การจัดการธุรกิจดิจิทัล (New)

มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ทางด้านศิลปะการออกแบบ มีเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นและการออกแบบทีสอดคล้องกับเทคโนโลยีเหล่านี้ซึ่งมีส่วนช่วยให้มนุษย์สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนมีความชำนิชำนาญในการนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์งานศิลปะสมัยใหม่และนำเสนอผลงานในวงการวิชาชีพต่อไปอย่างประสบผลสำเร็จ

จุดเด่น

มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ทางด้านศิลปะการออกแบบ มีเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นและการออกแบบทีสอดคล้องกับเทคโนโลยีเหล่านี้ซึ่งมีส่วนช่วยให้มนุษย์สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- สายงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
- สายงานฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
- สายงานฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและการวางแผนธุรกิจ
- สายงานฝ่ายการบริหารโครงการ
- สายงานธุรกิจออนไลน์และธุรกิจดิจิทัล
- เจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการ
- ธุรกิจ Stratup
- อาชีพใหม่ ๆ เช่น ผู้ทำรายการบนยูทูป (YouTuber), นักรีวิวสินค้า (Product Reviewer), นักแคสเกมส์ (Game Caster), บล็อกเกอร์ (Blogger)
ฯลฯ

รายละเอียด

 ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจดิจิทัล)
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจดิจิทัล)
Bachelor of Business Administration (Digital Business Management)
B.B.A. (Digital Business Management)

 

แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร


ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
เรียนในเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. 

รายละเอียดหลักสูตร

สาขานี้สอดคล้องกับการทำธุรกิจในปัจจุบันที่เป็นแบบออนไลน์มากขึ้น และเป็นธุรกิจที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดย มีกลุ่มวิชาให้เลือกเรียนคือ การจัดการกระบวนการ (Business Process Management) และการจัดการธุรกิจเกิดใหม่ (Start Up Business) เหมาะสำหรับผู้ที่จะคิดทำธุรกิจออนไลน์ และต้องการเรียนรู้กระบวนการด้านธุรกิจ ด้านไอที สนุกกับเครื่องมือ Gadget ใหม่ๆ และเพิ่มทักษะด้านการบริหารจัดการ เน้นความสำเร็จในการทำธุรกิจด้วยการใช้เทคโนโลยี การนำธุรกิจเข้าสู่ยุคของเศรษฐกิจดิจิทัล และการสร้างธุรกิจเกิดใหม่ในระหว่างการเรียน สอนโดยผู้เชี่ยวชาญและคร่ำหวอดในวงการดิจิทัล

Digital Economy ทำให้เกิดธุรกิจ เช่น Facebook Alibaba GRABTAXI และทำให้วิถีการทำธุรกิจเปลี่ยนไป คุณอาจจะสามารถสร้างธุรกิจและประสบความสำเร็จแค่ข้ามคืนขณะที่ธุรกิจแบบดั้งเดิมโดยท้าทาย และต้องปรับตัวสู่ Digital เพื่อความอยู่รอดสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล เตรียมคุณให้พร้อมเป็นผู้สร้างธุรกิจหรือผู้ทำงานในธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

การพัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยผลักดัน ให้เกิดการก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นคือ การปรับตัวและการนำเอาความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการ การจัดการกระบวนการ นวัตกรรมการบริการ เทคโนโลยี และการจัดการธุรกิจดิจิทัล เป็นหลักสูตรสหวิทยาการและบูรณาการทางด้านการจัดการทางด้านนวัตกรรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และความคิดสร้างสรรค์ อย่างเหมาะสมช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ เพื่อเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถลดต้นทุน สนับสนุนการตัดสินใจในการลงทุนและดำเนินงาน เพื่อสร้างโอกาสและช่องทางในการดำเนินธุรกิจ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสร้างสรรค์ธุรกิจ Start Up ใหม่ๆ

สิ่งใหม่ จุดเด่น จุดแตกต่าง
มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ทางด้านศิลปะการออกแบบ มีเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นและการออกแบบทีสอดคล้องกับเทคโนโลยีเหล่านี้ซึ่งมีส่วนช่วยให้มนุษย์สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนมีความชำนิชำนาญในการนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์งานศิลปะสมัยใหม่และนำเสนอผลงานในวงการวิชาชีพต่อไปอย่างประสพผลสำเร็จ


โอกาสทางอาชีพ
1  นักพัฒนาธุรกิจ ธุรกิจออนไลน์ และธุรกิจดิจิทัล

2  นักวิเคราะห์และวางแผนทางธุรกิจ ธุรกิจออนไลน์ และธุรกิจดิจิทัล

3  เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

4  เจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล

5  Start Up

6 Product reviewe

อาชีพ

- ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์
- เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
- เจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจดิจิทัล
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และวางแผนธุรกิจและธุรกิจดิจิทัล
- เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ-เจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการ


เส้นทางอาชีพและความก้าวหน้า โอกาสงานในอนาคต
- การจัดการธุรกิจดิจิทัล
- การสร้างมูลค่าทางธุรกิจดิจิทัล
- การพัฒนาธุรกิจใหม่บนพื้นฐานทางเทคโนโลยี
- การจัดการกลยุทธ์สำหรับธุรกิจดิจิทัล
- การบริหารโครงการทางธุรกิจดิจิทัล
- การออบแบบระบบงานทางธุรกิจ
- เทคโนโลยีสำ.หรับธุรกิจดิจิทัล
- การจัดการธุรกิจออนไลน์
- การเป็นเจ้าของธุรกิจดิจิทัล


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImageUploadImageUploadImage


UploadImage

 

 

 

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ

โทร : 02-558-6888 ต่อ 2407
โทร : 02-558-6888 ต่อ 2407