หลักสูตร/สาขา

บริหารธุรกิจ (New)

“หลักสูตรทันสมัย สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ยุคไทยแลนด์ 4.0”
ด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย เน้นการเรียนรู้กระบวนการสร้างธุรกิจในโลกยุคดิจิทัล ได้ลงมือทำธุรกิจจริง มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาในทุกขั้นตอนตั้งแต่การเรียนบริหารขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงการฝึกทำธุรกิจ ใช้วิธีการเรียนการสอนแบบ Project - Based Learning เพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญ แบบผู้ประกอบการยุค 4.0

จุดเด่น

มุ่งเน้นหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับแนวทางการจัดการสมัยใหม่ และการพัฒนาองค์กรเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและภูมิภาค Asean โดยมีกลุ่มวิชาที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ

UploadImage ค่าเทอม   UploadImage  สาขาที่เปิดรับสมัคร   UploadImage สมัครเรียนออนไลน์   UploadImage ทุนการศึกษา

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ

ประสบการณ์การทำงาน :

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน

ตำแหน่ง: หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่งปัจจุบัน: หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผลงานด้านวิชาการ :
1. มุกดาฉาย แสนเมือง. “การศึกษาเพื่อระบุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของบริการทางการศึกษาตามมุมมองของผู้เรียนและผู้สอน : กรณีศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการเทคโนโลยี และการจัดการอุตสาหกรรม.” วารสารศรีปทุมปริทัศน์, 2549
2. Sandmaung, Mukdashine, and Do Ba Khang. "Quality expectations in Thai higher education institutions: multiple stakeholder perspectives." Quality Assurance in Education 21.3 (2013): 260.
3. มุกดาฉาย แสนเมือง และ ชลทิศ ดาราวงศ์. “ความคาดหวัง การรับรู้ และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการบริการในหลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลัยไทย.” วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ: ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560.
4. Nilplub C., Sansmaung M. Service Quality, Perceived Value for Money, and Student Satisfaction: The Comparative Study between Public and Private University in Thailand. Suthiparithat, Special Edition April-June 2018: 107-120.
5. Chartaya Nilplub, Mukdashine Sandmaung, Service Quality, Perceived Value for Money, and Student Satisfaction: The Comparative Study between Public and Private University in Thailand, Full Paper Proceeding BIRC-2018, Vol. 01 – Issue 02, 1-9
6. Chonlatis Darawong & Mukdashine Sandmaung (2019) Service quality enhancing student satisfaction in international programs of higher education institutions: a local student perspective, Journal of Marketing for Higher Education, DOI: 10.1080/08841241.2019.1647483

ความเชี่ยวชาญพิเศษ
• ด้านการจัดการการดำเนินงานและการผลิต
• ด้านการจัดการคุณภาพ
• ด้านการจัดการเงิน
• ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์
• ด้านการจัดการองค์กร

งานวิจัย
1. มุกดาฉาย แสนเมือง. (2556). การวิเคราะห์ช่องว่างของคุณภาพบริการทางการศึกษาของ มหาวิทยาลัยไทยจากมุมมองของนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ. งานวิจัยนี้ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2556.
2. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ “โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ” (2560) กรมสารบรรณทหารอากาศ. ทีมวิจัยศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร : 0 2579-1111 ต่อ 2354
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
ประสบการณ์การทำงาน :

ตำแหน่ง: ผู้ประสานงานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา,อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วิทยากรรับเชิญ : บรรยายพิเศษ
• บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หัวข้อ “การบริหารงานสำนักงานและสร้างประสิทธิภาพในงานเอกสาร”
• มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมป์ หัวข้อ “แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง”
• โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพาณิชยการ หัวข้อ “ธุรกิจพอเพียง”

ที่ปรึกษา :
ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “โครงการคอนโดผัก” ให้โรงเรียนอนุบาลวัดไตรรัตนาราม

งานวิจัย :
เรื่อง การศึกษาผลการใช้ Balanced Scorecard กับการจัดการองค์การ : กรณีศึกษาธุรกิจโทรคมนาคม

เอกสารและตำรา :
1. เอกสารประกอบการเรียนรู้ด้วยตัวเองเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางการบัญชี ของ สมาคมธนาคารไทย
2. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อม
3. เอกสารประกอบการสอนหลักการจัดการสมัยใหม่
4. เอกสารประกอบการสอนวิชาการเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่

