสบการณ์ทำงาน :

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์
วิทยาเขต บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

ตำแหน่ง : นักเศรษฐกร
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

ประสบการณ์ด้านการสอน :
(ระดับปริญญาตรี) รายวิชา หลักการจัดการ, วิเคราะห์เชิงปริมาณ, การวิเคราะห์โครงการลงทุน,
การพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ, การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

(ระดับปริญญาโท) รายวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ, การติดต่อสื่อสารและการเจรจาต่อรอง,
รวมถึงเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นิสิตปริญญาโท

ประสบการณ์การทำงานตำแหน่งนักเศรษฐกร :
• ผู้จัดทำรายงานสภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ เพื่อรายงานข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจ ให้หน่วยงานทราบ
• ผู้ดูแลข้อมูลโครงการประกันเงินฝากของธนาคารพาณิชย์
• ผู้ดูแลข้อมูลโครงการซื้อขาย สัญญาอนุพันธ์ทองคำล่วงหน้า

ความชำนาญพิเศษ :
• การวิเคราะห์ทางสถิติวิจัย ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์สมการเชิงเส้น (Linear Programming)
• การวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยเทคนิคการวิจัยแบบอนาคต (EDFR)
• การวิเคราะห์โครงการลงทุนและการประเมินความเสี่ยงทางการลงทุน

ประสบการณ์ด้านงานบริการทางวิชาการให้แก่สังคม :
• วิทยากรรับเชิญบรรยายหัวข้อ ทักษะการเป็นนักเล่าเรื่อง ผ่านสื่อ ผ่านบุคคล และการพัฒนาภาษา ให้กับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเพชรบุรี
• วิทยากรรับเชิญบรรยายหัวข้อ ฝึกทักษะให้กับชุมชนเพื่อถ่ายทอดแนวทางการจัดการต้อนรับนักท่องเที่ยว ให้กับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเพชรบุรี
• วิทยากรรับเชิญบรรยายหัวข้อ การสร้างเรื่องราวให้กับชุมชนเพื่อส่งเสริมท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเพชรบุรี
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2327
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (New)

ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administration 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.บ. 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A. 

แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร
วิทย์ - คณิต 
ศิลป์ - คำนวณ 
ศิลป์ - สังคม 
ศิลป์ - ภาษา 
ศิลป์ - จีน 
ศิลป์ - ญี่ปุ่น 
เทียบเท่า (อาชีวะ) 
เทียบเท่า (กศน.) 
สำเร็จการศึกษา ม.6 

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
ภาคปกติ

เรียนในเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. 
ภาคเสาร์-อาทิตย์
เรียนนอกเวลาราชการ เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 9.00 - 17.00 น. 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
เป็นภาควิชาที่เปิดดำเนินการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2520 ในนามของ “สาขาวิชาการบริหาร” ภายหลังในปี พ.ศ.2534 ได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยให้แก้ไขชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร เป็น “บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ” เปิดสอนหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรเทียบโอน ภาคปกติ และภาคเสาร์-อาทิตย์

จุดเด่น
มุ่งเน้นหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับแนวทาง การจัดการสมัยใหม่ และการพัฒนาองค์กรเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและภูมิภาค Asean โดยมีกลุ่มวิชาที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ เช่น
- การเป็นเจ้าของธุรกิจ 
- การจัดการองค์กรภาครัฐ
- การจัดการธุรกิจซาลอน
- การจัดการธุรกิจกีฬา

การเรียนการสอนเน้นในทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบัติ การบูรณาการ และการศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาในการเสริมสร้างทักษะการเป็นนักบริหารรุ่นใหม่และผู้ประกอบการในอนาคต ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีทางธุรกิจ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำธุรกิจจริง ผ่านทาง E-Commerce เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและเป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่เกิดขึ้น โดยยึดหลักการเป็นนักธุรกิจที่ดีและมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม

สิ่งใหม่ จุดเด่น จุดแตกต่าง
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำธุรกิจจริง ผ่านทาง E-Commerce เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพแก่นักศึกษาเพื่อเป็นการปูพื้นฐานทางด้านธุรกิจ และการทำงานจริง
- มุ่งเน้นหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับแนวทางการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาองค์กรเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและภูมิภาค Asean โดยมีกลุ่มวิชาที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ
- มีรายวิชาเอกเลือก "การจัดการธุรกิจซาลอน" ที่มีรูปแบบการเรียนการสอน–เรียน ที่ Chalachol Academy ตลอดภาคการศึกษา

 

 


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage


 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (New)

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันชีวิตการทำงานในฐานะนักบริหารขององค์กรภาคเอกชน และภาครัฐ ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจของครอบครัวเป็นพื้นฐานในการจัดตั้งธุรกิจของตนเอง

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (New)

“หลักสูตรทันสมัย สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ยุคไทยแลนด์ 4.0”
ด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย เน้นการเรียนรู้กระบวนการสร้างธุรกิจในโลกยุคดิจิทัล ได้ลงมือทำธุรกิจจริง มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาในทุกขั้นตอนตั้งแต่การเรียนบริหารขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงการฝึกทำธุรกิจ ใช้วิธีการเรียนการสอนแบบ Project - Based Learning เพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญ แบบผู้ประกอบการยุค 4.0


View 9586