การตลาด

พัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจ และความรู้ด้านการจัดการการตลาด ด้านการวิเคราะห์ การวิจัย การวางแผนกิจกรรมทางการตลาด แบบบูรณาการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชาโดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด กิจกรรมการเรียน การสอนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการส่งเสริมความเชี่ยวชาญให้แก่นักศึกษา สร้างประสบการณ์ตรงและรายได้ในระหว่างศึกษา โดยเน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบัน

จุดเด่น

- ศึกษาภาคทฤษฎี มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่พัฒนาให้ผู้เรียนได้รับความรู้ด้านการจัดการการตลาดทั้งระบบในเชิงบูรณาการ โดยมีกลุ่มวิชาการตลาดบริการและการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ให้นักศึกษาเลือกเรียน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญ และภาคปฏิบัติ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษาเน้นให้นักศึกษาปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงทั้งภาครัฐและเอกชน
- ศึกษาดูงานในต่างประเทศ
- ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการประกวดแผนการตลาดทั้งภาครัฐและเอกชน
- นอกจากนั้นนักศึกษายังได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคข้อมูลข่าวสารในสหัสวรรษใหม่นี้

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- นักวิเคราะห์การตลาด
- เจ้าหน้าที่การตลาดอินเทอร์เน็ต
- เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
- ตัวแทนขาย
- เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาด

รายละเอียด


ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
บธ.บ. (การตลาด)
Bachelor of Business Administration (Marketing)
B.B.A. (Marketing)

 

แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร
 

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)

เรียนในเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. 

แนะนำสาขา
พัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจ และความรู้ด้านการจัดการการตลาด ด้านการวิเคราะห์ การวิจัย การวางแผนกิจกรรมทางการตลาด แบบบูรณาการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชาโดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด กิจกรรมการเรียน การสอนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการส่งเสริมความเชี่ยวชาญให้แก่นักศึกษา สร้างประสบการณ์ตรงและรายได้ในระหว่างศึกษา โดยเน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบัน

 
จุดเด่น
ศึกษาภาคทฤษฎี มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่พัฒนาให้ผู้เรียนได้รับความรู้ด้านการจัดการการตลาดทั้งระบบในเชิงบูรณาการ โดยมีกลุ่มวิชาการตลาดบริการและการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ให้นักศึกษาเลือกเรียน  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญ  และภาคปฏิบัติส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษาเน้นให้นักศึกษาปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงทั้งภาครัฐและเอกชน การเรียนการสอนการเรียนการสอนตลาดออนไลน์ร่วมมือ Tarad.com กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์  และส่งเสริมความเชี่ยวชาญให้แก่นักศึกษา เป็นการสร้างประสบการณ์ตรงและรายได้ในระหว่างศึกษา โดยสอดคล้องกับแผนที่ทางเดิน(Road Map) สาขาวิชาการตลาด เน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบัน
 
มุ่งสู่การสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพในสาขาวิชาชีพที่ศึกษา ด้านการใช้ภาษาที่ 3 (ภาษาจีน) เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและมีความเข้าใจในวัฒนธรรมจีนจากประสบการณ์ตรง โดยการศึกษาในมหาวิทยาลัยกุ้ยโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษาดูงานในต่างประเทศ การมุ่งสู่การสร้างนักการตลาดมืออาชีพ (SMART MARKETING PROFESSIONAL) โดยการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาในการศึกษาดูงานในต่างประเทศเปิดโลกทัศน์จากการศึกษาดูงาน โดยมีกิจกรรม  การศึกษาดูงานการจัดแสดงสินค้าแสดงสินค้า (World Event) ในระดับสากล ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการประกวดแผนการตลาดทั้งภาครัฐและเอกชน โครงการความร่วมมือระหว่าง บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) การอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการร้านค้าปลีกวิทยากรจากบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันให้ความช่วยเหลือ พัฒนาร้านค้าปลีกรายย่อย เพื่อเสริมสร้างทักษะให้นักศึกษาและส่งผลต่อศักยภาพร้านค้าปลีกไทยให้ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
 
นอกจากนั้นนักศึกษายังได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคข้อมูลข่าวสารในสหัสวรรษใหม่นี้


สิ่งใหม่ จุดเด่น จุดแตกต่าง

มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่พัฒนาให้ผู้เรียนได้รับความรู้ด้านการจัดการการตลาดทั้งระบบในเชิงบูรณาการโดยมีกลุ่มวิชาการตลาดบริการและการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้นักศึกษาเลือกเรียนเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญและภาคปฏิบัติ

แผนการเรียน
วิทย์ - คณิต 
ศิลป์ - คำนวณ 
ศิลป์ - สังคม 
ศิลป์ - ภาษา 
ศิลป์ - จีน 
ศิลป์ - ญี่ปุ่น 
เทียบเท่า (อาชีวะ) 
เทียบเท่า (กศน.) 
สำเร็จการศึกษา ม.6 

ค่าเทอม
ตลอดการศึกษา 250,500 บาท 


ทุนการศึกษา
กยศ. กรอ.

ได้รับการรับรองจาก 
สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

อาชีพ
- นักวิเคราะห์การตลาด (Market Analyst)
- เจ้าหน้าที่การตลาดอินเทอร์เน็ต (Internet  Marketing Assistant)
- เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service/Support)
- ตัวแทนขาย  (Sales Representative)
- เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาด  (Marketing  Researcher)


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

 


UploadImage UploadImage

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ

ประสบการณ์การทำงาน :

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการตลาด
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2364
อาจารย์กิ่งแก้ว พรอภิรักษสกุล มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาด โดยมีประสบการณ์จากการเป็นนักบริหารการตลาดให้หน่วยงานเอกชนในโครงการอสังหาริมทรัพย์กว่า 10 ปี หลังจากนั้นจึงเริ่มงานทางวิชาการโดยทำหน้าที่ประธานคณะอนุกรรมการโครงการสหกิจศึกษา Cooperation และประธานคณะอนุกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ นอกจากนี้ยังได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารรายการ “เถ้าแก่น้อย” สถานีโทรทัศน์ช่อง The Nation ในปี 2549 ด้วย

ผลงานทางวิชาการที่สำคัญของอ.กิ่งแก้ว ได้แก่ งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางด้านทักษะการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการทำงานของพนักงานขายในธุรกิจขายตรง (The Job Characteristic’s Factors Affecting on Personal Selling’s Effectiveness in Direct Sales Business) โดยได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี 2548 นอกจากนี้ยังมีบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในสื่อต่าง อาทิเช่น บทความ เทคโนยีที่ช่วยสนับสนุนการจัดจำหน่าย และบทความส่วนประสมร้านค้าปลีกในร้านสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ำมัน ในหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ ปี 2549 รวมถึงบทความเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะการทำงานของพนักงานขายในธุรกิจขายตรง ในวารสารศรีปทุมปริทัศน์ ปี 2549

อาจารย์กิ่งแก้ว เคยดำรงตำแหน่ง กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายขาย บริษัท จำลองโปรเกรส จำกัด ของภาควิชาการตลาด โดยปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร : 0 2579-1111 ต่อ 2354
ประสบการณ์การทำงาน :

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: คณบดี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

รางวัลที่ได้รับ :

The Runner-up Award for Dissertation Research, “Customer Response to Sales Force Automation in the Insurance Industry”, in the American Marketing Association (AMA) National Dissertation Competition for the Sales Management Track; AMA Summer Marketing Educators’ Conference, Boston, MA, USA, 2004.Certificate of Certified Professional Marketer (Asia Pacific), Asia Pacific Marketing Federation (APMF), Singapore; 2004.

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2356