ผลงาน/รางวัล
1. ผู้พัฒนารายวิชา SPU007 สุดยอดแนวคิดธุรกิจยุคดิจิทัล ในระบบ THAI MOOC
2. บุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ระดับผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2562
3. ผู้ทรงคุณวุฒิ PM Awards ปี 2017 – 2018
4. เกียรติบัตรอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น โครงการประกวดแข่งขันนวัตกรรมทางธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ปี 2561
5. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานพัฒนาการสอน
6. e-Book วิชา MGT228 การจัดการสมัยใหม่
7. วิทยากรกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำปี 2556
โทร : 02 579 1111 ต่อ 2461
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผลงานตำรา :
คณิตเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น

ผลงานวิจัย :
เรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา"
เรื่อง "การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร"
เรื่อง "พฤติกรรมการซื้อทองรูปพรรณของประชาชนในกรุงเทพมหานคร"

ผลงาน E-Learning :
การจัดทำบทเรียน E-learning ในรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์

รางวัลที่ได้รับ :
1.รางวัลการสอนดีเด่น (The Best Teaching Award) ระดับคณะ ประจำปี 2553
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประจำปี 2557 โครงการ “สอนอย่างไร ให้บัณฑิตไทยไม่โกง”


โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2365
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผลงานวิจัย :

เรื่อง(นักวิจัยร่วม) “การจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination:IEE) โครงการก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้น้ำ ระบบ 115 เควี (เส้นที่ 3) ไปยังเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และงานขยายเขตระบบจำหน่ายไปยังเกาะปันหยี จังหวัดพังงา” โดยรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง(นักวิจัยร่วม) "โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนากาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ (หมู่เกาะสิมิลัน)” โดยรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช

เรื่อง(นักวิจัยร่วม) "การศึกษาสถานการณ์การท่องเที่ยวทางทะเลและสภาพเศรษฐกิจสังคมในจังหวัดชุมพร".A study on the situation of marine tourism and socio-economic condition in Chumphon Province ได้รับทุนจาก สกอ.(อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน)

บทความวิชาการ :
สุภาวดี ฮะมะณี. “รูปแบบและปัจจัยที่มีผลต่อการออมของครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานค.การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ประจำปี 2556. สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 31พฤษภาคม 2556. หน้า1,603-1,612

สุภาวดี ฮะมะณี. “ความเป็นไปได้ในการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการเพิ่มความเป็นกรดของทะเลบริเวณอ่าวไทย. ” วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ปีที่ 20 ฉบับที่ 1. หน้า109-117.

- Supawadee Hamanee. “Zooplankton in Coral Communities at Muko Samet, ,Rayong Province Following the
2013 Oil Spill.” Proceeding of the 40th Congress on Science and Technology of Thailand (HTT40).748-752.

Supawadee Hamanee. “Managing recreational diving in temporary closures following the 2010 coral bleaching event in the Andaman Sea.” 2016. Proceedings of the 13th International Coral Reef Symposium, Honolulu


โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2327
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
ประสบการณ์ทำงาน :

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์
วิทยาเขต บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

ตำแหน่ง : นักเศรษฐกร
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ประสบการณ์ด้านการสอน :
(ระดับปริญญาตรี) รายวิชา หลักการจัดการ, วิเคราะห์เชิงปริมาณ, การวิเคราะห์โครงการลงทุน,
การพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ, การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

(ระดับปริญญาโท) รายวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ, การติดต่อสื่อสารและการเจรจาต่อรอง,
รวมถึงเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นิสิตปริญญาโท

ประสบการณ์การทำงานตำแหน่งนักเศรษฐกร :
• ผู้จัดทำรายงานสภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ เพื่อรายงานข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจ ให้หน่วยงานทราบ
• ผู้ดูแลข้อมูลโครงการประกันเงินฝากของธนาคารพาณิชย์
• ผู้ดูแลข้อมูลโครงการซื้อขาย สัญญาอนุพันธ์ทองคำล่วงหน้า

