การจัดการธุรกิจการบิน (New)

มีอาชีพแน่นอน ไม่ตกงาน รายได้ดี มั่นคง เป็นเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับด้านการบินได้ สาขานี้ผู้เรียนสามารถกู้ กรอ. ได้ เพราะเป็นสาขาที่ยังต้องการบุคลากรอีกเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจด้านการบิน โดยจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชาคือ Air Cargo Management และ Airport Management

จุดเด่น

เน้นการเรียนรู้ด้านจัดการ ด้านธุรกิจ ด้านการบิน และฝึกปฏิบัติงานกับผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการบินโดยตรง เช่น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และสถาบันการบินพลเรือน เป็นต้น

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- พนักงานหรือเจ้าหน้าที่สายบริหารด้านธุรกิจการบิน
- พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดด้านธุรกิจการบิน
- พนักงานบริการและต้อนรับภาคพื้นดิน ( ground attendant )
- พนักงานบริการและต้อนรับบนเครื่องบิน ( flight attendant )
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ
เจ้าหน้าที่แผนกคลังสินค้าทางอากาศ (Air Cargo) กรมการขนส่งทางอากาศ
- เจ้าหน้าที่ในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน เช่น บริษัท การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
จำกัด (มหาชน)
- กรมศุลกากร สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
- เจ้าหน้าที่แผนกสำรองที่นั่งและจัดจำหน่ายบัตรโดยสารของบริษัท
ตัวแทนการท่องเที่ยว ตัวแทนส่งเสริมการตลาดสายการบินต่างๆ

รายละเอียด

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน)
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจการบิน)
Bachelor of Business Administration (Aviation Business Management)
B.B.A. (Aviation Business Management)

 

โครงสร้างหลักสูตร

R หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                          30                       หน่วยกิต
R หมวดวิชาเฉพาะ                                 92                       หน่วยกิต
R กลุ่มวิชาแกน                                     43                       หน่วยกิต
R กลุ่มวิชาเอก                                      34                       หน่วยกิต
R กลุ่มวิชาเอกบังคับ                               28                       หน่วยกิต
R กลุ่มวิชาเอกเลือก                                 6                       หน่วยกิต
R กลุ่มวิชาโท                                        15                       หน่วยกิต
R หมวดวิชาเลือกเสรี                                6                       หน่วยกิต

 

รายละเอียดหลักสูตร

มีอาชีพแน่นอน ไม่ตกงาน รายได้ดี มั่นคง เป็นเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับด้านการบินได้ สาขานี้ผู้เรียนสามารถกู้ กรอ.ได้ เพราะเป็นสาขาที่ยังต้องการบุคลากรอีกเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจด้านการบิน โดยจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชาคือ Air Cargo Management และ  Airport Management เน้นการเรียนรู้ด้านจัดการ ด้านธุรกิจ ด้านการบิน และฝึกปฏิบัติงานกับผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการบินโดยตรง เช่น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และสถาบันการบินพลเรือน เป็นต้น

โอกาสทางวิชาชีพ

(1) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่สายบริหารด้านธุรกิจการบิน
(2) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดด้านธุรกิจการบิน
 (3) พนักงานบริการและต้อนรับภาคพื้นดิน ( ground attendant )
 (4) พนักงานบริการและต้อนรับบนเครื่องบิน ( flight attendant )
 (5) เจ้าหน้าที่ฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ
เจ้าหน้าที่แผนกคลังสินค้าทางอากาศ (Air Cargo) กรมการขนส่งทางอากาศ
(6) เจ้าหน้าที่ในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน เช่น บริษัท การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
จำกัด (มหาชน)
(7) กรมศุลกากร  สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
(8) เจ้าหน้าที่แผนกสำรองที่นั่งและจัดจำหน่ายบัตรโดยสารของบริษัท
ตัวแทนการท่องเที่ยว ตัวแทนส่งเสริมการตลาดสายการบินต่างๆ

UploadImage UploadImage

UploadImage UploadImage

UploadImage

 

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ

ประสบการณ์ด้านการทำงาน
•ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม (2550-2555)
•อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ (2555-2559)
•หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ (2559-ปัจจุบัน)
โทร : โทร. : 02-558-6888 ต่อ 2389 อีเมล์ :
โทร : 02-558-6888 ต่อ 2327