ความชำนาญพิเศษ :
• การวิเคราะห์ทางสถิติวิจัย ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์สมการเชิงเส้น (Linear Programming)
• การวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยเทคนิคการวิจัยแบบอนาคต (EDFR)
• การวิเคราะห์โครงการลงทุนและการประเมินความเสี่ยงทางการลงทุน

ประสบการณ์ด้านงานบริการทางวิชาการให้แก่สังคม :
• วิทยากรรับเชิญบรรยายหัวข้อ ทักษะการเป็นนักเล่าเรื่อง ผ่านสื่อ ผ่านบุคคล และการพัฒนาภาษา ให้กับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเพชรบุรี
• วิทยากรรับเชิญบรรยายหัวข้อ ฝึกทักษะให้กับชุมชนเพื่อถ่ายทอดแนวทางการจัดการต้อนรับนักท่องเที่ยว ให้กับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเพชรบุรี
• วิทยากรรับเชิญบรรยายหัวข้อ การสร้างเรื่องราวให้กับชุมชนเพื่อส่งเสริมท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเพชรบุรี
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2327
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360

บริหารธุรกิจ (New)

ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administration 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.บ. 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A. 

แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร
วิทย์ - คณิต 
ศิลป์ - คำนวณ 
ศิลป์ - สังคม 
ศิลป์ - ภาษา 
ศิลป์ - จีน 
ศิลป์ - ญี่ปุ่น 
เทียบเท่า (อาชีวะ) 
เทียบเท่า (กศน.) 
สำเร็จการศึกษา ม.6 

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
ภาคปกติ

เรียนในเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. 
ภาคเสาร์-อาทิตย์
เรียนนอกเวลาราชการ เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 9.00 - 17.00 น. 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
เป็นภาควิชาที่เปิดดำเนินการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2520 ในนามของ “สาขาวิชาการบริหาร” ภายหลังในปี พ.ศ.2534 ได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยให้แก้ไขชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร เป็น “บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ” เปิดสอนหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรเทียบโอน ภาคปกติ และภาคเสาร์-อาทิตย์

จุดเด่น
มุ่งเน้นหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับแนวทาง การจัดการสมัยใหม่ และการพัฒนาองค์กรเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและภูมิภาค Asean โดยมีกลุ่มวิชาที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ เช่น
- การเป็นเจ้าของธุรกิจ 
- การจัดการองค์กรภาครัฐ
- การจัดการธุรกิจซาลอน
- การจัดการธุรกิจกีฬา

การเรียนการสอนเน้นในทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบัติ การบูรณาการ และการศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาในการเสริมสร้างทักษะการเป็นนักบริหารรุ่นใหม่และผู้ประกอบการในอนาคต ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีทางธุรกิจ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำธุรกิจจริง ผ่านทาง E-Commerce เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและเป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่เกิดขึ้น โดยยึดหลักการเป็นนักธุรกิจที่ดีและมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม

สิ่งใหม่ จุดเด่น จุดแตกต่าง
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำธุรกิจจริง ผ่านทาง E-Commerce เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพแก่นักศึกษาเพื่อเป็นการปูพื้นฐานทางด้านธุรกิจ และการทำงานจริง
- มุ่งเน้นหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับแนวทางการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาองค์กรเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและภูมิภาค Asean โดยมีกลุ่มวิชาที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ
- มีรายวิชาเอกเลือก "การจัดการธุรกิจซาลอน" ที่มีรูปแบบการเรียนการสอน–เรียน ที่ Chalachol Academy ตลอดภาคการศึกษา

 

 


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage


 

บริหารธุรกิจ (New)

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันชีวิตการทำงานในฐานะนักบริหารขององค์กรภาคเอกชน และภาครัฐ ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจของครอบครัวเป็นพื้นฐานในการจัดตั้งธุรกิจของตนเอง

บริหารธุรกิจ (New)

“หลักสูตรทันสมัย สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ยุคไทยแลนด์ 4.0”
ด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย เน้นการเรียนรู้กระบวนการสร้างธุรกิจในโลกยุคดิจิทัล ได้ลงมือทำธุรกิจจริง มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาในทุกขั้นตอนตั้งแต่การเรียนบริหารขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงการฝึกทำธุรกิจ ใช้วิธีการเรียนการสอนแบบ Project - Based Learning เพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญ แบบผู้ประกอบการยุค 4.0


View 17007